Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy spółka poprawnie rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych, pobierając 19% podatek od wartości netto faktury wystawionej przez menedżera?

Na podstawie art.14a §1 i art.216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t.Dz.U.z 2005r. Nr.8 poz.60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia Państwa stanowisko w sprawie, zawarte we wniosku z dnia 03.11.2005r. ( wpływ do tutejszego organu podatkowego w dn.14.11.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Stan faktyczny we wniosku jest następujący:

Z przedstawionego przez Państwa stanu faktycznego wynika, że spółka zawarła kontrakt menedżerski z osobą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie zarządzania, organizacji i nadzoru działalności spółki.Menedżer jest czynnym podatnikiem VAT, a za świadczone usługi wystawia spółce faktury łącznie z podatkiem VAT. Spółka pobiera 19% podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości netto faktury i odprowadza` do Urzędu Skarbowego.

Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego.

Zdaniem spółki prawidłowo nalicza podatek dochodowy pobierając 19%od wartości netto faktury.

Ocena prawna stanowiska w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym.

Kontrakty menedżerskie w prawie cywilnym zaliczane są do tzw. umów nienazwanych, nieuregulowanych w Kodeksie cywilnym. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, iż jest to umowa, w której jedna strona określona mianem menedżera zobowiązuje się do prowadzenia przedsiębiorstwa drugiej strony na jej rachunek i ryzyko we własnym bądź cudzym imieniu za wynagrodzeniem ( wyrok NSA z dnia 25.03.2003r.S.A./Bd657/03 lex1013280.

Generalnie przyjmuje się, że kontraktem menedżerskim jest umowa wynikająca ze stosunku cywilnoprawnego, określonego w art.750 ustawy z dn.23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.Nr.16 poz.93 ze zm.).Zgodnie z tym przepisem do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j.Dz.U.z 2000r.Nr.14 poz.176 ze zm.) w art.5a pkt.6 definiuje pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. Przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art.10 ust.1 pkt.1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art.13 pkt.9 cytowanej wyżej ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art.10 ust.1, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt.7 tj. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Z powyższych przepisów wynika, że przychody, z kontraktów menedżerskich dla celów podatku dochodowego należy zawsze kwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, także wtedy gdy zawierane są z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą.

Zgodnie z art.41 ust.1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art.3 ust.1 z tytułu działalności określonej w art.13 pkt.9 są obowiązane jako płatnicy pobrać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art.22 ust.9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art.26 ust.1 pkt.2 lit.b. Zaliczkę tę zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej przez płatnika, o której mowa w ust.1, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z art.42 płatnicy, o których mowa w art.41 przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następnego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek)- na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru.

W myśl art.14 ust1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT.

W związku z powyższym przez należność wymienioną w art.41 w/w ustawy należy rozumieć wartość netto wystawionej faktury VAT.
Słowa kluczowe: kontrakt menedżerski, zaliczka na podatek
Data aktualizacji: 14/10/2013 18:00:01

Czy prawidłowo stosowana jest stawka 0% dla WDT w momencie wystawienia faktury dla nabywcy...

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku bez znaku z dnia 18.04.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu...

Urząd Skarbowy Otwock 05-400 ul. Matejki 4

Zasięg terytorialny miasta Józefów, Otwock gminy Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Wiązowna powiaty otwocki województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 22101010100167372221000000 VAT 69101010100167372222000000 PIT...

Opodatkowanie darowizny całego przedsiębiorstwa

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Terminy obniżania podatku należnego z faktur VAT oraz faktur korygujących

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktury elektroniczne muszą zawierać oznaczenia "oryginal" i "kopia"?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych na osobę fizycznąUrząd Skarbowy Wodzisław Śląski 44-300 ul. Głowackiego 4Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży mieszkań używanych?Czy prawidłowo są różnice kursowe na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym walutowym?Zasady wystawiania faktur korygujących VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.