Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółka prawidłowo rozliczyła podatek związany z korektą faktury i otrzymaniem zaliczki?

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 5 stycznia 2005 r. L.dz. 43 jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 5 stycznia 2005 r. L.dz. 43 (data wpływu do tut. Urzędu 6 styczeń 2005 r.) Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

W deklaracji podatkowej VAT - 7 za miesiąc maj 2004 r. Spółka wykazała kwotę podatku należnego wynikającą z faktury VAT nr 336/W/2004 o wartości 5.934.632, 17zł. netto. Faktura ta dokumentowała otrzymanie ostatniej zaliczki na kwotę 1.128.650zł. Pracownik Spółki pomyłkowo wydał dyspozycję wystawienia faktury VAT obejmującej całą transakcję. Po dokonaniu wyjaśnień z kontrahentem Spółka wystawiła kolejną fakturę VAT o nr. 379/W/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. na kwotę 1.128.650zł., stanowiąca równowartość ostatniej otrzymanej zaliczki., faktura ta została ujęta w deklaracji dla celów podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 2004 r. Dnia 20 października 2004 r. Spółka wystawiła fakturę korygującą nr 70/W/2004 do faktury nr 336/W/2004 na wartość 5.934.632, 17zł. Zarówno faktura VAT nr 336/W/2004 jak i faktura korygująca nr 70/W/2004, nie zostały przyjęte przez kontrahenta, lecz odesłane z informacją, iż jako nieprawidłowe nie zostały one zaksięgowane.

Spółka zadała następujące pytanie:

Czy mamy prawo skorygować podatek VAT w miesiącu wystawienia faktury pierwotnej, wystawionej błędnie?

Spółka przedstawiła stanowisko, iż ma prawo do skorygowania podatku VAT należnego w miesiącu wystawienia faktury pierwotnej, ponieważ był on wykazany błędnie, do transakcji nie doszło. Nie istnieje również ryzyko, że nabywca odliczył podatek naliczony wynikający z wystawionej faktury. Podatek wykazany w tej fakturze powinien być wyeliminowany z rozliczeń podatkowych.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu, informuje co następuje.

Zasady wystawiania faktur VAT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) - zwanym dalej "rozporządzeniem". Przepisy rozporządzenia nie przewidują możliwości "anulowania" faktury VAT. Umożliwiają jedynie wystawienie faktury VAT korygującej. Jednakże w przypadku gdy faktura VAT nie została wprowadzona do obrotu prawnego, należy zaakceptować tę formę wycofania jej z rozliczeń podatkowych Spółki. Zatem samo anulowanie faktury, która nie została wprowadzona do obrotu prawnego należy uznać za właściwe. W tym zakresie tut. organ podatkowy podziela stanowisko ugruntowane w orzecznictwie Sądów Administracyjnych w tej sprawie (wprawdzie dotyczą one nieobowiązujących już przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, jednakże pozostają aktualne także w obowiązującym stanie prawnym). Przykładowo:w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2000 r .sygn. akt IIISA1715/99 (Przegląd Podatkowy nr 5 z 2001 r.) stwierdzono m.in., iż "Możliwość "anulowania" faktur (rachunków uproszczonych), mimo że nie jest dopuszczona wyraźnie przez ustawę o VAT, należy zaaprobować jako praktyczną i realną drogę "wycofania się" podatnika z błędnego wystawienia dokumentu rozliczeniowego. Jednak powinna ona dotyczyć wyłącznie tych dokumentów rozliczeniowych (faktur, rachunków uproszczonych), które nie zostały wprowadzone przez podatnika do obrotu prawnego (np. poprzez doręczenie ich kontrahentom)."w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2002 r. sygn. Akt ISA/Ka179/00 (Monitor Podatkowy nr 2 z 2003 r.), stwierdzono m.in., iż "Mimo, iż przepisy § 43 i 44 rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.1995 r. nie przewidują możliwości wystawienia faktury korygującej w przypadku omyłkowego wystawienia faktury, uznać trzeba, iż podatnik ma prawo do wycofania takiej faktury z obrotu gospodarczego poprzez jej anulowanie. "w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2004 r . sygn. Akt IIISA 238/03 (Monitor Podatkowy nr 8 z 2004 r.), stwierdzono m.in., iż "Mimo iż przepisy § 43 i 44 rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 154, poz. 797 ze zm.) nie przewidują możliwości wystawienia faktur korygujących w przypadku omyłkowego wystawienia faktury, uznać trzeba, iż podatnik ma prawo do wycofania takiej faktury z obrotu gospodarczego poprzez jej anulowanie lub wystawienie faktury korygującej."Zatem samo anulowanie faktury np. poprzez dokonanie odpowiedniej adnotacji na tej fakturze i pozostawieniu w aktach podatkowych zarówno jej oryginału jak i kopii w przypadku nie wprowadzenia jej do obrotu prawnego należy uznać za dopuszczalne i nie naruszające obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Jednakże z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż faktura nr 336/W/2004 o wartości 5.934.632, 17zł. netto została wystawiona w związku z faktem otrzymania w miesiącu maju 20004 r. ostatniej zaliczki przed zrealizowaniem transakcji, którą to Spółka udokumentowała kolejną fakturą VAT z dnia 18 czerwca 2004 r. Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Zatem obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania przedmiotowej zaliczki powstał w miesiącu maju 2004 r., nie zaś w miesiącu czerwcu 2004 r. i kwota podatku należnego winna zostać ujęta w deklaracji dla celów podatku od towarów i usług VAT-7 za miesiąc maj 2004 r. nie zaś w deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec 2004 r., jak to uczyniła Spółka. Bowiem obowiązek podatkowy powstał niezależnie od prawidłowego udokumentowania przedmiotowej transakcji w części otrzymanej zaliczki. Zatem nie można uznać postępowania przyjętego przez Spółkę za całkowicie prawidłowe. O ile należy się zgodzić z możliwością skorygowania pierwotnego rozliczenia, to jednak rozliczenie to winno zawierać obrót i kwotę podatku należnego wynikającego z powstania obowiązku podatkowego związanego z otrzymaniem ostatniej zaliczki.

Reasumując powyższe wywody, Spółka winna dokonać rozliczenia otrzymanej zaliczki w miesiącu maju 2004 r., nie zaś w miesiącu czerwcu 2004 r. a korekta rozliczenia winna obejmować jedynie różnicę pomiędzy kwotą otrzymanej zaliczki, a kwotą wykazaną w fakturze nr 336/W/2004.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie i sposobie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej. Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zmianami) opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. opłata skarbowa od podania wynosi 5zł natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50gr.
Słowa kluczowe: anulowanie faktury, faktura VAT, korekta podatku, obowiązek podatkowy, zaliczka
Data aktualizacji: 02/11/2013 16:59:16

Anulowanie błędnie sporządzonych faktur niedostarczonych do kontrahenta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób udokumentowania wykonanej usługi o charakterze złożonym

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stawka podatku na roboty budowlane dotyczące internatu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Żory 44-240 ul. Wodzisławska 1

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Żory gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 10101012123115422221000000 VAT 57101012123115422222000000 PIT 07101012123115422223000000 budżetowe pozostałe 98101012123115422227000000...

Jaka powinna być cena sprzedaży prawa własności budynku, którego budowa nie została ukończ...

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 16.06.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 22.06.2005 r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze z dnia 06.06.2005 r. nr PP 443-63 05 w sprawie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliw wykorzystywanych do napędu samochodu osobowegoSposób skorygowania podatku należnego i naliczonego wynikającego z faktury wewnętrznej wystawionej tytułem zafakturowanej przez dostawcę przedpłatyCzy potracone skonto wywołuje obowiązek dokonania korekty faktury wewnętrznej i skorygowania deklaracji VAT-7 ?Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usługPrawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem złożenia zgłoszenia rejestracyjnego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.