Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy Spółka udzielająca drugiej Spółce pożyczki, na zapłacone odsetki winna wystawić fakturę VAT ze stawką zwolnioną i ująć w deklaracji VAT?

Na podstawie art. 14a, art. 216 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 kwietnia 2005 roku C. L. Sp. z o.o

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie stanowisko przedstawione we wniosku uznaje za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2005 roku spółka z o.o C. L. złożyła do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka udziela drugiej spółce pożyczkę. Pożyczki udziela sporadycznie, nie traktuje jej jako usługi finansowej zwolnionej od podatku VAT która wymieniona jest w poz. 3 załącznika Nr 4 do ustawy, a odsetki od w/w pożyczki traktuje jako środki pieniężne które nie podlegają ustawie o VAT. Zdaniem spółki na udzieloną pożyczkę nie wystawia się faktury VAT jak również nie ujmuje się w deklaracji VAT-7.

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że pożyczka jest przede wszystkim umową cywilnoprawną określoną w Kodeksie cywilnym (art. 720 i nast.). Każdy podmiot, w tym również prowadzący działalność gospodarczą, jest uprawniony do korzystania z tej instytucji prawa cywilnego, w ramach wyrażonej w Kodeksie cywilnym zasady swobody zawierania umów. Do zawierania tego rodzaju umów nie jest niezbędnym posiadanie w umowie spółki zapisów, że spółka jest uprawniona do zawierania tego rodzaju umów cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2, ust. 1, ust. 1 i art. 8, ust. 1 ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu tym podatkiem podlega świadczenie usług, przy czym zgodnie z art. 4 pkt 2 tej ustawy pod pojęciem usług w ujęciu tej ustawy rozumie się usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. W art. 8 ust. 3 powołanej ustawy postanowiono natomiast, że usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Z przepisów powyższych wynika zatem, że wykonywanie czynności, które uznawane są w statystyce publicznej za usługi, niezależnie od tego czy podatnik ma tę czynność wpisaną w zakres swojej działalności gospodarczej - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Potwierdzą tę tezę art. 5, ust. 2 ww. ustawy stanowiący, że czynności określone w ust 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Wskazuje to, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wszelkie czynności mieszczące się z zakresie przedmiotowym tego podatku, w tym noszące znamiona usług w rozumieniu tego podatku, o ile są realizowane przez podatnika, występującego przy ich wykonywaniu w takim charakterze. Dla opodatkowania zatem VAT określonej czynności, nie ma znaczenia, czy jej rodzaj został wymieniony w umowie spółki w ramach jej zakresu przedmiotowego.

Urząd Statystyczny w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standarów Klasyfikacyjnych zawieranie umów pożyczek, w tym również gdy pożyczkobiorcą jest wspólnik spółki, klasyfikuje jako usługi udzielania pożyczek, świadczone poza systemem bankowym (PKWiU 65.22.10-00.90). Skoro zatem tego rodzaju umowy kwalifikowane są przez upoważniony do dokonania takich klasyfikacji Urząd statystyczny - do usług finansowych, na pewno mieszczą się one w zakresie przedmiotom opodatkowania tym podatnikiem.

Zgodnie natomiast z art. 15, ust. 1 ustawy o VAT podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Za działalność gospodarczą (art. 15, ust. 2 ww. ustawy) uważa się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że udzielenie pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczyć do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług, nawet gdy czynności te nie znajdują się jej w zakresie przedmiotowym.

Jeżeli zatem spółka udzielając innym podmiotom, w tym wspólnikom, pożyczek, wykonuje działalność usługową, określoną w PKWiU 65.22.10-00.90 usługi udzielania pożyczek, świadczone poza systemem bankowym, a tego rodzaju działalność usługodawcza jest pomieszczona w definicji działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15, ust. 2 ww. ustawy- udzielanie tego rodzaju pożyczek, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z tym że usługi te korzystają ze zwolnienia od tego podatku (por. art. 43 ust. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy w zw. z poz. 3 do załącznika nr 4).

Uwzględniając w tej sytuacji brzmienie art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) stanowiącego że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zmiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego - usługa pożyczki nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, skoro podmiot jej udzielający, będący podatnikiem od tworów i usług, świadczy w ten sposób podlegającą temu podatkowi usługę finansową, korzystającą ze zwolnienia podatkowego w tym podatku.

Udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług, niezależnie od tego, czy jest objęte zgłoszonym prze niego zakresem działalności, stanowi działalność usługową, określoną w PKWiU 65.22.10-00.90 usługi udzielania pożyczek, świadczone poza systemem bankowym, która na podstawie art. 43, ust. 1 pkt 1 ustawy w zw. z poz. 3 do załącznika nr 4 do ustawy o VAT jest zwolniona od podatku od towarów i usług, a tym samym - z uwagi na treść art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) - nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli wykonanie usługi powinno być udokumentowane fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7. dniu od dnia wykonania usługi, na fakturze należy podać symbol usługi zwolnionej, tzn. 65.22.10 PKWiU. Otrzymywane odsetki powinny być dokumentowane również fakturą VAT, bez naliczania podatku / sprzedaż zwolniona/ . Udokumentowaną ww. fakturami sprzedaż zwolnioną należy zaewidencjonować w rejestrze sprzedaży i wykazać w deklaracji VAT. Należy uwzględnić, że stosownie do art.90 ust.6 ustawy o VAT do obrotu, o którym mowa w ust.3 /art.90/, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy w poz.3 /usługi pośrednictwa finansowego /, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie, co powoduje, że w takim przypadku usługi te nie mają wpływu na konieczność dokonywania korekt podatku naliczonego podlegającego odliczeniu.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim postanowił jak w sentencji .

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia (.).
Słowa kluczowe: dokumentowanie, działalność usługowa, faktura VAT, odsetki od pożyczki, pożyczka, spółki
Data aktualizacji: 01/01/2013 06:00:01

W zakresie wystawienia faktury VAT dokumentującej zwrot nakładów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kwestia zastosowania właściwej stawki podatku w przypadku refakturowania usług

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty obciążenia kwotą prowizji i dysk...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Biała Podlaska 21-500 ul. Prosta 19

Zasięg terytorialny miasta Międzyrzec Podlaski, Terespol, miasto na prawach powiatu Biała Podlaska gminy Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz...

Czy wystawiając fakturę pod datą otrzymania zaliczki z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 07...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelnościFaktura korektaSposób rozliczania podatku VAT z faktur dokumentujących zakup akcesoriów i usług obsługi serwisowej samochodu ciężarowegoPrawo do odliczenia VAT-u zawartego na fakturze zakupu aparatu RTGKorekta faktur wystawionych za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.