Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy sposób wystawiania faktur dokumentujących rozliczenie zaliczki stosowany przez Spółkę jest prawidłowy?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25.09.2007r. (data wpływu 01.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur dokumentujących rozliczenie zaliczki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01.10.2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur dokumentujących rozliczenie zaliczki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka wykonuje prace budowlane w oparciu o podpisaną z zamawiającym umowę, zgodnie z którą wynagrodzenie należne Spółce zostało określone w Euro. Spółka otrzymywać będzie wynagrodzenie netto w Euro, natomiast kwota podatku VAT płatna będzie w złotych. W dniu 20.04.2007r. Spółka otrzymała zaliczkę na poczet robót budowlanych, które będą wykonane w następnych okresach rozliczeniowych. Kwota netto zaliczki (w Euro) oraz podatek VAT (w złotych) wpłynęły na rachunek bankowy Spółki. W tym samym dniu Spółka wystawiła fakturę VAT dokumentującą otrzymanie zaliczki, na której wykazano kwotę netto w Euro oraz kwotę podatku VAT wyrażonego w złotych. Do przeliczenia kwoty netto zastosowano kurs Euro z dnia wystawienia faktury tj. 20.04.2007r. Kwota podatku otrzymana przez Spółkę odpowiadała iloczynowi stawki 22% oraz przeliczonej na złotówki kwoty netto.

Umowa zawarta przez Spółkę z zamawiającym określa warunki rozliczenia zaliczki w fakturach dokumentujących częściowe wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z postanowieniami tejże umowy kwota zaliczki rozliczana będzie poprzez pomniejszanie ww. faktur o 25% wartości netto faktur, aż do czasu gdy zaliczka zostanie rozliczona w całości. Oznacza to, że zaliczka zostanie rozliczona w kilku kolejnych fakturach dokumentujących kolejne etapy wykonania robót budowlanych.

Spółka w dniu 31.07.2007r. wystawiła pierwszą fakturę dokumentującą częściowe wykonanie robót budowlanych. W fakturze tej dokonała, zgodnie z postanowieniami umowy, rozliczenia części otrzymanej zaliczki w następujący sposób:wartość wykonanych prac w kwocie 4.988.422, 50 Euro Spółka przeliczyła na złote po kursie średnim NBP dla waluty Euro z dnia 30.07.2007r., tj. po kursie 3, 7999; wyliczona w ten sposób kwota netto faktury wyniosła 18.955.506, 66 złotych; przyjmując za podstawę tak ustaloną kwotę - wyliczono następnie kwotę podatku VAT (wg stawki 22%) w wartości 4.170.211, 47 złotych, wartość rozliczenia zaliczki w złotych (otrzymanej w Euro i złotych), jaką należało odliczyć zgodnie z umową, Spółka ustaliła, stosując kurs średni NBP z dnia 20.04.2007r. (z dnia wystawienia faktury VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki); kwota netto rozliczenia zaliczki wyniosła zatem 4.731.643, 47 złotych, a kwota podatku VAT 1.040.961, 56 złotych, wartość końcową faktury po rozliczeniu zaliczki Spółka ustaliła w następujący sposób:kwotę do zapłaty w Euro - 3.741.316, 87 Euro, która powstała poprzez odjęcie od kwoty 4.988.422, 50 Euro kwotę 1.247.105, 63 Eurokwotę netto wyrażoną w złotych - poprzez odjęcie od kwoty 18.955.506, 66 złotych kwotę 4.731.643, 47 złotych; wyliczona w ten sposób kwota netto wyniosła 14.223.863, 19 złotych, kwotę podatku VAT wyrażoną w złotych - poprzez odjęcie od kwoty 4.170.211, 47 złotych kwotę 1.040.961, 56 złotych; wyliczona w ten sposób kwota podatku VAT wyniosła 3.129.249, 91 złotych.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sposób wystawiania faktur zastosowany przez Spółkę jest prawidłowy.

Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z § 9 ust. 6 oraz § 14 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) oraz § 37 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97 poz. 970 ze zm.) sposób wystawiania faktur stosowany przez Spółkę jest prawidłowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z § 14 ust. 1 Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2. Ustęp 2 stanowi, iż fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).

Zgodnie z ust 4 § 14 ww. rozporządzenia jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 i 2, nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 9, § 11-13, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Zatem w przypadku, gdy faktury zaliczkowe nie obejmują całej należności brutto, po wykonaniu usługi wystawia się fakturę VAT, w której sumę wartości usług należy pomniejszyć o wartość pobranych zaliczek, a kwotę podatku o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie zaliczek.

Zgodnie z § 9 ust. 6 ww. rozporządzenia kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności na fakturze.

Sposób przeliczania kwot wykazanych na fakturach w walucie obcej określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). Zgodnie z § 37 ww. rozporządzenia, kwoty wyrażone na fakturze w walutach obcych przelicza się na złote według bieżącego kursu średniego waluty obcej wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia faktury, pod warunkiem, że faktura została wystawiona w terminie, w którym podatnik był do tego obowiązany. W sytuacji, gdy faktura nie jest wystawiona w obowiązującym terminie, kwoty wyrażone w walucie obcej należy przeliczyć na złote według wyliczonego i ogłoszonego bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli natomiast na dzień wystawienia faktury (lub na dzień powstania obowiązku podatkowego) bieżący średni kurs waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony przez NBP, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony.

Mając na uwadze przedstawione powyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że sposób wystawiania faktur stosowany przez Spółkę do rozliczenia zaliczki tzn.:Kwotę netto przed rozliczeniem zaliczki Spółka przeliczyła po kursie średnim dla waluty Euro z dnia wystawienia faktury tj. 30.07.2007r. i od tak obliczonej kwoty netto wyrażonej w złotych wyliczyła kwotę podatku VAT wg stawki 22%, Kwotę 25% wartości netto faktury - wartość rozliczenia zaliczki - Spółka przeliczyła po kursie średnim dla waluty Euro z dnia wystawienia faktury zaliczkowej tj. 20.04.2007r. i od tak obliczonej kwoty netto wyrażonej w złotych wyliczyła kwotę podatku VAT wg stawki 22%, Kwotę netto faktury wyrażoną w złotych Spółka wykazała jako różnicę kwoty netto przed rozliczeniem zaliczki oraz kwoty 25% wartości netto faktury, Kwotę podatku VAT wyrażoną w złotych Spółka wykazała jako różnicę kwoty podatku VAT przed rozliczeniem zaliczki oraz kwoty podatku VAT z 25% wartości netto faktury,jest prawidłowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura, kurs walut, przeliczanie, zaliczka na poczet ceny
Data aktualizacji: 12/01/2013 00:00:01

Dotyczy refakturowania kosztów biletu lotniczego

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Strony znak 11 MD 2005 z dnia 11.01.2005 r. data wpływu do U.S...

Odliczenie podatku VAT wynikającego z wystawionych przez Wnioskodawcę i niezapłaconych prz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zasady wystawiania faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...

Czy windykacja wierzytelności na zlecenie albo na własny rachunek podlega opodatkowaniu po...

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 08.08.2007 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 24.07.2007 r., znak: DO 443-22 07, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i...

Dotyczy umieszczania na fakturach VAT symbolu towaru lub usługi, określonego w klasyfikacj...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 marca 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaki stosować kurs waluty do przeliczania fakutr?Kiedy należy wystawić fakturę za usługi transportu międzynarodowego rozpoczęte w kwietniu a zakończone w maju 2004 r.?Czy możliwe jest wystawienie zbiorczej noty korygującej dla jednego dostawcy poprawiającej ten sam powtarzający się drobny błąd na fakturach?W jakich przypadkach ponosi się konsekwencje za nieprawidłowe rozliczenie podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez kontrahenta?Faktura mailem - kiedy jest to możliwe?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.