Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy sprzedaż korzeni uzyskanych ze zbieractwa w zbiornikach wodnych jako pozostałość po wyciętych drzewach jest zwolniona z opodatkowania?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27.03.2008 r. (data wpływu 31.03.2008 r.) uzupełnionym pismem (data wpływu 24.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży rzeczy na aukcjach internetowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży rzeczy na aukcjach internetowych.

Z uwagi na braki formalne Wnioskodawca został wezwany, pismem z dnia 13.06.2008 r. nr ILPB2/415-247/08-2/AJ do uzupełnienia złożonego wniosku o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego oraz o przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 16.06.2008 r., natomiast w dniu 24.06.2008 r. (data nadania 20.06.2008 r.) do tut. organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza zbierać znajdujące się w korytach rzek i stawów korzenie będące pozostałością po wyciętych drzewach. Pozyskane korzenie zamierza sprzedawać jako element dekoracyjny do akwariów i terrariów za pośrednictwem aukcji internetowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy sprzedaż korzeni uzyskanych ze zbieractwa w zbiornikach wodnych jako pozostałość po wyciętych drzewach jest zwolniona z opodatkowania .Czy sprzedaż za pośrednictwem Internetu ma określone granice uzyskiwania dochodu zwolnionego z opodatkowania. Czy dochody ze sprzedaży ww. korzeni wymagają prowadzenia działalności gospodarczej.Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 72 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód ze sprzedaży korzeni nie będzie podlegał opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 10 ww. ustawy zawiera katalog źródeł przychodów. Zgodnie z ust. 1 pkt 8 lit d) tego przepisu źródłem przychodów jest m. in. odpłatne zbycie innych rzeczy, jeżeli zbycie to nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Mając powyższe na uwadze, źródłem przychodu z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy jest tylko taka sprzedaż, która łącznie spełnia następujące przesłanki:nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej, została dokonana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.Jak stanowi art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej rzeczy, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości rynkowej. Dochodem natomiast w myśl art. 24 ust. 6 ustawy, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy, a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 72 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie o symbolu 01.11.91-00, jagód, owoców leśnych (PKWiU 01.13.23-00) i grzybów (PKWiU 01.12.13-00.43) - ze zbioru dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny. Korzenie drzew nie mieszczą się w kategoriach, które wymienia powołany przepis.

Reasumując należy uznać, że w przypadku sprzedaży przedmiotowych korzeni, dokonanej przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, uzyskany dochód z odpłatnego zbycia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Uzyskany dochód należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 w pozycji "inne źródła" - w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym w którym nastąpiło odpłatne zbycie i opodatkować łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi w roku podatkowym według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy.

Ponadto informuje się, że stosownie do art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.Obowiązki podatkowe zależą zatem od okoliczności uzyskania przychodów, o których mowa w powołanym wyżej przepisie. W sytuacji, gdy sprzedaż rzeczy dokonywana jest przez podatnika w sposób ciągły i zorganizowany, we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, w celu zarobkowym, tzn. z nastawieniem na zysk, wówczas posiada znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy wówczas przychody z tego tytułu opodatkować według zasad uregulowanych w przepisach o działalności gospodarczej.

W odniesieniu do zapytania czy sprzedaż za pośrednictwem Internetu ma określone granice uzyskiwania dochodu zwolnionego z opodatkowania stwierdzić należy, co następuje.

Zgodnie z art. 27. ust 1 cyt. ustawy, podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 28-30, art. 30a-30d oraz art. 44 ust. 4, pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali podatkowej. W skali tej podane są obowiązujące w danym roku stawki podatkowe i kwoty progów podatkowych. Dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku w danym roku, to tzw. kwota wolna od podatku. W praktyce jest to kwota będąca podstawą do ustalenia kwoty zmniejszenia podatku w I grupie podatkowej. W 2008 r. kwota zmniejszenia podatku w I grupie podatku wynosi 586, 85 zł.

Ponadto informuje się, że nie ma odrębnych regulacji prawnych w odniesieniu od sprzedaży przez Internet.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: aukcja, internet, odpłatne zbycie, podatek dochodowy od osób fizycznych, źródła przychodu
Data aktualizacji: 31/01/2013 09:00:01

Okres rozliczeniowy, w którym należy dokonać korekty podatku należnego w związku z zaliczk...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy od refaktury powinna dodatkowo odprowadzać podatek dochodowy?

Na podstawie art. 14a, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. nr 8 z 2005r. poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 2 ust 1a, art. 6 ust 1a ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych...

Urząd Skarbowy Krosno 38-400 ul. Składowa 5

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu - Krosno gminy Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka powiaty krośnieński województwo podkarpackie Konta bankowe CIT...

Czy wystawiona faktura może opiewać na 90% wartości działki zabudowanej?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur stanowiących obciążenie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obowiązek dokumentowania za pomocą faktury zwrotu kosztów zakupionego paliwaUrząd Skarbowy Myszków 42-300 ul. Pułaskiego 68Wycena faktur dokumentujących import towarówCzy podatnik może rozliczyć fakturę korygującą wystawioną w konsekwencji zmiany stawki podatku VAT w miesiącu jej wystawienia?Czy fakturę wystawioną w styczniu 2006 r. za usługi wykonane w grudniu 2005 r. należy zaliczyć do przychodów roku 2005?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.