Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy sprzedaż korzeni uzyskanych ze zbieractwa w zbiornikach wodnych jako pozostałość po wyciętych drzewach jest zwolniona z opodatkowania?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27.03.2008 r. (data wpływu 31.03.2008 r.) uzupełnionym pismem (data wpływu 24.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży rzeczy na aukcjach internetowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży rzeczy na aukcjach internetowych.

Z uwagi na braki formalne Wnioskodawca został wezwany, pismem z dnia 13.06.2008 r. nr ILPB2/415-247/08-2/AJ do uzupełnienia złożonego wniosku o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego oraz o przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 16.06.2008 r., natomiast w dniu 24.06.2008 r. (data nadania 20.06.2008 r.) do tut. organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza zbierać znajdujące się w korytach rzek i stawów korzenie będące pozostałością po wyciętych drzewach. Pozyskane korzenie zamierza sprzedawać jako element dekoracyjny do akwariów i terrariów za pośrednictwem aukcji internetowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy sprzedaż korzeni uzyskanych ze zbieractwa w zbiornikach wodnych jako pozostałość po wyciętych drzewach jest zwolniona z opodatkowania .Czy sprzedaż za pośrednictwem Internetu ma określone granice uzyskiwania dochodu zwolnionego z opodatkowania. Czy dochody ze sprzedaży ww. korzeni wymagają prowadzenia działalności gospodarczej.Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 72 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód ze sprzedaży korzeni nie będzie podlegał opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 10 ww. ustawy zawiera katalog źródeł przychodów. Zgodnie z ust. 1 pkt 8 lit d) tego przepisu źródłem przychodów jest m. in. odpłatne zbycie innych rzeczy, jeżeli zbycie to nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Mając powyższe na uwadze, źródłem przychodu z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy jest tylko taka sprzedaż, która łącznie spełnia następujące przesłanki:nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej, została dokonana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.Jak stanowi art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej rzeczy, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości rynkowej. Dochodem natomiast w myśl art. 24 ust. 6 ustawy, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy, a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 72 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie o symbolu 01.11.91-00, jagód, owoców leśnych (PKWiU 01.13.23-00) i grzybów (PKWiU 01.12.13-00.43) - ze zbioru dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny. Korzenie drzew nie mieszczą się w kategoriach, które wymienia powołany przepis.

Reasumując należy uznać, że w przypadku sprzedaży przedmiotowych korzeni, dokonanej przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, uzyskany dochód z odpłatnego zbycia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Uzyskany dochód należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 w pozycji "inne źródła" - w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym w którym nastąpiło odpłatne zbycie i opodatkować łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi w roku podatkowym według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy.

Ponadto informuje się, że stosownie do art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.Obowiązki podatkowe zależą zatem od okoliczności uzyskania przychodów, o których mowa w powołanym wyżej przepisie. W sytuacji, gdy sprzedaż rzeczy dokonywana jest przez podatnika w sposób ciągły i zorganizowany, we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, w celu zarobkowym, tzn. z nastawieniem na zysk, wówczas posiada znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy wówczas przychody z tego tytułu opodatkować według zasad uregulowanych w przepisach o działalności gospodarczej.

W odniesieniu do zapytania czy sprzedaż za pośrednictwem Internetu ma określone granice uzyskiwania dochodu zwolnionego z opodatkowania stwierdzić należy, co następuje.

Zgodnie z art. 27. ust 1 cyt. ustawy, podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 28-30, art. 30a-30d oraz art. 44 ust. 4, pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali podatkowej. W skali tej podane są obowiązujące w danym roku stawki podatkowe i kwoty progów podatkowych. Dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku w danym roku, to tzw. kwota wolna od podatku. W praktyce jest to kwota będąca podstawą do ustalenia kwoty zmniejszenia podatku w I grupie podatkowej. W 2008 r. kwota zmniejszenia podatku w I grupie podatku wynosi 586, 85 zł.

Ponadto informuje się, że nie ma odrębnych regulacji prawnych w odniesieniu od sprzedaży przez Internet.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: aukcja, internet, odpłatne zbycie, podatek dochodowy od osób fizycznych, źródła przychodu
Data aktualizacji: 31/01/2013 09:00:01

Czy udokumentowane fakturami wydatki poniesione na remont przedmiotowej nieruchomości będą...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie samochodu ciężaro...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Człuchów 77-300 ul. Jerzego z Dąbrowy 5 E

Zasięg terytorialny miasta Człuchów gminy Czarne, Człuchów, Debrzno, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica powiaty człuchowski województwo pomorskie Konta bankowe CIT 43101011400017042221000000 VAT 90101011400017042222000000 PIT...

Czy wymagany na fakturze adres sprzedawcy może być adresem oddziału, bez podawania adresu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik ma obowiązek podpisywania faktur VAT dokumentujących świadczone usługi intern...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 02.02.2006 r. o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Z którego roku przyjąć kurs EURO do przeliczenia kwoty zobowiązującej do prowadzenia ksiąg rachunkowych na 2006 r. ?Czy interpretacja Spółki rozliczenia podatku dochodowego jest prawidłowa? Czy refakturowanie zakupionego paliwa jest prawidłowe?Czy Podatniczka może przyjmować i rozliczać faktury związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej ?Czy w opisanej umowie faktoringowej odsetki stanowiące wynagrodzenie za finansowanie faktoranta podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?Jaki kurs waluty obcej należy stosować przy wystawianiu faktur VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.