Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy sprzedaż na podstawie posiadanych dokumentów wg w/w faktur należy uznać za eksport?

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego z dnia 22.01.2007r (data wpływu do Urzędu) żądającej udzielenia pisemnej interpretacji art.2 ust.8, art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

1. Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący:

W miesiącu październiku spółka dokonała eksportu wyrobów i towarów do Rosji. Odbiorcą była firma OOO Rosja wg następujących faktur:Fra nr 70/EX/2006 z dnia 09.10.2006r. Na kwotę 23.783, 28 USDFra nr 74/EX/2006 z dnia 25.10.2006r. Na kwotę 17.810.40 USDFra nr 76/EX/2006 z dnia 27.10.2006r. Na kwotę 20.580, 82 USDOd przedsawiciela firmy OOO otrzymaliśmy informację, że oryginały Sad zostały wysłane pocztą, a firma nasza tych dokumentów nie otrzymała.Należy również zaznaczyć, że w okresie tym w Urzędach Pocztowych w Polsce przeprowadzane były akcje protestacyjne. Sytuacja ta spowodowała, że o potwierdzenie wywozu wystąpiliśmy do urzędu Celnego w Olsztynie Oddział Celny w Bezledach.Jesteśmy w posiadaniu kserokopii dokumentów SAD do poszczególnych faktur potwierdzonych przez Urząd Celny za zgodność z oryginałem oraz zaświadczeń wydanych przez Urząd Celny w Olsztynie Oddział Celny w Bezledach potwierdzających wywóz na podstawie ewidencji potwierdzeń wywozu w Systemie Obsługi Deklaracji Celina.

2. Pytanie Spółki:

Czy sprzedaż na podstawie posiadanych dokumentów wg w/w faktur należy uznać za eksport?

3. Stanowisko Wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego:

Zdaniem Spółki na podstawie posiadanych dokumentów sprzedaż wg w/w faktur należy uznać za eksport.

4. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym:

Zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy w eksporcie towarów stawka podatku wynosi0%.Art. 41 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi, iż stawkę podatku 0 % stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę 0 %, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres. W razie nie otrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla tego towaru na terytorium kraju (art. 41 ust. 7 w/w ustawy). W ustawie o podatku od towarów i usług nie określono formy dokumentu, który ma potwierdzać dokonanie eksportu, ale musi on być zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2006/112/WE, której art. 147 ust. 2 stanowi, że dowodem wywozu jest faktura lub inny zastępujący ją dokument, potwierdzony przez urząd celny, przez który towary zostały wywiezione ze Wspólnoty.Z powyższego wynika, iż eksport uwarunkowany jest 2 czynnikami: wywozem towarów, potwierdzeniem wywozu przez urząd celny określonym w przepisach celnych. Problematykę potwierdzania przez organy celne faktycznego wyprowadzenia towarów regulują stosowne przepisy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992) oraz rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993). W zakresie uzupełniającym prawo wspólnotowe, kwestia ta jest regulowana postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, póz. 902 z późniejszymi zmianami). Istota przedmiotowej procedury sprowadza się do wyprowadzenia towarów wspólnotowych poza obszar celny Unii Europejskiej. Pisemne zgłoszenie celne do procedury wywozu powinno być dokonane we właściwym urzędzie celnym ( w tzw. urzędzie celnym wywozu) z zastosowaniem dokumentu SAD składającego się z kart l, 2 i 3. Urzędem tym, zgodnie z zasadą wynikającą ze Wspólnotowego Kodeksu Celnego (art. 161 ust. 5), jest urząd celny właściwy ze względu na siedzibę osoby dokonującej wywozu lub ze względu na miejsce, gdzie towary zostały zapakowane bądź załadowane do transportu wywozowego. O właściwości urzędu, w którym należy dokonać zgłoszenia wywozowego przesądza więc siedziba eksportera (art. 788 Rozporządzenia Wykonawczego) lub miejsce, gdzie towary zostały zapakowane (załadowane) celem wywozu poza obszar celny Wspólnoty. Z powołanego powyżej art. 161 ust. 5 Wspólnotowego Kodeksu Celnego wynika, że wyjątki od ww. zasady określane są zgodnie z procedurą Komitetu. Przewidują je przepisy Rozporządzenia Wykonawczego, a mianowicie: a) art. 789 ww. Rozporządzenia stanowi, iż w przypadkach podwykonawstwa, zgłoszenie wywozowe może być również złożone w urzędzie celnym właściwym dla miejsca siedziby podwykonawcy (np. jeśli eksporter dokona zakupu towaru od podmiotu, któremu jednocześnie zleci dokonanie wywozu towaru poza obszar celny Wspólnoty - zgłoszenie celne może być dokonane w urzędzie celnym właściwym dla siedziby tego podmiotu (podwykonawcy); b) jeżeli (stosownie do postanowień art. 790 Rozporządzenia Wykonawczego) ze względów organizacyjnych nie można zastosować przepisów art. 161 ust. 5 zdanie pierwsze Kodeksu, to zgłoszenie może zostać złożone w każdym urzędzie celnym właściwym do przyjmowania takich zgłoszeń w danym państwie członkowskim (tytułem przykładu: urząd celny właściwy ze względu na siedzibę eksportera nie będzie miał we właściwości rzeczowej możliwości obejmowania procedurą wywozu danego rodzaju towarów); c)jeśli (stosownie do postanowień art. 791 ust. l Rozporządzenia Wykonawczego) wystąpią uzasadnione przyczyny, zgłoszenie wywozowe może zostać przyjęte:ci)w urzędzie celnym innym niż określony w art. 161 ust. 5 zdanie pierwsze Kodeksu, lub cii)w urzędzie celnym innym niż określony w art. 790. Jednocześnie w takim przypadku, kontrole związane z przestrzeganiem zakazów i ograniczeń wywozowych powinny być przeprowadzane z uwzględnieniem szczególnego charakteru tej sytuacji.Ponieważ prawo wspólnotowe nie określa katalogu przypadków, których dotyczą ww. regulacje, istnieje konieczność poddawania indywidualnej ocenie każdego zdarzenia z osobna. W przypadku dokonania zgłoszenia celnego z zastosowaniem kart l, 2 i 3 dokumentu SAD, obieg ww. kart jest następujący. Karta l jest przeznaczona dla urzędu celnego, w którym nastąpiło dokonanie zgłoszenia celnego, karta 2 służy do celów statystycznych, natomiast karta 3 jest przeznaczona dla zgłaszającego. Po załatwieniu formalności w urzędzie celnym wywozu, karta ta jest wydawana zgłaszającemu, celem dostarczenia jej wraz z towarem do urzędu celnego wyprowadzenia. Urząd ten będzie nadzorował faktyczny wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty i dokonywał potwierdzenia, że towary opuściły obszar Unii Europejskiej.

W myśl przepisów wspólnotowych, urzędem celnym wyprowadzenia jest: w przypadku towarów wywożonych koleją, drogą pocztową, morską lub lotniczą, urząd celny właściwy dla miejsca, w którym towary przejmowane są w ramach jednej umowy przewozu w celu transportu do kraju trzeciego przez towarzystwo kolejowe, organy pocztowe, przedsiębiorstwo lotnicze lub żeglugowe; w przypadku towarów wywożonych transportem przesyłowym (gaz, ropa naftowa, energia elektryczna), urząd wyznaczony przez państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba eksportera; w przypadku towarów wywożonych w inny sposób lub w okolicznościach nie objętych pkt l i 2 - ostatni urząd celny przed opuszczeniem przez towary obszaru celnego Wspólnoty (zasadniczo - wywóz towarów transportem drogowym). Po przedstawieniu towaru i karty 3 SAD w urzędzie celnym wyprowadzenia, zgłaszający może zażądać jej zwrotu oraz dokonania potwierdzenia przez funkcjonariusza celnego, że towar opuścił Wspólnotę. Żądanie takie powinno być wyrażone poprzez umieszczenie w polu 44 SAD adnotacji "RET-EXP". Zgłaszający może jednakże wyrazić wolę zwrotnego otrzymania karty 3 i potwierdzenia wywozu - w jakikolwiek inny sposób, np. ustnie. Potwierdzenie wywozu zostanie dokonane poprzez umieszczenie przez funkcjonariusza celnego na odwrocie karty 3 SAD pieczęci wskazującej datę i nazwę urzędu celnego. Po dokonaniu ww potwierdzenia, karta 3 powinna zostać wydana osobie, która ją przedstawiła wraz z towarem (zgłaszający, jego przedstawiciel, przewoźnik) lub jeśli jest to niemożliwe - osobie wskazanej w polu 50 dokumentu SAD (tj. osobie mającej miejsce zamieszkania/siedzibę na obszarze właściwości miejscowej urzędu celnego wyprowadzenia). Szczególny tryb postępowania przy potwierdzaniu wywozu towarów poza obszar celny Wspólnoty dotyczy sytuacji, gdy: a) wysyłka związana jest ze stosowaniem procedury tranzytu tj. mamy do czynienia ze zgłoszeniem do procedury wywozu, po której następuje procedura tranzytu -potwierdzenia na karcie 3 dokumentu SAD dokonuje urząd celny wyjścia w rozumieniu przepisów regulujących procedurę tranzytu, czyli urząd, w którym nastąpiło zgłoszenie celne towaru do procedury tranzytu (art. 793 ust. 6 Rozporządzenia Wykonawczego) b) towary objęte procedurą zawieszenia podatku akcyzowego są wysyłane do kraju trzeciego przy użyciu administracyjnego dokumentu towarzyszącego - potwierdzenia na karcie 3 dokumentu SAD dokonuje urząd celny, w którym towar został zgłoszony do procedury wywozu (art. 793 ust. 6 a Rozporządzenia Wykonawczego). W wytycznych zawartych w Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD" - zwanej dalej instrukcją" - opracowanej w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów - wersja 1.9 z dnia 14.12.2006r zamieszczonej na stronie internetowej Służby Celnej, wynika iż: pole l w rubryce 3 karty SAD 3 (strona 5 instrukcji) wypełnia się przy procedurze tranzytu, pole 37 karty SAD 3 (strona 25 instrukcji), które określa procedurę. Wynika z zapisów w nim czy wywóz poprzedzony został jakąś procedurą, pole 52 karty SAD 3 (strona 32 instrukcji) wypełnia się tylko w tranzycie i podaje się w nim rodzaj gwarancji lub rodzaj zwolnienia z gwarancji, pole 29 karty SAD 3, które określa urząd celny wywozu (np. jeśli ma nim być urząd polski figurować tam tam będzie kod o prefiksie PL, jeżeli niemiecki urząd to prefiks DE). W świetle powyższych regulacji celnych oraz art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w którym jest mowa o potwierdzeniu przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu towarów z terytorium Wspólnoty, musi to być dokument w postaci egzemplarza 3 (SAD), ze stosownym potwierdzeniem na jego odwrocie, co do fizycznego wywozu towaru ze Wspólnoty - opatrzony pieczęcią z nazwą urzędu oraz datą. W sytuacjach szczególnych, gdy karta 3 SAD z różnych powodów nie została potwierdzona przez urząd celny, a z prowadzonych ewidencji lub innych dokumentów celnych wynika, że towar został wywieziony poza teren Wspólnoty właściwe (polskie) urzędy celne wydają zaświadczenie w trybie art. 306 a § 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Wobec powyższego Wnioskodawca powinien zwrócić się do właściwego urzędu celnego, w którym dokonano pisemnego zgłoszenia celnego do procedury wywozu, o wydanie takiego zaświadczenia, gdyż to ten urząd nadzoruje wywóz towaru. Jeżeli posiadane przez Spółkę zaświadczenia potwierdzają, że towar został objęty procedurą wywozu, a tożsamość tego towaru można ustalić na podstawie kserokopii dokumentów SAD i kopii faktur, to sprzedaż tę należy uznać za eksport.Stosownie do treści przepisu zawartego w art. 14a § 1 i § 3 Ordynacji podatkowej pisemna interpretacja udzielana przez naczelnika urzędu skarbowego zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego. Nie podlegają natomiast ocenie załączone dokumenty i dlatego też tutejszy organ podatkowy nie wypowiada się co do poprawności załączonych do wniosku dokumentów.
Słowa kluczowe: dokumenty celne, eksport wywóz, wywóz towarów
Data aktualizacji: 25/01/2013 00:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy s...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Wołów 56-100 ul. T. Kościuszki 17

Zasięg terytorialny miasta gminy Brzeg Dolny, Wińsko, Wołów powiaty wołowski województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 83101016740057312221000000 VAT 33101016740057312222000000 PIT 80101016740057312223000000 budżetowe pozostałe...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturze dokumentującej wypłacone oraz otrzymane...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy sprzedaż akcji i udziałów posiadanych przez Spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie czynności polegającej na obsłudze administracyjnej i organizacyjnej nowo two...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Stalowa Wola 37-450 ul. Metalowców 6Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie mieszkania wykorzystywanego do działalności gospodarczejJaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu importu usług remontowych?Przechowywanie kopii faktur VAT w formie elektronicznejDotyczy umieszczania na fakturach VAT symbolu towaru lub usługi, określonego w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.