Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur VAT związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków pochodzących z PROW?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 12.08.2009 r. (data wpływu 19.08.2009 r.), uzupełnionym na wezwanie tut. Organu z dnia 21.09.2009 r. pismem z dnia 02.10.2009 r. (data wpływu 05.10.2009 r.) oraz na wezwanie z dnia 23.10.2009 r. pismem dnia 27.10.2009 r. (data wpływu 02.11.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym projektem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.08.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym projektem.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony na wezwanie tut. Organu z dnia 21.09.2009 r. znak IPPP1/443-801/09-2/AP pismem dnia 02.10.2009 r. (data wpływu 05.10.2009 r.), oraz na wezwanie z dnia 23.10.2009 r. znak IPPP1/443-801/09-4/AP pismem dnia 27.10.2009 r. (data wpływu 02.11.2009 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako osoba prawna na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 07.03.2007 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427).

Celem statutowym Stowarzyszenia są m.in. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, promocja obszarów wiejskich, wspierania i wdrażanie programów finansowanych z budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej.

W dniu 27.05.2009 r. została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa a Lokalną Grupą Działania na realizację lokalnej strategii rozwoju, operacji określonych w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Celem stowarzyszenia jest nieodpłatne świadczenie usług w celu udzielania pomocy beneficjentom w pozyskaniu środków unijnych. Na funkcjonowanie lokalnej grupy działania (LGD) pozyskiwane są środki z budżetu UE. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania jest działaniem określonym w 4 osi priorytetowej PROW 2007-2013.

W nadesłanym uzupełnieniu wniosku Stowarzyszenie wskazało, iż usługi będące przedmiotem zapytania według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) posiadają klasyfikację 91.33.14-00.00.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur VAT związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków pochodzących z PROW.

Zdaniem Wnioskodawcy

Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z faktur VAT, gdyż nie jest zarejestrowane jako podatnik podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje zatem wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Powołany wyżej przepis wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych (czynności zwolnione od podatku VAT, czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT).

Z przedstawionej w złożonym wniosku sytuacji wynika, iż celem statutowym Stowarzyszenia są m.in. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, promocja obszarów wiejskich, wspierania i wdrażanie programów finansowanych z budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej. W maju 2009 r. Wnioskodawca zawarł umowę z Samorządem Województwa na realizację lokalnej strategii rozwoju, operacji określonych w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Na funkcjonowanie Stowarzyszenia pozyskiwane są środki z budżetu UE.

Zauważyć należy, iż w wydanej interpretacji IPPP1/443-801/09-6/AP stwierdzono, iż usługi świadczone przez Wnioskodawcę, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 91.33.14-00.00 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z poz. 10 załącznika nr 4 do tej ustawy.

Powyższe wskazuje, iż z uwagi na to, że skoro działalność statutowa Wnioskodawcy jest zwolniona od podatku VAT, to towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu (a z których nabyciem wiąże się podatek naliczony) nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania nie ma możliwości obniżenia kwoty należnego podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowego projektu o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami.

Mając powyższe na względzie stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a także przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT statutowej działalności Wnioskodawcy wydana została odrębna interpretacja znak IPPP1/443-801/09-6/AP.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. Marii Curie - Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: odliczanie podatku naliczonego, podatek naliczony, projekt, stowarzyszenia
Data aktualizacji: 03/01/2013 03:00:01

Usługi rachunkowe Słupsk - najlepsza propozycja dla wszystkich

Księgowość to ciężki kawałek chleba, z którym poradzić sobie może tylko wykwalifikowany i doświadczony księgowy. Usługi rachunkowe Słupsk to nie tylko gwarancja profesjonalizmu to także atrakcyjne ceny oraz szeroka oferta. Jeśli szukasz najlepszego...

Urząd Skarbowy Nakło n. Notecią 89-100 ul. Sądowa 8

Zasięg terytorialny miasta gminy Kcynia, Mrocza, Nakło n. Notecią, Sadki, Szubin powiaty nakielski województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 14101010780007362221000000 VAT 61101010780007362222000000 PIT 11101010780007362223000000 budżetowe...

Czy z tytułu zużycia artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier), Spółka jest zobowiązan...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a 1 3 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług dla usługi naprawy samochodu wykonananej w Pol...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.05.2005 r., uzupełnionego...

Wystawienie faktur VAT dla nabywcy usługi

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaka jest data powstania przychodu z tytułu dzierżawy gruntu i budynków gospodarczych na cele rolne?Prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przed otrzymaniem towaruCzy dostawa nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT ?Czy wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet za pośrednictwem telefonu komórkowego podlegają odliczeniu od dochodu?Udokumentowanie premii pieniężnej i prawa do odliczenia z faktur dokumentujących premię pieniężną
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.