Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących dokonane zakupy?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14.01.2010r. (data wpływu 18.01.2010r.), uzupełnione pismem z dnia 02.02.2010r. (data wpływu 08.02.2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.01.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Przedmiotowy wniosek zawierał braki formalne - brak sprecyzowania pytania w zakresie podatku od towarów i usług oraz przedstawienia własnego stanowiska do tak zadanego pytania. W związku z czym tut. Organ podatkowy pismem z dnia 26.01.2010r. znak IPPP2/443-25/10-2/MM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o powyższe braki. Wniosek został uzupełniony w terminie prawidłowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie powstało na mocy przepisów Ustawy z dnia 07.03.2007r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64 poz. 42).

Lokalna Grupa Działania powołana została w celu sprawnej i efektywnej pracy lokalnych liderów (aktywność na płaszczyźnie oddalonej) na rzecz realizacji lokalnej strategii rozwoju (na mocy zapisów programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013, działanie 431).

Osnową funkcjonowania jest społeczne, gospodarcze, środowiskowe wdrażanie kierunków rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do priorytetów wspólnotowych, stanowią podstawę dla funkcjonowania LGD na terenie 7 gmin.

Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku VAT, co oznacza, iż zgodnie z art. 88 ust. 4 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 z późn. zm.) nie ma możliwości odzyskania VAT.

Zgodnie z przepisami art. 43 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione są usługi świadczone przez organizacje członkowskie, oparte na swoich statutowych mocowaniach prawnych (załącznik nr 4, poz. 10, symbol PKWiU 91). Powyższy stan rzeczy najlepiej odzwierciedla sytuacja LGD, gdyż do celów statutowych m.in. zalicza się:

1) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym

2) organizowanie i finansowanie działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej, poligraficznej, w tym:opracowanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,3) organizowanie i przygotowanie doradztwa w zakresie projektów inwestycyjnych związanych z realizacją strategii

4) współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi

5) organizowanie i finansowanie punktów informacji, wymiany doświadczeń, doradztwa

6) organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, spotkań integracyjnych

7) prowadzenie działalności naukowo-badawczej.

Wobec tego, Stowarzyszenie realizując powyższe zadania nie figuruje w ewidencji podatników VAT, nie jest podatnikiem VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących dokonane zakupy.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących dokonane zakupy.

LGD nie jest podatnikiem VAT, nie figuruje w ewidencji podatników VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest organizacją non - profit, która nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

Koszty związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, nabywaniem umiejętności oraz aktywizacją społeczności wiejskiej na terenie LGD prowadzone są w ramach założeń EFR na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Natomiast refundacja poniesionych wydatków, wraz z refundacją kosztów VAT odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 208 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybie przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania: funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 ( Dz. U. Nr 103 poz. 660 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (.).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca powołany został w celu sprawnej i efektywnej pracy lokalnych liderów (aktywność na płaszczyźnie oddalonej) na rzecz realizacji lokalnej strategii rozwoju. Osnową funkcjonowania Wnioskodawcy jest społeczne, gospodarcze, środowiskowe wdrażanie kierunków rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do priorytetów wspólnotowych, stanowią podstawę dla funkcjonowania Wnioskodawcy na terenie gmin ościennych. Zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy nie jest on podatnikiem VAT, nie figuruje w ewidencji podatników VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest powołany do wykonywania różnego rodzaju zadań statutowych w związku z którymi dokonuje różnorodnych zakupów. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących dokonane zakupy.

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z powyższym nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy.

Ponadto należy zauważyć, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku, podatek naliczony, stowarzyszenia
Data aktualizacji: 29/01/2013 12:00:01

Dotyczy rozliczenia nadpłaconego podatku od towarów i usług za nierozliczone i nieściągaln...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa(Dz.U. 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z...

Możliwość dokumentowania fakturą VAT wynajmu komina pod budowę nadajnika telefonii komórkowej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Spółka prosi o potwierdzenie sposobu określenia kursu według którego należy przeliczyć otr...

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki...

Wystawianie paragonów online

Paragon to dokument, który jest potwierdzaniem przeprowadzenia sprzedaży. W świetle obowiązujących przepisów każda sprzedaż powinna być zarejestrowana i nic nie zwalnia przedsiębiorcy przed wydaniem dokumentów potwierdzających transakcję. Paragon...

Dotyczy dokumentowania sprzedaży i naliczania podatku VAT za sprzedawane prawa majątkowe d...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po przeanalizowaniu wniosku z dnia 27.07.2005 r. (wpływ do tut...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Spółka pyta, jaką podstawę do opodatkowania należy przyjąć wystawiając fakturę wewnętrzną dokumentującą import usług ?Wystawianie faktur przez zarządcęPrawo potrącenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur VATPrawo do korekty deklaracji podatkowej VAT-7 za okresy, w których zostały ujęte kwestionowane przez firmę X faktury prowizyjnePrawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturze z tytułu zakupu kompleksowej usługi organizacji konferencji
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.