Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi cmentarne dokumentowane są w sposób prawidłowy (elementy faktury)?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani Z. S., przedstawione we wniosku z dnia 07 września 2007 r. (data wpływu 10 września 2007 r.) uzupełnionym w dniu 26 października 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zgodności wystawianych faktur z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz stawki podatku VAT z tytułu świadczenia usług cmentarnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zgodności wystawianych faktur z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz stawki podatku VAT z tytułu świadczenia usług cmentarnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi zakład pogrzebowy z siedzibą w P. Wnioskodawca jest również administratorem cmentarza komunalnego w D. Administrowanie cmentarzem odbywa się na podstawie zawartej z Gminą Miejską D. umowy z dnia 07 czerwca 2006 r. o numerze X. Zawarta umowa określa zakres obowiązków administratora, a także wysokość opłat jakie Wnioskodawca winien pobierać za wykonaną usługę cmentarną. Administrator świadczy usługę na rzecz strony umowy, tj. Gminy Miejskiej D., za którą uiszcza miesięczną opłatę przewidzianą umową w wysokości 2.000 zł. Umowa z dnia 07 czerwca 2006 r. przewiduje, iż Wnioskodawca świadczyć będzie usługi cmentarne do 31 grudnia 2010 r.

Zainteresowany za wykonane usługi cmentarne wystawia usługobiorcy faktury VAT. Faktury te Wnioskodawca wystawia m.in. za:korzystanie z budynków urządzeń i wyposażenia cmentarza w celu wykonania pochówku w wysokości 350 zł., każdy pochówek, każdorazowy wjazd na teren cmentarza w związku z wykonaniem lub remontem piwnic grobowych lub nagrobków, albo wykonaniem nasadzeń, ogrodzeń, itp. w wysokości 20 zł.,Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż opłaty za wymienione czynności stanowią dochód administratora.

Do końca października 2006 roku Wnioskodawca wystawiał faktury VAT zakładom pogrzebowym określając w fakturze nazwę towaru lub usługi jako usługa cmentarna oraz podając symbol PKWiU - 93.03.01. Do określonej umową kwoty za konkretną usługę Wnioskodawca doliczał podatek od towarów i usług w wysokości 7%.

Pismem z dnia 25 października 2006 r. nr X Burmistrz Miasta D. nakazał traktować zawarte w umowie opłaty jako kwoty brutto (a więc zawierające stosowny podatek od towarów i usług) a nie jako kwoty netto. Pismem tym wymagano by faktury VAT wystawiane przez Wnioskodawcę dotyczyły jedynie usług zawartych w umowie z dnia 07 czerwca 2006 r. Biorąc pod uwagę pismo Burmistrza, Wnioskodawca wystawia faktury VAT za wykonane usługi nazywając je usługa cmentarna oraz określa wartość netto usługi i podatek należny od świadczonej usługi.

Wnioskodawca pismem z dnia 26 października 2007 r. uzupełnił przedstawiony we wniosku stan faktyczny. Zainteresowany oświadczył, iż wykonywane usługi mieszczą się w zakresie usług oznaczonych symbolem PKWiU 93.03. Ponadto Wnioskodawca wyjaśnił, że określona w umowie kwota 2.000 zł. jest kwotą uwzględniającą podatek VAT, natomiast regulowane umową kwoty za poszczególne czynności są to kwoty bez podatku. Wnioskodawca załączył do akt sprawy pismo Urzędu Statystycznego w Ł. z dnia 25 października 2007 r. nr 5672/KU-4160/2007, w którym określone są symbole klasyfikacji PKWiU odnoszące się do świadczonych na podstawie umowy z dnia 07 czerwca 2006 r. usług cmentarnych. Urząd Statystyczny w ww. piśmie klasyfikuje: kompleksową usługę pogrzebową, wykopanie piwnic grobowca, wykopanie grobu ziemnego, przygotowanie istniejącego grobu do ponownego pochówku, a także pobieranie szeregu opłat z tego tytułu pod symbolem PKWiU 93.03.1 jako usługi pogrzebowe i pokrewne. Natomiast przechowywanie i przygotowanie do pogrzebu zwłok klasyfikuje pod symbolem PKWiU 93.03.12-00.00 jako usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub kremacji. Świadczony przez Wnioskodawcę transport zwłok sklasyfikowany został pod symbolem PKWiU 60.23.14-00.00 jako przewozy pasażerskie pozarozkładowe lądowe, pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane a sprzedaż trumien, konfekcji żałobnej i utensylii pogrzebowych sklasyfikowane zostało pod symbolem PKWiU 52 jako usługi w zakresie handlu detalicznego, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli i paliw, naprawy artykułów użytku osobistego i domowego. Wykonywana przez Wnioskodawcę budowa piwnic grobowych z elementów betonowych oraz kopanie dołów pod piwnice grobowców zostało przez Urząd Statystyczny zaklasyfikowane pod symbolem PKWiU 45.62.62-00.90 jako roboty specjalistyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane a wymurowanie kwatery grobowej z elementów/materiałów innych niż prefabrykowane elementy betonowe pod symbolem PKWiU 45.25.50-00.00 jako roboty murarskie.

Jednocześnie w złożonym dnia 26 października 2007 r. piśmie Wnioskodawca wycofuje zawarte we wniosku zapytania dotyczące:rozróżnienia pojęcia grobowiec murowany i groby ziemne, prawa do pobierania opłat i stosowania 22% stawki podatku przez administratora innego cmentarza.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowo zgodnie z umową z Urzędem Miasta i z przepisami Urzędu Skarbowego wystawiane są faktury i stosowana stawka podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Faktury VAT wystawiane są prawidłowo, gdyż ani Urząd Skarbowy ani prowadzące rozliczenie w zakresie podatku VAT biuro rachunkowe nie kwestionuje tych faktur.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do treści art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przepis art. 41 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%. Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W pozycji 160 wyżej wymienionego załącznika określono jako korzystające z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7% sklasyfikowane pod symbolem PKWiU - 93.03. usługi pogrzebowe i pokrewne wraz z dostawą trumien, urn, i utensyliów pogrzebowych dostarczanych łącznie z trumną lub urną, na które składają się:kompleksowa usługa pogrzebowa, wykopanie piwnicy grobu, wykopanie grobu ziemnego i zasypanie grobu ziemnego, przygotowanie istniejącego grobu do ponownego pochówku, usługi wykonywane przez administratora usługi cmentarnej (np. pobieranie opłat za ekshumację zwłok).Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz przedłożonego pisma Urzędu Statystycznego w Ł. z dnia 25 października 2007 r. wynika, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi cmentarne są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 93.03.01 - usługi pogrzebowe i pokrewne.

Wobec powyższego usługi te korzystają z obniżonej stawki podatku od towarów i usług, tj. 7%.

W przedmiocie wystawianych przez Wnioskodawcę faktur VAT, tut. Organ wyjaśnia, iż zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2005 r. Nr 95 poz. 798 ze zm.) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży o charakterze ciągłym;nazwę towaru lub usługi;jednostki miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);stawki podatku;sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.Przyjęta zasada wystawiania faktur jest prawidłowa, jednakże należy zwrócić uwagę na rozgraniczenie daty dokonania sprzedaży i daty wystawienia faktury.

Natomiast w przedmiocie zgodności wystawianych faktur z zapisami umowy z dnia 07 czerwca 2006 r. zawartej przez Wnioskodawcę z Gminą Miejską D., a w szczególności wartości opłat i faktu zawierania podatku od towarów i usług lub doliczenia do nich podatku VAT, tut. Organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Minister właściwy ds. finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Z treści powołanego przepisu wynika, iż niniejsza interpretacja może dotyczyć jedynie prawa podatkowego, a nie zapisów umów podlegających ocenie na gruncie prawa cywilnego.

Ponadto informuje się, że w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wydana została w dniu 06 grudnia 2007 r. osobna interpretacja indywidualna nr ILPB1/415-83/07-3/AP. Natomiast w przedmiocie pytań wycofanych przez Wnioskodawcę pismem z dnia 26 października 2007 r. tut. Organ wydał przewidziane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa rozstrzygnięcie - postanowienie z dnia 07 grudnia 2007 r. nr ILPP1/443-209/07-4/MK.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Jana Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: cmentarze, usługi administrowania
Data aktualizacji: 10/01/2013 12:00:01

VAT - sposób i miejsce opodatkowania usługi sprzedaży licencji

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawnik i księgowy w jednym miejscu?

Przedsiębiorcy zawsze szukają oszczędności. Optymalne prowadzenie firmy wymaga od nich nie lada wysiłku intelektualnego. Marnotrawienie środków, czasu oraz zasobów może bowiem stać się przyczyną klęski danego przedsiębiorstwa. Na szczęście z pomocą...

Czy otrzymane premie pieniężne podlegają opodatkowaniu i czy powinny być dokumentowane fak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie opłaty pocztowej za sprzedaż w sklepie internetowym. Korekta podatku należnego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonane usługi dora...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na dwa podmioty gospodarcze dokumentujących wspólną inwestycjęPrawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem złożenia zgłoszenia rejestracyjnegoRejestracja za pośrednictwem kasy fiskalnej wpłat dokonywanych na rachunek bankowy spółkiDotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu samochodu samochodu wyprodukowanego jako ciężarowyJak dokumentować czynności nieobjęte podatkiem VAT świadczone przez organ władzy publicznej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.