Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy świadczone usługi na podstawie kontraktu menedżerskiego są zwolnione z podatku od towatrów i usług ?

Na podstawie art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2006 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Namysłowie - 3 lutego 2006 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 kwietnia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz wystawiania faktur VAT z tytułu świadczenia przez Pana usług na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego, jest nieprawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 3 lutego 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismem z dnia 12 kwietnia 2006 r.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosowanie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 ww ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Jak wynika z treści pisma, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje Pan usługi menedżerskie na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego. Z tytułu wykonywanych usług menedżerskich wystawia Pan faktury VAT, stosując zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie § 8, ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970).W piśmie pyta Pan czy w odniesieniu do świadczonych usług na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego prawidłowo wystawia Pan fakturę VAT.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny wyraża Pan pogląd, że wykonywane przez Pana usługi są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, stosownie do art. 15, ust. 2 ww ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Natomiast w myśl art. 15, ust. 3 ww ustawy za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się m.in. czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2 - 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.Przepis ten, wyłączający - pod pewnymi warunkami - określone czynności z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, obejmuje m.in. usługi świadczone na podstawie kontraktów menedżerskich, wymienione w art. 13 pkt 9 ww ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowych od osób fizycznych.

Z kontraktu menedżerskiego załączonego do wniosku z dnia 1 lutego 2006 r. oraz z pisma z dnia 12 kwietnia 2006 r. wynika, iż usługi świadczone przez Pana w oparciu o ten kontrakt menedżerski spełniają warunki wymienione w ww przepisie.Od 1 czerwca 2005 r. świadczenie usług menedżerskich jest kategorią czynności nie wchodzących w zakres działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15, ust. 2 powołanej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, pod warunkiem istnienia powiązań wykonawcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zatem usługi świadczone przez Pana w ramach zawartego kontraktu menedżerskiego, przy spełnieniu ww warunków, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie jest to działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Natomiast przepis § 8, ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) został z dniem 1 czerwca 2005 r. uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 797). W związku z tym zapis na fakturze za świadczone usługi menedżerskie mówiący o zwolnieniu ich od podatku od towarów i usług na podstawie § 8, ust. 1 pkt 7 ww rozporządzenia jest nieprawidłowy.

Informuje się ponadto, że zasady wystawiania faktur zostały uregulowane w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). W myśl § 8, ust. 1 ww rozporządzenia zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT". Zgodnie z § 9, ust. 1 pkt 11 tegoż rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu.

Z uwagi na fakt, iż jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonanie czynności niepodlegających opodatkowaniu winien Pan dokumentować fakturą VAT wystawioną zgodnie z powyższymi przepisami rozporządzenia.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Jak stanowi art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 236 § 1 w związku z art. 14 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, przysługuje zażalenie.

Zażalenie, zgodnie z art. 223 w związku z art. 239 Ordynacja podatkowa, wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zażalenie, zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacja podatkowa, powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Jednocześnie tutejszy organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 1, ust. 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) zażalenie podlega opłacie skarbowej. Wysokość stawek tej opłaty określona została w załączniku do ww ustawy i wynosi 5, 00 zł od podania oraz 0, 50 zł od każdego załącznika.
Słowa kluczowe: faktura VAT, kontrakt menedżerski, podatek od towarów i usług, usługi menedżerskie, zwolnienia podmiotowe
Data aktualizacji: 17/10/2013 18:00:01

Elementy jakie powinna zawierać faktura dokumentująca wpłacenie zaliczki

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktury wystawione przez podmiot nieistniejący

W wyroku z 12 czerwca 2003 r., I SA Łd 332 02 (niepubl.) Naczelny Sąd Administracyjny wyraził następujące stanowisko: W wypadku zakwestionowania przez organy podatkowe wiarygodności faktur podatnikowi przysługuje ponadto prawo posłużenia się innymi...

Biuro rachunkowe Koszalin a ciągłe zmiany przepisów

Prowadząc biuro rachunkowe w Koszalinie trzeba liczyć się z tym, że oprócz wykonywania codziennych obowiązków, prowadzenia ksiąg rachunkowych dla klientów, szukania nowych kontaktów biznesowych oraz zajmowania się własną firmą trzeba też regularnie...

Czy udzielenie premii przez Wnioskodawcę swoim odbiorcom jest opodatkowane podatkiem od to...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy opisaną we wniosku premię należy udokumentować nota księgową?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Międzyrzecz 66-300 ul. Rynek 3Sposób dokumentacji otrzymanych premii pieniężnych przyznanych Wnioskodawcy przez kontrahenta za zakup wełny w marcu 2010rCzy można odliczyć VAT naliczony w fakturach zakupu posiłków profilaktycznych?Czy podatek VAT naliczony w fakturach dotyczących wydatków związanych z przyłączem wodociągowym do budynku drukarni podlega odliczeniu?Usługi rachunkowe Słupsk - najlepsza propozycja dla wszystkich
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.