Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy uiszczoną opłatę wstępną w ramach leasingu operacyjnego można jednorazowo zaliczyć do kosztu uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 05.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie daty zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej z tytułu zawartej umowy leasingowej - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 5 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie daty zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej (czynszu inicjalnego) z tytułu zawartej umowy leasingowej.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Jako osoba fizyczna jest Pan przedsiębiorcą, świadczącym usługi transportu międzynarodowego, zdarzenia gospodarcze w ramach tej działalności ewidencjonowane są w księgach rachunkowych. W roku bieżącym zawarł Pan (jako leasingobiorca) umowę leasingu operacyjnego na ciągnik siodłowy na okres 36 miesięcy.

W ramach przedmiotowej umowy uiścił Pan finansującemu, czyli leasingodawcy opłatę wstępną w momencie zawarcia umowy oraz zobowiązał się Pan do spłaty rat leasingu w kolejnych miesiącach.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy w świetle art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uiszczoną w roku 2007 opłatę wstępną w ramach leasingu operacyjnego może Pan jednorazowo zaliczyć do kosztu uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia.Zdaniem Wnioskodawcy opłatę wstępną ma on prawo zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia, ponieważ:

jest to koszt powiązany z konkretnym przychodemkoszt ten nie dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy, albowiem dotyczy konkretnego zdarzenia faktyczno-prawnego, jakim jest zawarcie umowy i wydanie pojazdu w posiadanie.

Opłata wstępna warunkuje rozpoczęcie realizacji umowy leasingu i wydanie pojazdu w posiadanie. Dlatego też opłata ta nie dotyczy całego okresu obowiązywania umowy lecz dotyczy periodycznego zdarzenia faktyczno-prawnego, jakim jest rozpoczęcie realizacji umowy wraz z wydaniem pojazdu w posiadanie. Tak więc uiszczenie tej opłaty jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy leasingu i pobrania pojazdu w posiadanie. Jest to zatem koszt konieczny, niezbędny oraz samoistny i niezależny od dalszego trwania umowy i niezależny od poszczególnych rat leasingowych, które także są samodzielne i są potrącane w dacie ich poniesienia. W innym wypadku - według Pana - również każdą pojedynczą ratę leasingową należałoby dzielić proporcjonalnie do długości okresu trwania umowy leasingowej, ponieważ każda z nich ma związek z całą umową.

Wspomniany koszt nie dotyczy więc okresu przekraczającego rok podatkowy, albowiem odnosi się do konkretnego zdarzenia faktyczno-prawnego, czyli do rozpoczęcia umowy i wydania w posiadanie pojazdu.

Podkreśla Pan również, że dla leasingodawcy opłata wstępna jest przychodem należnym, a nie pobraną wpłatą na poczet dostawy usługi, która zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych.

Analogia symetrii z tytułu opłaty wstępnej co do daty powstania przychodu u leasingodawcy i poniesienia kosztu przez leasingobiorcę jest także bezsporna.

Mając powyższe na uwadze uważa Pan, że opłata wstępna i raty leasingowe są kosztem uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia.Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), ilekroć jest mowa o umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej "korzystającym", podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.Na podstawie art. 23b ust. 1 ww. ustawy, definiującego tzw. leasing operacyjny, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli przedmiotowa umowa zawarta przez Pana spełnia warunki określone w art. 23b ust. 1 ww. ustawy oraz finansujący nie korzysta z wymienionych w art. 23b ust. 2 zwolnień, wówczas raty leasingowe (w tym także wstępna rata) stanowią koszty uzyskania przychodu z prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 updof kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zatem wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami, w tym także służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Rozstrzygając kwestię daty zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów należy brać pod uwagę ogólne zasady potrącania kosztów uregulowane w art. 22 ust. 4 - 6 ustawy.

Z analizy stanu faktycznego opisanego przez Pana w złożonym wniosku wynika, iż prowadzi Pan księgi rachunkowe, zatem wydatki zalicza do kosztów uzyskania przychodów stosownie do zasad przewidzianych w art. 22 ust. 5 - 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którymi moment zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów uzależniony jest od ich charakteru. Koszty - wydatki dzielą się na koszty bezpośrednio związane z przychodem i koszty, których zawiązek z przychodami jest pośredni.

Wstępna opłata leasingowa należy do tzw. kosztów pośrednich, których nie można w sposób bezpośredni przypisać do konkretnego przychodu. Stanowi ona integralną część umowy i opłat z tytułu korzystania z jej przedmiotu. Wprawdzie jest ona na ogół uiszczana jednorazowo, jednak ze względu na to, że jej zapłata jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingowej, należy uznać, że dotyczy przychodów nie tylko roku podatkowego, w którym umowa została zawarta, ale całego okresu określonego w umowie, odnosi się więc do pełnego okresu trwania umowy leasingowej.

Konsekwencją zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów pośrednich jest zastosowanie przy jej ewidencjonowaniu art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. W myśl tego przepisu koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Stosownie do art. 22 ust. 5d ustawy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Zatem, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. opłaconą przy zawarciu umowy wstępną opłatę leasingową dotyczącą ściśle określonego czasu trwania umowy leasingowej zawartej na czas oznaczony powinien Pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego opłata ta dotyczy, tj. proporcjonalnie do okresu trwania umowy zgodnie z art. 22 ust. 5c tej ustawy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: księgi rachunkowe, leasing operacyjny, opłata wstępna, umowa leasingu
Data aktualizacji: 16/10/2013 18:00:02

Możliwość odzyskania podatku naliczonego z faktur otrzymanych od wykonawców realizujących...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment i sposób zaliczenia opłaty wstępnej, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej po...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawienie faktury VAT przez komornika

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy obciążanie (refakturowanie) dzierżawców z tytułu opłat podlega opodatkowaniu podatkiem...

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 03 lutego 2005 r. (data...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy spółka dokonała prawidłowej kwalifikacji kosztów dzierżawy systemów telekomunikacyjnych do poszczególnych lat podatkowych?Pierwszy Urząd Skarbowy Toruń 87-100 ul. Szosa Chełmińska 34/36Urząd Skarbowy Maków Mazowiecki 06-200 ul. Kopernika 6CW jakiej dacie należy rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku dochodowym?Czy proces wymiany i archiwizowania e-faktur spełnia wymogi, o których mowa w § 4 pkt 2, w związku z § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie e-faktur?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.