Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Urząd Gminy może wystawić fakturę VAT dokumentującą opłatę przyłączeniową do sieci wodociągowej?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 17.06.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu za pośrednictwem Izby Skarbowej w Krakowie w dniu: 24.06.2004 r. - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Z treści wniosku wynika, iż w dniu: 30.12.2003 r., oraz 20.02.2004 r. wpłacił Pan przelewem na konto Urzędu Gminy należności na poczet opłaty przyłączeniowej do sieci wodociągowej.

Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), obowiązującej do dnia 30.04.2004 r. podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są wystawiać fakturę stwierdzającą w szczególności sprzedaż towarów, jej datę, cenę jednostkową bez podatku, wartość sprzedaży, kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Minister finansów, rozporządzeniem z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), określił zasady wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz not korygujących (§ 34-42, § 44-47, § 48 ust. 1, 2, § 49-51).Uwzględniając powyższe przepisy, fakturami VAT dokumentuje się jedynie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czynności niepodlegające opodatkowaniu tym podatkiem dokumentuje się zwykłymi rachunkami, notami księgowymi lub innymi dowodami księgowymi zewnętrznymi w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

W związku z tym, iż opłata za przyłączenie do sieci wodociągowej nie była czynnością podlegającą przepisom ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), obowiązującej do dnia 30.04.2004 r., to podmiot pobierający opłatę, tj. Urząd Gminy nie miał prawa do wystawienia faktury VAT.

Stanowisko podatnika zawarte we wniosku uznać należy zatem za niesłuszne pod wzglądem prawnym.

Podnieść tutaj należy, iż zgodnie z treścią § 45 pkt 5 ww. rozporządzenia, fakturami mogą być również rachunki, o których mowa w art. 87-90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych w § 34-42, § 44-47, § 48 ust. 1 i 2, § 49 i § 51.

W myśl art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.), wysokość wydatków na cele wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. d (m.in. własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację budynku mieszkalnego zmniejszające podatek dochodowy) ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodu odprawy celnej.

Zatem, o ile podmiot wystawiający rachunek, o którym mowa w § 45 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r., jest podatnikiem podatku od towarów i usług niekorzystającym ze zwolnienia od tego podatku, to poniesione wydatki za opłatą przyłączeniową do sieci wodociągowej podlegają odliczeniu na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Słowa kluczowe: dokumentowanie wydatków, faktura vat, opłata, przyłączenie do sieci, rachunki, urząd gminy
Data aktualizacji: 28/02/2012 00:13:19

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz rejestracji dla celów VAT

Na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60), art. 88 ust. 1 pkt 5 lit.a), art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r...

Jakie dane winna zawierać faktura wystawiana przez oddział terenowy jednostki głównej?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatek VAT na podstawie noty korygującej wystawionej do faktury VAT marża?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku...

Dlaczego nie można odpisać faktur za zakup materiałów na remont domu?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W którym momencie Wnioskodawca powinien zaksięgować faktury w księdze przychodów i rozchodów?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie podstawową stawką podatku VAT usługi factoringuPrawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie samochodu ciężarowegoCzy możliwe jest dokumentowanie w księgah rachunkowych zakupu towarów handlowych dokonanych u rolnika dowodami wewnętrznymi?Wystawianie zbiorczych faktur korygujących oraz obniżanie kwoty podatku należnego na podstawie tych fakturBiurokracja fakturowa, czyli o podpisach i pieczątkach
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.