Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy usługa organizacji, przez kontrahenta uczestnictwa w targach w Moskwie jest importem usług?

Działając na podstawie art. 14a §1 i §4 w związku z art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.02.2005r., znak GP5/05 (data wpływu 28.02.2005 r.), wraz z uzupełnieniem z dnia 22.04.2005 r., znak GP/12/05 (data wpływu 06.05.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym w w/w piśmie stanie faktycznym stanowisko Podatnika w zakresie dotyczącym partycypacji w kosztach z tytułu uczestnictwa w targach we Lwowie jest nieprawidłowe.

W dniu 28.02.2005 r. Spółka złożyła do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji zastosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka wspólnie ze swoim Ukraińskim dystrybutorem we wrześniu 2004 r. brała udział w targach w Moskwie. Ukraiński organizator wystawy obciążył fakturą dystrybutora, a on z kolei Podatnika częścią opłaty za powierzchnię wystawienniczą. Na w/w fakturze wpisano numer, pod którym Spółka zidentyfikowana jest na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Nie zostało określone czy podatek VAT został odprowadzony przez firmę ukraińską. Podatnik w swoim wniosku przedstawił następujące stanowisko: "Wystawioną przez dystrybutora fakturę z 10.09.2004 r. na zwrot części kosztów związanych z wystawieniem naszych wyrobów, na której wpisano nasz NIP UE, potraktowaliśmy jako dokumentującą import usług reklamowych. Faktura wewnętrzna została wystawiona we wrześniu 2004 r. i w tym samym miesiącu rozliczyliśmy VAT należny i naliczony w tej samej wysokości." Spółka uważa, iż takie postępowanie jest prawidłowe, zgodne z art. 27 ust. 3 ustawy i podatnikiem jest w tym przypadku usługobiorca, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności a w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2 - 6 i art. 28. Przepis ten określa podstawową ogólną zasadę wskazania miejsca opodatkowania usług, od której ustanowiono szereg wyjątków regulujących odmienne miejsca opodatkowania usług z uwagi na ich charakter. Jednak zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika wynika, że zgodnie z zawartym przez Spółkę porozumieniem ze swoim ukraińskim dystrybutorem, część kosztów związanych z wynajmem stanowiska targowego, będzie refakturowana na Podatnika. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż usługa wynajmu powierzchni wystawienniczej jest związana z konkretną nieruchomością, tut. organ podatkowy stwierdza, iż usługa, o której mowa w piśmie Podatnika, tzn. wynajem powierzchni wystawienniczej, opodatkowana będzie w miejscu położenia nieruchomości, niezależnie od tego, dla jakiego podmiotu jest wykonywana. Dlatego też w stanie faktycznym opisanym przez Podatnika w w/w piśmie usługa świadczona przez organizatora wystawy z Ukrainy nie ma charakteru importu usług, o których mowa w art. 2 pkt 9 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie brak jest w powyższym przypadku podstaw do wystawiania przez Podatnika faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy oraz odliczenia podatku VAT z w/w faktur wystawionych przez kontrahenta a w/w usługa powinna być opodatkowana poza granicą Polski.

Interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień 28.02.2005 r. i traci swą ważność z dniem zmiany przepisów. Ponadto organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Natomiast zgodnie z art. 14b §2 Ordynacji podatkowej jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 § 1 Ordynacji podatkowej służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1. Zażalenie należy zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia za pośrednictwem organu, który jej wydał. Zażalenie winno zawierać zgodnie z art. 222 w zw. z art. 239 Ordynacji podatkowej zarzuty, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: faktura VAT, faktura wewnętrzna, import usług, targi
Data aktualizacji: 25/01/2013 09:00:01

Podatku od towarów i usług w zakresie zasadności dokonania korekty deklaracji VAT-7

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście Poznań 61-845 ul. Strzelecka 2/6

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu Poznań pod nazwami: Śródmieście, Garbary gminy powiaty województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 37101014690023492221000000 VAT 84101014690023492222000000 PIT 34101014690023492223000000...

Czy na fakturach sprzedaży i zakupu możemy podawać obok imion i nazwisk wspólników tylko j...

Na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom...

Powstanie obowiązku podatkowego od zaliczek

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy otrzymane odsetki od należności przeterminowanych są opodatkowane zryczałtowanym podat...

W dniu 12.08.2005r. wystąpił Pan z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym odsetek od należności przeterminowanych...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących premiiPrawo do obniżenia kwoty podatku należnego w świetle art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usługCzy pobierając opłatę uzdrowiskową i opłatę miejscową powstaje obowiązek wystawienia faktury VAT na żądanie osób fizycznych?Prawa do wystawienia faktury korygującej zmieniającej stawkę podatku VAT, klasyfikacja budynku PKOBPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa do autokarawanów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.