Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy usługa organizacji, przez kontrahenta uczestnictwa w targach w Moskwie jest importem usług?

Działając na podstawie art. 14a §1 i §4 w związku z art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.02.2005r., znak GP5/05 (data wpływu 28.02.2005 r.), wraz z uzupełnieniem z dnia 22.04.2005 r., znak GP/12/05 (data wpływu 06.05.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym w w/w piśmie stanie faktycznym stanowisko Podatnika w zakresie dotyczącym partycypacji w kosztach z tytułu uczestnictwa w targach we Lwowie jest nieprawidłowe.

W dniu 28.02.2005 r. Spółka złożyła do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji zastosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka wspólnie ze swoim Ukraińskim dystrybutorem we wrześniu 2004 r. brała udział w targach w Moskwie. Ukraiński organizator wystawy obciążył fakturą dystrybutora, a on z kolei Podatnika częścią opłaty za powierzchnię wystawienniczą. Na w/w fakturze wpisano numer, pod którym Spółka zidentyfikowana jest na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Nie zostało określone czy podatek VAT został odprowadzony przez firmę ukraińską. Podatnik w swoim wniosku przedstawił następujące stanowisko: "Wystawioną przez dystrybutora fakturę z 10.09.2004 r. na zwrot części kosztów związanych z wystawieniem naszych wyrobów, na której wpisano nasz NIP UE, potraktowaliśmy jako dokumentującą import usług reklamowych. Faktura wewnętrzna została wystawiona we wrześniu 2004 r. i w tym samym miesiącu rozliczyliśmy VAT należny i naliczony w tej samej wysokości." Spółka uważa, iż takie postępowanie jest prawidłowe, zgodne z art. 27 ust. 3 ustawy i podatnikiem jest w tym przypadku usługobiorca, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności a w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2 - 6 i art. 28. Przepis ten określa podstawową ogólną zasadę wskazania miejsca opodatkowania usług, od której ustanowiono szereg wyjątków regulujących odmienne miejsca opodatkowania usług z uwagi na ich charakter. Jednak zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika wynika, że zgodnie z zawartym przez Spółkę porozumieniem ze swoim ukraińskim dystrybutorem, część kosztów związanych z wynajmem stanowiska targowego, będzie refakturowana na Podatnika. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż usługa wynajmu powierzchni wystawienniczej jest związana z konkretną nieruchomością, tut. organ podatkowy stwierdza, iż usługa, o której mowa w piśmie Podatnika, tzn. wynajem powierzchni wystawienniczej, opodatkowana będzie w miejscu położenia nieruchomości, niezależnie od tego, dla jakiego podmiotu jest wykonywana. Dlatego też w stanie faktycznym opisanym przez Podatnika w w/w piśmie usługa świadczona przez organizatora wystawy z Ukrainy nie ma charakteru importu usług, o których mowa w art. 2 pkt 9 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie brak jest w powyższym przypadku podstaw do wystawiania przez Podatnika faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy oraz odliczenia podatku VAT z w/w faktur wystawionych przez kontrahenta a w/w usługa powinna być opodatkowana poza granicą Polski.

Interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień 28.02.2005 r. i traci swą ważność z dniem zmiany przepisów. Ponadto organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Natomiast zgodnie z art. 14b §2 Ordynacji podatkowej jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 § 1 Ordynacji podatkowej służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1. Zażalenie należy zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia za pośrednictwem organu, który jej wydał. Zażalenie winno zawierać zgodnie z art. 222 w zw. z art. 239 Ordynacji podatkowej zarzuty, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: faktura VAT, faktura wewnętrzna, import usług, targi
Data aktualizacji: 25/01/2013 09:00:01

W rozliczeniu za jaki miesiąc należy dokonać korekty importu usług?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...

Czy powstała na rozrachunkach różnica kursowa dodatnia stanowi przychód w rozumieniu ustaw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy spółka komandytowa, której przychody ze sprzedaży są niższe niż 800.000 euro może prow...

Na podstawie:art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z...

Prawo do odliczenia z tytułu otrzymanej faktury z tytułu nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowość wystawiania faktur oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie faktur oraz odliczenie podatkuCzy fakturę powinnam wystawić w momencie wydania towaru agentowi, czy też w momencie rozliczenia się za sprzedane towary?Wysyłanie faktur elektronicznych w systemie pdfStosowanie na fakturach NIP gminyCzy wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.