Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy usługi produkcji filmowej realizowane na rzecz kontrahentów zagranicznych należy opodatkować w Polsce?

Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.06.2006 r. (data wpływu 03.07.2006 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie miejsca opodatkowania przy świadczeniu usług produkcji filmowej realizowanych w Polsce na rzecz kontrahentów zagranicznych, stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe

w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 28.06.2006 r. (data wpływu 03.07.2006 r.), podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej i telewizyjnej. Oprócz własnych projektów przeznaczonych do emisji w TVP SA, realizuje również kompleksowe usługi w zakresie produkcji filmowej dla kontrahentów zagranicznych nie tylko z krajów UE, lecz również spoza Unii (Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Indie). Są to zawsze podmioty niezarejestrowane dla podatku VAT w Polsce i niemające tu swojej siedziby. Realizacja wszystkich usług odbywa się w Polsce. Tu kręcone są zdjęcia, zatrudniani są wykonawcy i obsługa planu filmowego (światło, dźwięk, sprzęt zdjęciowy) oraz organizowana jest cała logistyka związana z tego typu produkcją (hotele, cateringi, transport itp.).

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy usługi produkcji filmowej realizowane w Polsce na rzecz kontrahentów zagranicznych (z UE lub też spoza jej terenu) należy opodatkować w Polsce według stawek obowiązujących w ustawie o podatku VAT, czy też usługi te podlegają opodatkowaniu w kraju, w którym usługobiorca jest zarejestrowanym podatnikiem i posiada swoją siedzibę, lub miejsce zamieszkania?

Zdaniem podatnika, zgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 pkt 3 litera a) ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług w dziedzinie kultury, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28. W związku z tym usługi w dziedzinie kultury (a do takich należy zaliczyć wszystkie usługi związane z produkcją filmów) są opodatkowane w miejscu faktycznego ich wykonywania, czyli w Polsce. Podatnik wystawia swoim kontrahentom zagranicznym faktury VAT, w których usługi te są opodatkowane odpowiednią stawką podatku VAT.

Organ podatkowy wyjaśnia co następuje:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej podatkiem, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą PTU, podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;eksport towarów;import towarów;wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 ustawy).

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Oznacza to, że jako regułę ogólną ustawodawca przyjął, że usługi są opodatkowane w kraju, w którym świadczący usługę ma siedzibę, w której z założenia usługa jest wykonywana. Jeżeli natomiast posiada również w innym kraju stałe miejsce prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług i tam wykonuje przedmiotowa usługę - opodatkowanie usługi następuje w miejscu (kraju), gdzie posiada stałe miejsce prowadzenia działalności.

Od powyższej zasady określania miejsca opodatkowania usług przewidziano wyjątki. I tak w art. 27 ust. 2 pkt 3) ustawy w przypadku świadczenia usług: a) w dziedzinie kultury, sztuki sportu nauki edukacji lub rozrywki, b) pomocniczych do usług transportowych takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności, c) wyceny majątku rzeczowego ruchomego, d) na ruchomym majątku rzeczowym - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28. W przedmiotowej sprawie usługi realizowane są na terytorium kraju, a więc podlegają one opodatkowaniu w Polsce. Nie ma znaczenia fakt, że nabywcą tych usług jest kontrahent zagraniczny.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy Minister Finansów w dniu 25 maja 2005 r. wydał rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 90, poz. 768, sprostowanie Dz. U. z 2005 r. Nr 102, poz. 860), zwane dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:1. imiona i nazwiska lub nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, 3. dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;4. nazwę towaru lub usługi;5. jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;6. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);7. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);8. stawki podatku;9. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;10. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;11. wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży) brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.Podsumowując w przedmiotowej sprawie miejscem opodatkowania jest terytorium kraju, a faktura wystawiona przez podatnika powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w § 9 ust. 1 z uwzględnieniem odpowiedniej stawki podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.
Słowa kluczowe: faktura VAT, miejsce świadczenia usług, produkcja filmowa
Data aktualizacji: 21/01/2013 12:00:01

Dotyczy wystawiania faktur VAT i faktur korygujących

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy udzielenie premii przez Wnioskodawcę swoim odbiorcom jest opodatkowane podatkiem od to...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należność wynikającą z faktury Spółka może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w zw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa oraz koszt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w przypadku nie wystawienia faktury korygującej, a przyjęcia noty księgowej, wartość s...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Rozliczanie faktur korygujących zwiększających podatek należny, wyrażonych w walutach obcych, z uwzględnieniem przyczyny korektyCzy na fakturze wystawionej osobie fizycznej prowadzacej działalność gospodarczą należy podać jej imię i nazwisko?Czy można odliczać podatek VAT z faktur dokumentujacych zakup części zamiennych zwiazanych z naprawą auta ?Opodatkowanie i dokumentowanie sprzedaży samochodów używanych na posdstawie:- umów kupna- rachunków- faktur VAT - zw. z art. 43 ust. 1 pkt 2W jaki sposób należy odprowadzać podatek od sprzedaży towarów używanych, będących własnością prywatną, na aukcjach internetowych "Allegro"?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.