Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy usługi świadczone przez agenta ubezpieczeniowego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jaki jest ich sposób dokumentowania?

Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego w kwestii udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w zakresie opodatkowania i sposobu dokumentowania prowizji otrzymywanej tytułem świadczonych usług jako agent ubezpieczeniowy. W ocenie Podatnika - wobec faktu korzystania przez niego ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku VAT - dokumentowanie świadczonych usług rachunkami jest prawidłowe.Naczelnik Urzędu Skarbowego mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego:

Zgodnie z art. 113 ust. 8, w związku z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w przypadku (.) agenta (.), przez wartość sprzedaży określoną w ust. 1 (wartość sprzedaży zwalniająca podatników od podatku) rozumie się 30 - krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług. Jednakże, w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) dokonano podwyższenia limitu sprzedaży dla podatników otrzymujących prowizję - przekroczenie tego limitu wyłącza ich z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku. W przepisie tym stwierdzono, że zwalnia się od podatku czynności wynikające z umowy agencyjnej (.), w przypadku których podstawę opodatkowania dla agenta, (.), stanowi kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonane usługi, pomniejszona o kwotę podatku. Zwolnienie to dotyczy tych podatników, którzy w danym roku podatkowym mogli korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT i dotyczy wartości sprzedaży w danym roku podatkowym z tytułu wykonywania ww. czynności, nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro, obliczonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 14 ustawy. Zwolnienie to stosuje się pod warunkiem, że wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro, do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zwolnień tych nie stosuje się do podatników o których mowa w § 9 ust. 4 ww. rozporządzenia tj. do podatników zarejestrowanych na podstawie art. 96 lub art. 157 ustawy jako "podatnicy VAT czynni"; wykonujących również inne, niż wymienione w ust. 1, czynności opodatkowane; wykonujących czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy; którzy zrezygnowali z prawa do zwolnień podmiotowych lub utracili to prawo w poprzednich latach podatkowych i od tej daty rezygnacji lub utraty tego prawa nie upłynęły 3 lata.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy z dnia 11 marca 2004r. zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku nr 4 w poz. 3 do usług zwolnionych zalicza się usługi świadczone przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczone w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Z treści wniosku wynika, iż spełnia Pan powyższe warunki wynikające z § 9 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004r., a świadczone przez Pana usługi ubezpieczeniowe (pod warunkiem poprawności zaklasyfikowania do odpowiedniego symbolu PKWiU, do czego zobowiązany jest Podatnik) należą do usług zwolnionych od podatku od towarów i usług - nie ma Pan zatem obowiązku rejestrowania się do podatku VAT, nawet po osiągnięciu kwoty sprzedaży wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku poszerzenia działalności o naprawy sprzętu komputerowego może Pan nadal korzystać ze zwolnienia na mocy przepisu art. 113 ust. 1 i 2. Jeżeli jednak wartość sprzedaży z tytułu świadczenia tych usług przekroczy kwotę 10 000 euro, czyli w bieżącym roku jest to kwota 39.200 zł - to zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy zwolnienie straci swą moc w momencie przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlegać będzie nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Zatem - na podstawie art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zwolnieni od podatku od towarów i usług, obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. W świetle powyższego tut. organ potwierdza stanowisko podatnika. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, a traci swą ważność z dniem zmiany przepisów prawnych.
Słowa kluczowe: agent ubezpieczeniowy, faktura, rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług, zwolnienia przedmiotowe, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 11/01/2013 00:00:01

Pierwszy Urząd Skarbowy Wrocław 50-515 ul. Ks. Czesława Klimasa 34

Zasięg terytorialny miasta gminy Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Święta Katarzyna, Żórawina powiaty wrocławski województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 04101016740000392221000000 VAT...

Prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie usług...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu odsprzedaży mediów (energia elektryczna, g...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zakres zastosowania normy wynikającej z art. 108 ustawy o VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

CIT - w zakresie klasyfikacji wydatków do kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana z tytułu wymienionych przychodów wystawić fakturę VAT dla sp. z o.o.?Czy komornik sądowy ma prawo do wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu - licytacji?Ustalenia czy umowy o pracę podlegają ustawie o podatku od towarów i usługRozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów otrzymanych faktur korygującychKiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT w przypadku usług najmu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.