Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy usługi świadczone przez agenta ubezpieczeniowego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jaki jest ich sposób dokumentowania?

Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego w kwestii udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w zakresie opodatkowania i sposobu dokumentowania prowizji otrzymywanej tytułem świadczonych usług jako agent ubezpieczeniowy. W ocenie Podatnika - wobec faktu korzystania przez niego ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku VAT - dokumentowanie świadczonych usług rachunkami jest prawidłowe.Naczelnik Urzędu Skarbowego mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego:

Zgodnie z art. 113 ust. 8, w związku z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w przypadku (.) agenta (.), przez wartość sprzedaży określoną w ust. 1 (wartość sprzedaży zwalniająca podatników od podatku) rozumie się 30 - krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług. Jednakże, w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) dokonano podwyższenia limitu sprzedaży dla podatników otrzymujących prowizję - przekroczenie tego limitu wyłącza ich z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku. W przepisie tym stwierdzono, że zwalnia się od podatku czynności wynikające z umowy agencyjnej (.), w przypadku których podstawę opodatkowania dla agenta, (.), stanowi kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonane usługi, pomniejszona o kwotę podatku. Zwolnienie to dotyczy tych podatników, którzy w danym roku podatkowym mogli korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT i dotyczy wartości sprzedaży w danym roku podatkowym z tytułu wykonywania ww. czynności, nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro, obliczonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 14 ustawy. Zwolnienie to stosuje się pod warunkiem, że wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro, do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zwolnień tych nie stosuje się do podatników o których mowa w § 9 ust. 4 ww. rozporządzenia tj. do podatników zarejestrowanych na podstawie art. 96 lub art. 157 ustawy jako "podatnicy VAT czynni"; wykonujących również inne, niż wymienione w ust. 1, czynności opodatkowane; wykonujących czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy; którzy zrezygnowali z prawa do zwolnień podmiotowych lub utracili to prawo w poprzednich latach podatkowych i od tej daty rezygnacji lub utraty tego prawa nie upłynęły 3 lata.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy z dnia 11 marca 2004r. zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku nr 4 w poz. 3 do usług zwolnionych zalicza się usługi świadczone przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczone w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Z treści wniosku wynika, iż spełnia Pan powyższe warunki wynikające z § 9 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004r., a świadczone przez Pana usługi ubezpieczeniowe (pod warunkiem poprawności zaklasyfikowania do odpowiedniego symbolu PKWiU, do czego zobowiązany jest Podatnik) należą do usług zwolnionych od podatku od towarów i usług - nie ma Pan zatem obowiązku rejestrowania się do podatku VAT, nawet po osiągnięciu kwoty sprzedaży wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku poszerzenia działalności o naprawy sprzętu komputerowego może Pan nadal korzystać ze zwolnienia na mocy przepisu art. 113 ust. 1 i 2. Jeżeli jednak wartość sprzedaży z tytułu świadczenia tych usług przekroczy kwotę 10 000 euro, czyli w bieżącym roku jest to kwota 39.200 zł - to zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy zwolnienie straci swą moc w momencie przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlegać będzie nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Zatem - na podstawie art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zwolnieni od podatku od towarów i usług, obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. W świetle powyższego tut. organ potwierdza stanowisko podatnika. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, a traci swą ważność z dniem zmiany przepisów prawnych.
Słowa kluczowe: agent ubezpieczeniowy, faktura, rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług, zwolnienia przedmiotowe, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 11/01/2013 00:00:01

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych od klientów...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Sucha Beskidzka 34-200 ul. Mickiewicza 36

Zasięg terytorialny miasta Jordanów, Sucha Beskidzka gminy Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce powiaty suski województwo małopolskie Konta bankowe CIT 89101012700035222221000000 VAT...

Biuro rachunkowe Bielsko-Biała

Każde biuro rachunkowe w Bielsko-Białej udzieli informacji o wykazywaniu w sprawozdaniu finansowym aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Zasady ustalania i tworzenia w księgach rachunkowych oraz wykazywania w sprawozdaniu...

Termin odliczenia podatku naliczonego z faktury zaliczkowej za energię elektryczną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy po zakończeniu likwidacji zakładu budżetowego, prawo do otrzymania zwrotu bezpośrednie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Rozliczenie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania i podatek należnyDotyczy uznania otrzymanej faktury jako koszt uzyskania przychoduCzy od otrzymanej faktury od kontrahneta zagranicznego Spółka ma obowiązek naliczyć podatek VAT a następnie go odliczyć?Otrzymywanie faktury elektronicznejCzy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę korygującą i notę korygującą w przypadku braku numeru NIP na fakturze?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.