Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy uznać za datę powstania przychodu datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Towarzystwa

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że SA działa na podstawie:ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004r. nr 159, poz. 1667 ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)Statutu Towarzystwa

W związku z powyższym, na podstawie art. 137 ust.2 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, pracodawcy będący akcjonariuszami pracowniczego towarzystwa są obowiązani do pokrycia kosztów działalności tego towarzystwa na zasadach określonych w statucie towarzystwa.

§ 15 statutu określa zasady pokrywania przez akcjonariuszy kosztów funkcjonowania Towarzystwa. Zgodnie z jego brzmieniem akcjonariusze Towarzystwa zobowiązani są do pokrywania kosztów działalności Towarzystwa w okresach kwartalnych na podstawie sporządzonych przez Towarzystwo zestawień kosztów poniesionych w danym kwartale. W zestawieniach tych nie uwzględnia się kosztów pokrytych przez Towarzystwo z innych źródeł. Każdy z akcjonariuszy pokrywa koszty, o których mowa powyżej, proporcjonalnie do swojego udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa. Zestawienia sporządzane są odrębnie dla każdego akcjonariusza. Akcjonariusze pokrywają koszty działalności Towarzystwa w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zestawienia kosztów.

Zestawienia kosztów, o których mowa w Statucie Towarzystwa, wraz z notami obciążeniowymi dla akcjonariuszy sporządzane są na ostatni dzień kwartału i ujmowane jako pozostałe przychody operacyjne w księgach rachunkowych bieżącego okresu sprawozdawczego, natomiast dla celów podatku dochodowego od osób prawnych przychód z tytułu pokrycia kosztów działalności Towarzystwa wykazywany jest w miesiącu wpływu środków pieniężnych na konto Towarzystwa, zgodnie z art. 12 ust.3a pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowego od osób prawnych, co oznacza pierwszy miesiąc następnego kwartału.

Według Strony w przedstawionym stanie faktycznym, zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) za datę powstania przychodu uznaje datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Towarzystwa.

W ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym ma zastosowanie art.12 ust. 3a pkt 3 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wg którego za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust.3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym :1.wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub2.wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub3.otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

SA nie wystawia faktur lecz sporządza dla swoich akcjonariuszy, zgodnie z zapisem § 15 Statutu, noty obciążeniowe dotyczące nadwyżki kosztów działalności Towarzystwa nad uzyskanymi przychodami.

Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego, ponieważ Towarzystwo nie wydaje rzeczy, nie zbywa praw majątkowych oraz nie wykonuje usług, za datę powstania przychodu należy przyjąć dzień, w którym otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

P o u c z e n i e

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony #8722; do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy-Ordynacja podatkowa).

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego (art. 14a § 4 ustawy-Ordynacja podatkowa). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.(art. 236 §2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).
Słowa kluczowe: moment powstania przychodów, towarzystwa emerytalne
Data aktualizacji: 27/01/2013 06:00:01

Termin wystawienia faktury VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy opodatkowania pakietu konferencyjnego stanowiącego usługę kompleksową oraz usług o...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę w przedmiotowym piśmie wynika, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykazuje w deklaracji VAT-7 nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Zobowiązania...

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wpłatę na rachunek ZFŚS związanyc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w miesiącu styczniu można dostarczyć dla klienta fakturę z datą wystawienia 01 luty 20...

Jak wynika ze złożonego wniosku, świadczy Pani usługi internetowe. Przychodem z prowadzonej przez Panią działalności jest abonament w stałej comiesięcznej kwocie. W związku z tym, że Pani klienci mogą skorzystać z odliczenia z tytułu korzystania z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy opisany sposób wypłaty premii pieniężnej jest zgodny z ustawą o podatku od towarów i usług?Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto Kraków 31-001 ul. Grodzka 65Urząd Skarbowy Starachowice 27-200 ul. Składowa 33Wypłacana premia stanowi wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usługDotyczy kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających zakup samochodu ciężarowego oraz paliwa do tego samochodu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.