Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w ewidencji zakupów prowadzonej przez Wnioskodawcę powinny znaleźć się dane z faktur, od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 05.10.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.10.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 09.10.2006r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawowa działalność Uczelni - usługi szkolnictwa wyższego (PKWiU 80.30.12) korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie pozycji 7 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.). Jednak proporcja, ustalona według zasad określonych w art. 90 powołanej ustawy, w przypadku Uczelni przekroczyła 2%.

Pytanie Wnioskodawcy:

Czy w ewidencji zakupów prowadzonej przez Wnioskodawcę powinny znaleźć się dane z faktur, od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT?

Stanowisko Strony:

Zgodnie z przepisami art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

W świetle cytowanego przepisu Podatnik uważa, iż w ewidencji zakupów powinny być uwzględniane wyłącznie dane dotyczące zakupów, z którymi wiąże się prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Stosownie do art. 86 i 90 ww. ustawy Akademia ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz związanych jednocześnie ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. Zdaniem Podatnika nie ma obowiązku ujmowania ewidencji zakupów związanych wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną, a także zakupów niezwiązanych ze sprzedażą, np. zakupów dotyczących projektów dydaktycznych i badawczych finansowanych ze źródeł fundacji zagranicznych i międzynarodowych, zakupów związanych z prowadzonymi badaniami naukowo - badawczymi (z wyjątkiem badań zlecanych przez jednostki zewnętrzne). Brak w rejestrze zakupu faktur, z których nie można odliczyć podatku VAT, nie wpływa na rzetelność sporządzanych deklaracji VAT - 7.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 1 ustawy o VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zatem biorąc pod uwagę wyżej wymienione przepisy należy stwierdzić, iż podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku oraz zwolnionych podmiotowo, obowiązani są do prowadzenia ewidencji zawierającej:kwoty określone w art. 90 ustawy o VAT (jest to - wyodrębniona z kwoty podatku związanego z czynnościami dającymi prawo do odliczenia podatku oraz niedającymi prawa do odliczenia - część podatku podlegającego odliczeniu (związanego ze sprzedażą opodatkowaną). W przypadku gdy nie jest możliwe wyodrębnienie kwot, o których mowa, wówczas w ewidencji powinna być ujawniona obliczona wedle proporcji wstępnej (bieżącej) kwota, którą można przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego);dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania;wysokość podatku należnego;kwoty podatku naliczonego obniżającego podatek należnykwoty podatku podlegających wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzęduinne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej;w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.Ewidencja powinna zawierać wszystkie dane niezbędne do sporządzenia prawidłowej deklaracji dla podatku od towarów i usług, a zatem konstrukcja deklaracji określa zakres ewidencji.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 sierpnia 1999r. sygn. Akt III SA 7449/98 stwierdził iż Wymogi określone w tym przepisie (tj. art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm., którego odpowiednikiem obecnie jest art. 109 ust. 3 ustawy o VAT) można sprecyzować w jednym zdaniu - ewidencja ta ma zawierać wszystkie dane niezbędne do sporządzenia prawidłowej deklaracji dla podatku od towarów i usług. Tym samym konstrukcja deklaracji określa zakres ewidencji. Niektóre najważniejsze z tych danych wyszczególnione zostały w treści przepisu. (.) Wykazane w ewidencji zakupów dane powinny wynikać z otrzymanych przez podatnika faktur VAT, rachunków uproszczonych (wyjątkowo). Dane powinny obejmować wyłącznie zakupy opodatkowane, od których podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego w całości bądź w części od kwoty podatku należnego.

Reasumując należy stwierdzić, iż w ewidencji zakupów powinny być uwzględniane dane dotyczące zakupów, z którymi wiąże się prawo Podatnika do odliczenia podatku naliczonego. Natomiast Wnioskodawca nie jest obowiązany do ujmowania w ewidencji zakupów danych wynikających z faktur dokumentujących czynności, w związku z którymi nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na gruncie obowiązujących przepisów należy stwierdzić, że stanowisko zaprezentowane przez podatnika jest prawidłowe.
Słowa kluczowe: ewidencja, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 28/12/2012 15:00:01

Prawidłowość wystawiania faktur VAT - adres na fakturze

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktury korygujące należy ująć w miesiącu ich otrzymania i zmniejszyć kwotę podatku nalicz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktury sprzedaży wystawione brytyjskiemu hurtownikowi stanowią WDT zgodnie z art. 13...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Kiedy za usługi szkoleniowe można zastosować zwolnienie od podatku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania...

Czy wystawiane faktury sprzedaży usług powinny być pomniejszone o kwoty dokonanych przez k...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.08.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Rozliczenia umowy konsorcjumDotyczy stawki podatku na usługi remontowe i treści fakturyUznanie duńskiego dokumentu rozliczającego usługę przewozu towaru dokonaną wyłącznie na terenie Danii jako faktury VATOpodatkowanie i udokumentowanie bonusu warunkowegoVAT - w zakresie wystawiania faktur VAT za świadczone usługi na rzecz producenta filmu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.