Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w przedstawionym stanie faktycznym na usługi związane z edukacją będzie musiał zacząć wystawiać faktury VAT?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2005 r., (data wpływu 25 kwietnia 2005 r.) uzupełnionego dnia 12 lipca 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku wystawienia faktury VAT.

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT i zajmuje się wykonywaniem następujących usług: tłumaczenia i usługi sekretarskie (PKWiU 74.85.Z), nauka języków obcych (PKWiU 80.42.A) oraz kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKWiU 80.42.B). Wnioskodawczyni nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jak zmienią się jej obowiązki w związku z przekroczeniem progu 43. 800 zł.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym na usługi związane z edukacją będzie musiał zacząć wystawiać faktury VAT.

Zdaniem wnioskodawcy, jeśli stanie się on podatnikiem, będzie miał obowiązek fakturować usługi związane z edukacją, jednak bez podatku należnego.

Ocena prawna stanu faktycznego

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do treści § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

Podatnikiem VAT czynnym jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, obowiązany do zarejestrowania się jako podatnik wykonujący czynności opodatkowane określone w art. 5 ustawy i obowiązany do rozliczania się z podatku poprzez jego deklarowanie w formie podatku należnego, przy jednoczesnym uprawnieniu do odliczania lub zwrotu podatku naliczonego.

Na podstawie § 13 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14 i 15.

Na podstawie § 9 ust. 1 cytowanego rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;nazwę towaru lub usługi;jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);stawki podatku;sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.Stosownie do treści § 9 ust. 7 cytowanego rozporządzenia w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą od określonej w art. 41 ust. 1 ustawy oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, dane określone w ust. 1 pkt 4 obejmują również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.

Reasumując: Wnioskodawca, w chwili obecnej korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT i zajmuje się wykonywaniem usług: tłumaczenia i usługi sekretarskie (PKWiU 74.85.Z), nauka języków obcych (PKWiU 80.42.A) oraz kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKWiU 80.42.B). W chwili, kiedy wnioskodawca, utraci zwolnienie podmiotowe wynikające z art. 113 ust. 1 (w momencie przekroczenia kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro z tytułu sprzedaży usług tłumaczenia i usług sekretarskich, które są opodatkowane stawką 22 %) stanie się podatnikiem podatku VAT. Od tego momentu wnioskodawca będzie miał obowiązek wystawiać faktury Vat - także na usługi związane z edukacją (w przypadku usług edukacyjnych bez wskazania kwoty podatku należnego).
Słowa kluczowe: faktura, podatnik czynny, podatnik podatku od towarów i usług, wystawca faktury, zwolnienia podmiotowe
Data aktualizacji: 29/01/2013 06:00:01

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktura za opłatę wstępną z tytułu zawarcia umowy leasingu może zostać ujęta jednorazo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług przy umowie najmu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach, działając na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 20 października 2004 r. w sprawie momentu...

Ustalenie kwoty podatku nalicoznego w przypadku refakturowania kosztów przy usługach najmu

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika w sprawie...

Czy na podstawie wyciągów bankowych bez załączonych dokumentów źródłowych można dokonywać...

W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 26.11.2003 r. (data wpływu do tut. urzędu 27.11.2003 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto na podstawie art. 14a 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość odliczenia od dochodu tytułem ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawnąStawka podatku na roboty budowlane dot. infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu - rozpoczęto w 2007 r. faktura w 2008 rOpodatkowania opłat z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznejPowiat i Starosta podatnik podatku od towarów i usługCzy wnioskodawca może ubiegać się o zwrot wydatków, które poniósł przed uzyskaniem pozwolenia na budowę?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.