Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z fakutry z liczkowej?

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 22.02.2006r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 23.02.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowegopostanawiauznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIEZgodnie z treścią wniosku Spółka złożyła w urzędzie skarbowym w dniu 20.12.2005r. zgłoszenie rejestracyjne w podatku od towarów i usług. W dniu 23.11.2005r. firma austriacka wpłaciła w imieniu Wnioskodawcy kwotę 9.138 zł z tytułu zaliczki na zakup mebli biurowych na rachunek bankowy ich sprzedawcy. Sprzedawca ten wystawił w dniu 29.11.2005r. fakturę zaliczkową, jednak ani Wnioskodawca, ani firma dokonująca na jego rzecz wpłaty zaliczki nie otrzymali oryginału faktury zaliczkowej. Podatnik wnioskował o duplikat faktury zaliczkowej i otrzymał go od sprzedawcy w dniu 24.01.2006r. (data wystawienia 17.01.2006r.). W styczniu Wnioskodawca nabył meble, a transakcja ta została udokumentowana fakturą z dnia 09.01.2006r., która uwzględniała wystawioną wcześniej fakturę zaliczkową (kwota podatku VAT wynikająca z wpłaty zaliczki wynosi 1.647, 84 zł; całkowita kwota VAT na fakturze wynosi 3.768, 10 zł). Zdaniem Podatnika przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze zaliczkowej za zakup mebli. W opinii Strony dokonanie zapłaty zaliczki przez firmę austriacką nie powoduje utraty prawa faktycznego odbiorcy towarów do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze. Kwota zaliczki została w styczniu 2006r. zwrócona Spółce austriackiej przez Wnioskodawcę.

Ustosunkowując się do stanowiska Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stosownie art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (.), przy czym kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług lub potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego. Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, iż podstawą do obniżenia podatku należnego jest faktura VAT.Na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r. Nr 95, poz. 798 ze zm.), jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej.Występujące w przepisach o podatku od towarów i usług pojęcie, faktury, o ile dany przepis nie stanowi wprost inaczej, rozumieć należy szeroko. W związku z tym przez faktury, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, rozumieć należy, obok faktur VAT w znaczeniu ścisłym (tj. tzw. pierwotnych), także faktury korygujące, duplikaty faktur oraz inne dokumenty traktowane zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia na równi z fakturami.Oznacza to, iż w zakresie prawa do odliczenia, duplikat faktury ma moc prawną równą fakturze pierwotnej, stanowiąc na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Stanowisko takie potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21.11.2003r. (III SA 781/03), wskazując, iż podstawą do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony może być, oprócz oryginału faktury lub faktury korygującej, również duplikat faktury. Duplikat taki jest ponownie wystawioną na wniosek nabywcy fakturą, zawierającą dane zawarte w kopii faktury, której oryginał uległ zniszczeniu albo zaginął, opatrzoną wyrazem duplikat.W związku z powyższym obniżenie podatku należnego o podatek wykazany na duplikacie faktury - stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 - może zostać dokonane w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano ten duplikat lub za następny okres rozliczeniowy. W odniesieniu do daty złożenia zgłoszenia rejestracyjnego przez Podatnika należy stwierdzić, że ograniczenie wynikające z przepisów art. 88 ust. 4, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, nie ma w przedmiotowej sprawie zastosowania. Według stanowiska przedstawionego w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10.11.2005r. nr PP-B/406-662/05/IJ przy analizie powyższego przepisu za istotny należy uznać nie tyle moment powstania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego, co moment powstania możliwości realizacji przez podatnika tego prawa (.), a więc dzień zakończenia okresu rozliczeniowego. Wobec tego należy przyjąć, że przewidziane w powyższym przepisie wyłączenie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zgłoszenie rejestracyjne nie zostało dokonane przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Zatem do przedmiotowej faktury zaliczkowej powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, ponieważ zgodnie z cytowanymi przepisami podstawą do odliczenia podatku naliczonego w tym przypadku jest duplikat faktury i Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia w rozliczeniu za miesiąc otrzymania tego duplikatu (styczeń 2006r.) lub za miesiąc następny. Istotne jest, że w dacie złożenia deklaracji VAT-7 za styczeń 2006r. Podatnik posiadał już status podatnika zarejestrowanego. Reasumując należy uznać, iż Podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na duplikacie faktury zaliczkowej za zakup mebli. Fakt dokonania zapłaty zaliczki w imieniu Wnioskodawcy przez austriacką spółkę nie ma wpływu na prawo do odliczenia, oczywiście pod warunkiem, iż na fakturze zaliczkowej jako nabywca widnieje Wnioskodawca i spełnione są pozostałe warunki dotyczące odliczania podatku naliczonego i zasad wystawiania faktur. Mając na uwadze fakt, iż pytanie Podatnika zawarte we wniosku dotyczy jedynie prawa do odliczenia podatku wykazanego na fakturze zaliczkowej, w niniejszym postanowieniu Naczelnik nie ustosunkowuje się do kwestii ewentualnego odliczenia kwoty podatku wykazanej na opisanej w przedstawionym stanie faktycznym fakturze nr 107/19/0106/701 z dnia 09.01.2006r., która zgodnie z treścią wniosku uwzględnia wcześniej wystawioną fakturę zaliczkową. Naczelnik jednak zwraca uwagę, iż w myśl przepisów § 14 ust. 4 ww. cytowanego rozporządzenia, jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 i 2 - czyli stwierdzające pobranie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi - nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 9 i 11-13, pomniejszając jednocześnie sumę wartości towarów o wartość otrzymanych części należności oraz kwotę podatku o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności. Zatem jeżeli cytowana powyżej treść wniosku oznacza, iż sprzedawca wykazał w fakturze VAT całą kwotę należności oraz całkowitą kwotę podatku VAT, nieprawidłowość ta powinna zostać skorygowana poprzez wystawienie faktury korygującej zgodnie z zasadami określonymi w § 17 ww. rozporządzenia.

Niniejsza interpretacja co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego została dokonana dla stanu faktycznego opisanego we wniosku i w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika. Zgodnie z art. 14b § 1-2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe ograny podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia albo zmiany przepisów, na podstawie których została wydana. Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa). Do zażalenia należy załączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 zł oraz po 0, 50 zł od każdego załącznika (ustawa z dnia 09.09.2000r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm./).
Słowa kluczowe: faktura zaliczkowa, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 22/01/2013 21:00:01

Jaką stawką należy opodatkować usługi operatora kamery i jaki symbol PKWiU należy wpisać n...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), Naczelnik...

Czy podatnik powinien wystawić fakturę w przypdaku niezrealizowania sprzedaży ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie:art. 14 a 1 i 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 22, art. 7 ust.1, art. 19 ust. 1, ust...

Wątpliwości Podatnika dotyczą terminu wystawienia faktury wewnętrznej dokumentującej czynn...

W złożonym wniosku Podatnik podaje, iż nabył usługi w zakresie oprogramowania - PKWiU 72.2, w skład których wchodzą oprogramowanie, licencja, usługa wsparcia oprogramowania od firmy z siedzibą na terytorium Kanady, zaliczając przedmiotową...

Jaką stawkę VAT zastosować na fakturze?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x 2006 roku złożonym przez Fabrykę X w sprawie...

Czy można potwierdzić odbiór faktur VAT korygujących, na zbiorczym miesięcznym zestawieniu...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 listopada 2005r. (data wpływu do urzędu), żądającego udzielenia pisemnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Uznanie za prawidłowe dokonywanie elektronicznej wymiany danych z wykorzystaniem standardów innych niż EDIFACTCzy stosowane przez Spółkę stawki VAT, przy opisanym sposobie fakturowania, są prawidłowe?Prawo do odliczenia podatku naliczonegoUrząd Skarbowy Grodzisk Mazowiecki 05-825 ul. Daleka 11Czy sposób wystawiania faktur dokumentujących rozliczenie zaliczki stosowany przez Spółkę jest prawidłowy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.