Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury w roku 2007

Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a), ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz.798 z póź. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 19.02.2007r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego /podatku od towarów i usług/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola

postanowił

uznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury - za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 19.02.2007r. strona zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług.Z przedmiotowego wniosku wynika:Stan faktyczny:Spółka w 2005r. nabyła sprzęt komputerowy, jednak nie otrzymała i nie zaksięgowała faktury zakupu, gdyż otrzymała ją dopiero w 2007r. (duplikat).Zapytanie:Czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury w roku 2007.Stanowisko wnioskodawcy:Zdaniem składającego zapytanie spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury w rozliczeniu za okres, w którym spółka otrzymała duplikat faktury lub w rozliczeniu za okres następny. Spółka otrzymała duplikat faktury w lutym 2007r. i w związku z tym ma prawo do do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc luty lub marzec 2007r.

Działając na podstawie art. 14a 1, 3, 4 w/w ustawy Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko wnoszącego zapytanie - za prawidłowe.Ocena prawna stanowiska wnioskodawcyNa podstawie art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póź. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (.), przy czym kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (.).Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, iż podstawą do obniżenia podatku należnego jest faktura VAT.Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2 - 4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Zgodnie z ust. 11 cytowanego artykułu jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.Na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz.798 z póź. zm.) jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej.Przez faktury, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) przedmiotowej ustawy, rozumieć należy, obok faktur VAT w znaczeniu ścisłym (tj. tzw. pierwotnych), także faktury korygujące oraz duplikaty faktur.Oznacza to, iż w zakresie prawa do odliczenia duplikat faktury, jak i faktury korygującej, ma moc prawną równą fakturze pierwotnej, stanowiąc na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że faktura pierwotna dotycząca nabycia sprzętu komputerowego nie została zaksięgowana w urządzeniach księgowych spółki i nie został odliczony podatek naliczony.W związku z tym w przypadku otrzymania duplikatu faktury VAT podstawę obniżenia kwoty podatku należnego stanowić będzie tenże duplikat, a co za tym idzie obniżenie stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług - może zostać dokonane w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano ten duplikat lub w miesiącu następnym.Jednocześnie informuje się Stronę, że odpowiedź na złożone zapytanie w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zostanie przedstawiona w odrębnym postanowieniu.
Słowa kluczowe: duplikat faktury, odliczenie podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 31/01/2013 09:00:01

Możliwość anulowania wystawionych faktur VAT, oraz o ich korygowanie

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia15.04 2005...

Firma zwróciła się z pytaniem czy dokonuje prawidłowo dla potrzeb podatku dochodowego prze...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku w sprawie...

Czy Spółka może uznać wartość netto nie zapłaconych faktur (umorzonych) jako koszt uzyskan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Koszty uzyskania przychodu w momencie poniesienia tj. w dacie wydania faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kursem waluty z którego dnia powinno się przeliczać fakturę na złote polskie?

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż firma ... zajmuje się usługami spedycyjnymi. Wystawia faktury za sprzedaż swoich usług zarówno w walucie polskiej jak i w walucie obcej. Dnia 26 lutego 2007r. wystawiono dla kontrahenta...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Anulowanie faktury VAT i skorygowanie deklaracji VAT-7 o podatek należny z anulowanej fakturyCzy Spółka może zaliczyć faktury z tytułu usług doradczych do kosztów uzyskania przychodów w styczniu 2009 r. na podstawie art. 15 ust. 1?Urząd Skarbowy Wolsztyn 64-200 ul. Dworcowa 15Zakład Komunalny Gminy X prosi o wyjaśnienie czy prawidłowo rozlicza dopłatę do 1 m#179; ściekówOpodatkowanie podatkiem VAT udzielanej premii pieniężnej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.