Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem internetu koszty opłaty pocztowej powinny być opodatkowane podatkiem VAT ?

-art. 14a par. 1, 2 i 4, art. 216, art. 217 oraz art. 236 par. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dn.14.03.2007r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie nie podziela poglądu wyrażonego we wniosku

Pismem z dnia 14.03.2007r. zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania opłaty pocztowej doliczonej do przesyłki towaru.We wniosku przedstawiony został następujący stan faktyczny:Będzie Pan sprzedawał za pośrednictwem internetu produkowane przez siebie ochraniacze na kółka dziecięce. Sprzedany towar będzie wysyłany pocztą. Do ceny produktu doliczane będą koszty przesyłki pobieranej przez Pocztę. Klient przekaże na Pana konto kwotę łączną za produkt wraz z kosztami przesyłki.W tak przedstawionym stanie faktycznym pyta Pan, czy podatek VAT winien być naliczany od opłaty pocztowej, jeżeli tak to w jakiej wysokości.Wyraża Pan opinię, że od opłaty pocztowej nie powinno się naliczać podatku VAT ponieważ nie jest ona dochodem i jest zwolniona z VAT.

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa podatkowego w tym zakresie Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Ponadto zaś z art. 11A pkt 2b VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1997r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC) wynika, iż podstawa opodatkowania obejmuje dodatkowe koszty, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi dostawca obciąża nabywcę lub klienta.Przytoczone przepisy dotyczą kosztów bezpośrednio związanych z zasadniczą dostawą towarów, które zwiększają łączną należność z tytułu transakcji. Określona wyżej zasada ogólna włączenia tych kosztów do podstawy opodatkowania oznacza, iż koszty te nie są przedmiotem odrębnego świadczenia, lecz elementem świadczenia zasadniczego, czyli w tym przypadku dostawy towarów, zaś ich ciężar jest przenoszony na nabywcę.Zgodnie zaś z art. 547 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli ani z umowy, ani z zarządzeń określających cenę nie wynika, kogo obciążają koszty wydania i odebrania rzeczy, sprzedawca ponosi koszty wydania, w szczególności koszty zmierzenia lub zważenia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu i koszty przesłania rzeczy, a koszty odebrania kupujący. Powyższy przepis ustala zasadę, według której, koszty przesłania ponosi sprzedawca, w sytuacji gdy nie zostało to przez strony uregulowane w odrębny sposób.Z zapisu powyższego wynika zasada swobodnego kształtowania stosunków cywilnoprawnych przez strony tego stosunku.W świetle powołanych przepisów prawnych, koszty przesyłki towaru zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów, co oznacza, iż podstawa opodatkowania przy dostawie towarów powinna obejmować również kwotę stanowiącą zwrot kosztów przesyłki.

Wyjaśnić należy, iż na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione z podatku są usługi wymienione w poz. 2 załącznika nr 4 do ustawy, czyli usługi świadczone przez pocztę państwową PKWiU 64.11. Zatem zwolnienie powyższe mające charakter przedmiotowo-podmiotowy ma zastosowanie wyłącznie do usług pocztowych świadczonych przez pocztę państwową i nie ma zastosowania do usług wykonywanych przez podmioty niebędące pocztą państwową.Oznacza to, że jeżeli koszty przesyłki stanowią osobną od towaru pozycję, ich rozliczenie należy opodatkować według stawki podstawowej, o której mowa w art. 41 ust. 11 ustawy, czyli wg stawki 22%.W tym stanie rzeczy stanowisko Pana wyrażone we wniosku należy uznać - za nieprawidłowe.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Zgodnie z art.14b par.2 ustawy Ordynacja podatkowa, przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: internat, koszt przesyłki, podstawa opodatkowania
Data aktualizacji: 19/10/2013 15:00:01

Obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Refakturowanie na leasingobiorcę dodatkowych płatności związanych z leasingiem budynku

Działając na podstawie art. 14a 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 8 grudnia 2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 15 grudnia 2005 r.)...

Czy Podatnik ma mozliwość odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do...

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca nabył w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 13.05.2003 r. motocykl SUZUKI VL800. Motocykl został wpisany do ewidencji środków trwałych, a Wnioskodawca odliczył całą...

Czy od kwoty wpłaconej do TBS należy uiścić podatek? Jeśli tak, w jakiej wysokości oraz na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jakiej walucie winna być wyrażona na fakturze kwota podatku VAT?

P O S T A N O W I E N I E Stosownie do postanowień art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Brzozów 36-200 ul. Kazimierzowska 1W jakiej wysokości należy rozpoznać przychód podatkowy z tytułu zwrotu przez Brokera P. części składek dotyczących P.?Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących zakup materiałów i usług przeznaczonych na utwardzenie placu parkingowegoBiura księgowe z Jeleniej Góry - gwarancja jakościCzy należy podpisać faktury VAT za usługi telekomunikacyjne przez wystawcę i odbiorcę?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.