Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w przypadku eksportu towarów należy zastosować kurs celny wynikający z dokumentu SAD, czy kurs średni NBP z dnia wystawienia faktury?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), art. 106 ust. 12 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 37 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 30.05.2005 r. (data wpływu 02.06.2005 r.), bez znaku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym przez Podatnika stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 30.05.2005 r. Jednostka zwróciła się o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wskazując, iż w związku z eksportem towarów wystawiona została faktura VAT w walucie obcej. W związku z tym Podatnik sformułował pytanie : czy należy zastosować kurs celny wynikający z dokumentu SAD, czy kurs średni NBP z dnia wystawienia faktury.Podatnik wyraził stanowisko, iż przy udokumentowaniu eksportu towarów fakturą zawierającą kwoty w walucie obcej obrót z tego tytułu ustala się przez przeliczenie kwoty w walucie na złote według kursu średniego NBP.

W związku z powyższym wnioskiem Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego j/n. Przepis art. 106 ust. 12 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług stanowi delegację dla Ministra Finansów do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, jeżeli na fakturach wykazywane są kwoty w walutach obcych, z uwzględnieniem przepisów w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Wykonaniem tej delegacji jest powołany wyżej § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Zgodnie z ust. 1 tego przepisu - kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiona w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W przypadku, gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, wówczas w myśl ust. 2 tego przepisu, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony. Zgodnie z ust. 3 - w przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. Natomiast ust. 4 stanowi, że przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca lub import usług. Jak wynika z powyższego, przepisy § 37 ust. 1-3 wyżej wymienionego rozporządzenia ustanawiają ogólne zasady przeliczania kwot wykazywanych na fakturach w sytuacjach, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych, w tym m.in. z tytułu eksportu towarów.

Interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień złożenia zapytania tj. 02.06.2005 r. i traci swoją ważność z dniem zmiany przepisów. Ponadto tut. organ podatkowy informuje, iż zgodnie z art. 14b §1 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Natomiast zgodnie z art. 14b § 2 tej ustawy jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 § 1 Ordynacji podatkowej służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1. Zażalenie należy zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia za pośrednictwem organu, który je wydał. Zażalenie winno zawierać zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej zarzuty, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: dokumenty celne, eksport towarów, faktura VAT
Data aktualizacji: 21/01/2013 15:00:01

Brak opodatkowania czynności uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT, w ograniczonym zakresie, tj. 60 % kwoty określonej w fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca może jednorazowo zaliczyć do kosztów podatkowych pierwszą ratę leasingu?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Premia pieniężna wypłacana za osiągnięcie umownego pułapu obrotu jako czynność podlegająca...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaka jest data powstania przychodu z tytułu dzierżawy gruntu i budynków gospodarczych na c...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaka stawkę powinien zastosować Wnioskodawca przy wystawianiu faktury za usługi budowlane dla prowadzącego usługi agroturystyczne?Jaką stawką podatku VAT opodatkować koszty przesyłki pocztowej w przypadku sprzedaży prowadzonej przez dom sprzedaży wysyłkowej (poprzez internetCzy cesja praw do rachunku na rzecz syna będzie traktowana (i opodatkowana), czy też nie opodatkowana, gdyż przeznaczona na cele mieszkaniowe?Sposób dokumentowania prowizji bankowychWątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur potwierdzających zakup paliwa do skutera śnieżnego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.