Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w przypadku, gdy towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia zostaną złomowane, należy dokonać korekty deklaracji VAT-7?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie ? biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona zakupiła od innej spółki z grupy z siedzibą w Niemczech, w związku z jej likwidacją, środki trwałe (wyposażenie). Za zakupione towary otrzymała jedną fakturę na kwotę wyrażoną w EURO. Strona w dacie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów naliczyła podatek należny i wykazała go w deklaracji VAT-7. Jeżeli zakupiony sprzęt okaże się niesprawny i nienadający się do naprawy, zostanie on zezłomowany, a nie odesłany do dostawcy z uwagi na jego likwidację, jak również koszty transportu, które przewyższałyby wartość sprzętu. Zdaniem Strony koszt złomowanego sprzętu nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu.

W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w przypadku złomowania ww. sprzętu nie będzie zobowiązana do dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a co za tym idzie deklaracji VAT- 7.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. W myśl ust. 5 tego artykułu przy ustalaniu podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1, przepis art. 29 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Stosownie do tego przepisu obrót zmniejsza się o kwotę udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Biorąc pod uwagę ww. przepisy należy zauważyć, iż zmniejszenia obrotu można dokonać m.in. po uznaniu reklamacji przez dostawcę. Związana z tym zmiana (zmniejszenie) podstawy opodatkowania powoduje konieczność wystawienia faktury korygującej. W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania podstawę do wystawienia wewnętrznej faktury korygującej stanowi § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 957, poz. 798 ze zm.), zgodnie z którym przepis § 16 stosuje sie odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106. Powyższy przepis określa jednocześnie warunki, jakim powinna odpowiadać faktura korygująca oraz skutki, jakie jej wystawienie/otrzymanie powoduje dla sprzedawcy/nabywcy.

Jeżeli zatem, jak pisze Strona, nie wystąpią okoliczności określone w art. 29 ust. 4 ustawy, skutkujące obniżeniem podstawy opodatkowania dokonanego przez Nią uprzednio wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, nie będzie Ona zobowiązana do korekty podatku należnego wykazanego w deklaracji podatkowej z tego tytułu.

Co się natomiast tyczy podatku naliczonego, to należy w tym miejscu zauważyć, iż zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuję do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowym. Jeżeli zatem koszt złomowanego sprzętu nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, na podstawie ww. przepisu Strona będzie zobowiązana do odpowiedniego skorygowania podatku naliczonego.
Słowa kluczowe: faktura VAT, korekta zeznania, nabycie wewnątrzwspólnotowe, zużycie towarów
Data aktualizacji: 07/01/2013 06:00:01

Czy osoba fizyczna, prowadzaca działalność gospodarczą ma obowiązek umieszczania na faktur...

Podatnik jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą i chciałby przy wystawianiu faktur VAT posługiwać się nazwą firmy bez umieszczania swojego imienia i nazwiska. Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu przedstawionego stanu...

Opolski Urząd Skarbowy Opole 45-512 ul. Obrońców Stalingradu 66

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo opolskie Konta bankowe CIT 13101014010061162221000000 VAT 60101014010061162222000000 PIT 10101014010061162223000000 budżetowe pozostałe 04101014010061162227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD bank...

Zapytanie podatnika dotyczy wyceny faktur dokumentujących import towarów

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu...

Sposób dokumentowania wewnętrznych rozliczeń pomiędzy Stronami konsorcjum i prawa do odlic...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób rozliczenia faktur korygujących zwiększających podatek należny od dokonanej sprzedaży

We wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pełni funkcję nadzoru budowlanego na kontrakcie (...) W trakcie realizacji kontraktu, nastąpiła zmiana warunków realizacji tego kontraktu -...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy zasadne jest nienaliczanie podatku VAT w przypadku wystawiania faktury na przedmiotowe usługi?Czy podatek VAT naliczony w fakturach dotyczących wydatków związanych z przyłączem wodociągowym do budynku drukarni podlega odliczeniu?Prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach dokumentujących zakup samochodów o ładowności powyżej 500 kg oraz paliwa do ww. samochodówSposób księgowania faktur korygujących otrzymanych w 2005 r. a zmniejszających wartość zakupionych towarów w 2004 rTermin do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących przejęcie wagonów w zamian za zaległości podatkowe
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.