Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w przypadku kiedy właściciel konia posiada nr VAT UE, to może wystawić fakturę ze stawką 0%, a przypadku gdy nim nie jest fakturę ze stawką 7%?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 września 2008 r. (data wpływu 5 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych w Polsce na zlecenie podmiotu francuskiego usług treningu koni - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 17 lipca 2008 roku został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 3 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych w Polsce na zlecenie podmiotu francuskiego usług treningu koni.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Wnioskodawca jest rolnikiem, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność gospodarczą między innymi związaną z chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem działalności weterynaryjnej 0142Z, polegającą na treningu koni powierzonych. Podatnik trenuje m.in. konie sprowadzone z Francji, które po zakończonym treningu - trwającym od dwóch do ośmiu miesięcy - wracają do swojego właściciela. Za wykonaną usługę wystawiana jest faktura VAT z 7% stawką podatku (PKWiU 10.42.10). Strona francuska opierając się na opinii swoich doradców zwróciła uwagę, że faktury wystawiane są nieprawidłowo, ponieważ w obrocie wewnątrzunijnym faktura winna zawierać 0% stawkę podatku lub winna być bez podatku.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż po odbytym treningu, konie niezwłocznie wracają do swojego właściciela we Francji, tj. w czasie nie dłuższym niż w ciągu tygodnia.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy w przypadku kiedy właściciel konia posiada nr VAT UE, to może wystawić fakturę ze stawką 0%, a przypadku gdy nim nie jest fakturę ze stawką 7%.Zdaniem Wnioskodawcy, właścicielom posiadającym nr VAT UE można wystawić fakturę VAT z 0% stawką podatku, zaś właścicielowi, który tego numeru nie posiada fakturę z 7% stawką podatku.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 2 pkt 1 tej ustawy - terytorium kraju oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

W przypadku świadczenia usług, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług podstawowe znaczenia ma określenie miejsca świadczenia danej usługi. Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Od powyższej reguły przewidziano szereg wyjątków, określających inne - aniżeli wynikające z zasady ogólnej - miejsca opodatkowania usług, z uwagi na ich charakter (specyfikę). Dotyczy to (m.in.) usług na ruchomym majątku rzeczowym.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy, w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28.

Przepisy cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia ruchomy majątek rzeczowy", jednak zdaniem tut. organu, należy do nich zaliczyć wszelkie czynności, które bezpośrednio dotyczą rzeczy ruchomych i oddziałują na nie bezpośrednio. W stanie faktycznym opisanym we wniosku, świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na treningu koni uznać należy za usługi na ruchomym majątku rzeczowym.

W myśl art. 28 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c i d, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane.

Zgodnie z art. 28 ust. 8 ww. ustawy, w przypadku gdy usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, przepis ust. 7 stosuje się, jeżeli towary po wykonaniu usług zostaną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług, wywiezione poza terytorium kraju.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca na zlecenie kontrahentów m.in. z Francji trenuje na terytorium Rzeczypospolitej konie.

Analizując przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż w przypadku świadczenia - będących usługami na ruchomym majątku rzeczowym - usług treningu koni, wykonywanych na zlecenie kontrahentów z krajów Unii Europejskiej (w tym Francji) przez polskiego podatnika, w sytuacji gdy nabywca usługi (podatnik kraju UE) podał polskiemu podatnikowi świadczącemu usługę, numer pod którym jest zidentyfikowany dla potrzeb podatku od wartości dodanej, oraz uszlachetniony majątek obcy zostanie wywieziony z terytorium Polski niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wykonania na nim usługi, miejscem świadczenia usługi będzie kraj Unii Europejskiej (zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym kraju), który nadał nabywcy usługi numer identyfikacyjny.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Przepis ust. 1 powołanego wyżej artykułu stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze (art. 106 ust. 2 ustawy).

W myśl § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), przepisy § 9, 11-23 i 26 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Zgodnie z ust. 2 powołanego paragrafu, faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 9, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Stosownie do § 27 ust. 4 rozporządzenia, w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

W związku z powyższym, świadczenie usług na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty (Francja), a więc w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, zgodnie z wyżej cytowanym przepisem § 27 ust. 4 rozporządzenia - Wnioskodawca dokumentuje fakturą VAT zawierającą również informację, że zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług jest nabywca usługi. Na fakturze nie powinna być wskazana stawka podatku, ponieważ świadczona przez Wnioskodawcę usługa nie podlega opodatkowaniu na terytorium Polski, w związku z tym do przedmiotowych usług nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dotyczące wysokości stawek oraz zwolnień podatkowych. Przedmiotowa usługa zostanie opodatkowana zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju powstania obowiązku podatkowego.

W sytuacji natomiast, gdy nabywca usługi nie podał polskiemu podatnikowi świadczącemu usługę, numeru pod którym jest zidentyfikowany dla potrzeb podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia, a więc również miejscem opodatkowania usługi będzie miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, a więc terytorium Rzeczypospolitej, z uwzglednieniem regulacji wynikających z wymienionej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług, gdzie zastosowanie obniżonej 7% stawki podatku uzależnione jest od faktu, czy ustawodawca - w oparciu o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług - ujął świadczoną przez Wnioskodawcę usługę w katalogu czynności, dla których przewidziana jest stawka preferencyjna.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura, hodowla chów zwierząt, konie, miejsce świadczenia, terytorium Unii Europejskiej Wspólnoty Europejskiej, usługi, usługi na majątku rzeczowym
Data aktualizacji: 15/01/2013 09:00:01

Pytanie dotyczy rozliczania podatku od towarów i usług w związku z realizacją kontraktu na...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa...

Jakie dokumenty powinny być wystawiane przez firmę do obciążenia wynajmującego samochody k...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Głowno 95-015 ul. Sikorskiego 3

Zasięg terytorialny miasta Głowno gminy Głowno, Stryków powiaty część powiatu zgierskiego województwo łódzkie Konta bankowe CIT 59101013710004202221000000 VAT 09101013710004202222000000 PIT 56101013710004202223000000 budżetowe pozostałe...

Jaką stawkę podatku VAT Spółka powinna zastosować przy refakturowaniu podatku od nieruchom...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy premia pieniężna powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług i wypłacana na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość wystawienia jednej noty korygującej do kilku faktur VAT wystawionych przez jednego kontrahenta zawierających ten sam błądOkres rozliczeniowy, w którym można uwzględnić duplikat faktury VATCzy wydatki poniesione w związku z wypłatą premii pieniężnej stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychoduDotyczy dokumentowania sprzedaży i naliczania podatku VAT za sprzedawane prawa majątkowe do świadectw pochodzeniaCzy słusznie skorygowano sprzedaż własną dla ostatecznego nabywcy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.