Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego podatek VAT można odliczyć z faktur wystawianych na Urząd Gminy?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2010 r. (data wpływu 11 stycznia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2010 r. (data wpływu 26 lutego 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur VAT wystawianych na Urząd Gminy w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur VAT wystawianych na Urząd Gminy w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego. Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 lutego 2010 r. o własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego oraz o dodatkową opłatę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Gmina posiada własny NIP i jest biernym podatnikiem podatku od towarów i usług. Urząd Gminy posługuje się własnym NIP i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Urząd Gminy prowadzi ewidencję na potrzeby podatku VAT. Jest on także wystawcą faktur VAT związanych ze sprzedażą opodatkowaną, m. in. fakturuje usługi zrzutu ścieków, wywozu śmieci, najmu i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży gruntów i nieruchomości. Wynika to m. in. z zawartych umów cywilnoprawnych, gdzie płatnikiem jest Urząd Gminy reprezentowany przez Wójta Gminy. Urząd odsprzedaje także niektóre czynności opodatkowane podległym jednostkom budżetowym, np. obciąża podległe jednostki oświatowe - za bilety szkolne oraz wystawia podległym jednostkom refaktury, np. za dostarczanie energii elektrycznej - wynikające z otrzymanych faktur na Urząd Gminy z NIP Urzędu. Umowy cywilnoprawne zawierane na działania inwestycyjne zawierane są przez Gminę lub Urząd, faktury dotyczące tych zadań również są wystawiane na Urząd Gminy bądź Gminę. W rozliczeniu VAT-7 składanym przez Urząd Gminy dokonuje się odliczeń od podatku VAT z tytułu ponoszonych wydatków (na podstawie otrzymanych faktur z płatnikiem Urząd Gminy i NIP Urzędu) na zadania związane z działalnością opodatkowaną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego podatek VAT można odliczyć z faktur wystawianych na Urząd Gminy.

Zdaniem Wnioskodawcy, Urząd jako jednostka organizacyjna uczestnicząc w realizacji określonych zadań spoczywających na Gminie w zakresie podatku od towarów i usług działa wyłącznie w imieniu i na rzecz Gminy. Gmina i Urząd nie mogą być odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług, gdyż są to ściśle ze sobą związane podmioty. Urząd Gminy powinien dokonywać rozliczeń z tyt. VAT. Umowy cywilnoprawne winny pozostać bez zmian i dalej być zawierane z Urzędem Gminy.

W uzupełnieniu z dnia 22 lutego 2010 r. Wnioskodawca informuje, że jego zdaniem, w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego podatek VAT można odliczyć od faktur wystawianych na Urząd Gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, iż Gmina realizuje zadania inwestycyjne przy pomocy Urzędu Gminy, który jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Natomiast, Gmina jest biernym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dlatego też, otrzymywane faktury z tytułu inwestycji wystawiane są na Urząd Gminy. Ponadto, Strona poinformowała, iż umowy cywilnoprawne są zawierane na działania inwestycyjne przez Gminę lub Urząd, faktury dotyczące tych zadań również są wystawiane na Urząd Gminy bądź Gminę. W rozliczeniu VAT-7 składanym przez Urząd Gminy dokonuje się odliczeń od podatku VAT z tytułu ponoszonych wydatków (na podstawie otrzymanych faktur z płatnikiem Urząd Gminy i nr NIP Urzędu) na zadania związane z działalnością opodatkowaną.

Tut. Organ w interpretacji z dnia 1 kwietnia 2010 r., nr ILPP1/443-25/10-4/AT, stwierdził, iż podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności (Gminy i Urzędu Gminy) jest wyłącznie Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, która posiada osobowość prawną. Z uwagi na to, że nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, zarówno Gmina, jak i Urząd, w związku ze swoimi działaniami, powinny składać jedno rozliczenie deklaracyjne dla podatku od towarów i usług. Dokumenty księgowe (faktury VAT, deklaracje VAT) powinny być wystawiane i sporządzane przez Urząd Gminy z numerem identyfikacji podatkowej Gminy - jeśli dotyczą czynności przypisanych prawnie tej Gminie.

Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług. Jak już wskazano powyżej podatnikiem podatku VAT jest Gmina, posiadająca osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Tym samym, to Gmina powinna zarejestrować się jako podatnik VAT czynny i od momentu tej rejestracji powinna być wskazywana w fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług jako nabywca. Stąd też, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego generalnie przysługuje Gminie, bowiem podatnikiem podatku od towarów i usług powinna być Gmina, a nie Urząd Gminy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o podatku VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Zaznaczyć należy, iż brak rejestracji w zakresie podatku VAT uniemożliwia identyfikację Gminy, jako podatnika VAT, a zatem uniemożliwia skorzystanie przez Gminę z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT.

Jednocześnie ze względu na to, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy, zatem Gmina i Urząd Gminy nie mogą być odrębnymi (odrębnie zarejestrowanymi) podatnikami podatku od towarów i usług, gdyż są to ściśle ze sobą związane podmioty. Urząd Gminy nie jest uprawniony do wystawiania, otrzymywania faktur VAT oraz składania deklaracji w imieniu własnym (tj. używając własnej nazwy oraz własnego NIP) w ramach realizacji zadań Gminy.

Jednakże art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347 str. 1 ze zm.), wskazuje na to, że decydującym o prawie podatnika do skorzystania z obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jest powstanie obowiązku podatkowego w odniesieniu do podatku podlegającego odliczeniu oraz związek zakupu z działalnością opodatkowaną, przy spełnieniu warunków formalnych związanych z realizacją tego prawa.

Biorąc pod uwagę fakt, że Urząd Gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy, i jak wykazano powyżej nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy, to zakupy poczynione przez Urząd Gminy w sytuacji, gdy Gmina nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku, podlegają odliczeniu przez Urząd Gminy, który posiada status czynnego podatnika VAT pod warunkiem, że umowa cywilnoprawna zawarta jest z Urzędem Gminy, a nie Gminą.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż urząd gminy miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych, ale tylko w okresie, gdy Gmina nie była zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Reasumując, jak wynika ze stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie to Urząd Gminy, a nie Gmina posiada status zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, w sytuacji, gdy faktury VAT wystawiane są na Urząd Gminy, Urzędowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pod warunkiem spełnienia zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Należy jednak podkreślić, iż prawidłowo to Gmina powinna być zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT i występować jako wystawca i nabywca na będących w obrocie fakturach VAT.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisanej sprawie, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Ponadto zaznacza się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur VAT wystawianych na Urząd Gminy w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego, natomiast w części dotyczącej stwierdzenia kto jest podatnikiem VAT, kto wystawia faktury i refaktury oraz składa deklaracje podatkowe w przypadku Gminy i Urzędu Gminy została wydana odrębna interpretacja nr ILPP1/443-25/10-4/AT z dnia 1 kwietnia 2010 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: gmina, jednostka samorządu terytorialnego, Numer Identyfikacji Podatkowej, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek od towarów i usług, podatnik, powiat, urząd gminy, zadania inwestycyjne, zadania publiczne
Data aktualizacji: 26/12/2012 06:00:01

Prawo do odliczenia przez syndyka podatku naliczonego na fakturze wystawionej z tytułu usł...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.02.2007r. (uzupełniony pismem w dniu 09.05.2007r.) w sprawie udzielenia...

Zastosowanie art.108 ustawy o VAT w przypadku wystawienia tzw. pustych faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie i dokumentowanie otrzymanych premii pieniężnych - rabat zmniejszający podsta...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ewidencjonowanie świadczonych usług gastronomicznych na kasie rejestrującej

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy fakturowaniu wymienionych prac montażowych?Która z powyżej opisanych metod jest poprawna?Czy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z zapłaconej w całości faktury VAT za wymagane gwarancje i ubezpieczenia?Czy na dokonane wpłaty przez podatnika podatku VAT Spółdzielnia Mieszkaniowa winna wystawić fakturę VAT ?Usługi księgowe przenoszą się internetu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.