Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w przypadku sprzedaży ptaków z własnej hodowli można wystawić rachunek?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. z 2005r Dz. U. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ., zam. . z dnia 27 lipca 2006r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości wystawienia przez Wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego fakt dokonania sprzedaży ptaków

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2006r Podatnik złożył w tutejszym Urzędzie Skarbowym wniosek o wydanie pisemnej informacji w zakresie i sposobie stosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości wystawienia przez Wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego fakt dokonania sprzedaży ptaków. W swoim piśmie Podatnik wskazał, że jest hobbystą ptaków do którego zwracają się osoby prywatne jak i sklepy zoologiczne celem zakupienia od niego ptaków. Następnie w dniu 9 października 2006r Strona przedstawiła własne stanowisko w sprawie, w którym wskazała, iż uważa, że powinna wystawiać rachunki dokumentujące sprzedaż przedmiotowych ptaków. Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem jego hodowli są kanarki i papugi.

W związku z faktem dokonywania sprzedaży ptaków dla osób fizycznych i sklepów zoologicznych Podatnik postawił pytanie, czy może wystawiać rachunki i co taki rachunek musi zawierać?

Po przeanalizowaniu, w świetle obowiązujących przepisów prawa, przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku wskazał jak niżej:

Na podstawie art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r, DzU. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Z kolei jak wynika z § 2 ww. artykułu obowiązek wystawienia rachunku, o którym mowa w § 1, nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub hodowli, nieprzerobione sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży, poza obrębem uprawy lub hodowli.

Z treści art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa wynika, że jedynie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Zatem osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej nie ma obowiązku wystawiania rachunków, może jedynie wystawić dowód potwierdzający otrzymanie zapłaty, którym jest pokwitowanie lub dowód wpłaty.

Biorąc powyższe pod uwagę, przy założeniu, że Wnioskodawca jest osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej i będzie sprzedawał jedynie własne produkty pochodzenia zwierzęcego nieprzerobione sposobem przemysłowym, można stwierdzić, iż nie ma on obowiązku wystawiania rachunków. Jednakże przytoczone powyżej przepisy nie wskazują na niemożność wystawienia rachunku. W tym stanie rzeczy podziela się stanowisko Strony w kwestii możliwości wystawienia dowodu sprzedaży, jakim jest rachunek, dokumentujący sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, nieprzerobionych sposobem przemysłowym dla podatników korzystających ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku informuje, że w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz. 1373) w § 14 została uregulowana minimalna treść rachunku, która powinna zawierać:imiona, nazwiska (nazwę lub firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi, datę wystawienia i numer kolejny rachunku, odpowiednio wyraz oryginał albo kopia, określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe, ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie, czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli się nią posługuje.Jeżeli rachunek dokumentuje transakcję między podmiotami polskimi albo gdy jedną ze stron transakcji jest podmiot polski, rachunek powinien być wystawiony w języku polskim.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, działalność rolnicza, rachunki
Data aktualizacji: 24/01/2013 06:00:01

Strata w podatku dochodowym CIT

Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się: 1) przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku;...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie nier...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pomorski Urząd Skarbowy Gdańsk 80-749 ul. Żytnia 4/6

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo pomorskie Konta bankowe CIT 36101011400199982221000000 VAT 83101011400199982222000000 PIT 33101011400199982223000000 budżetowe pozostałe 27101011400199982227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD bank...

Wypłacone premie pieniężne należy dokumentować fakturami VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej zakup i montaż ok...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku, działając na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Wejherowo 84-200 ul. Sobieskiego 346VAT - w zakresie kursu waluty obcej stosowanego do przeliczania wartości faktur korygujących na polskie złoteCzy prawidłowo nie wystawiono faktury wewnętrznej na WNT?Urząd Skarbowy Zamość 22-400 ul. Kilińskiego 82Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając za moment powstania przychodu dzień wystawienia faktury sprzedaży towarów?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.