Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej powstaje u Wykonawcy przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu częściowego wykonania usługi?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Biura 19 sierpnia 2008r., uzupełnionym w dniu 03 listopada 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2008r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu. Wniosek ten nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z dnia 16 października 2008r. wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek został uzupełniony w dniu 03 listopada 2008r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej wykonuje na rzecz swoich kontrahentów usługi polegające na sporządzaniu dokumentacji projektowej danych inwestycji. W zawieranych umowach zamieszczany jest zapis, iż rozliczenie Wykonawcy odbywać się będzie po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego każdej z części prac projektowych do wysokości 80% wartości każdej z tych części, a pozostałe 20% wartości dokumentacji zostanie zapłacone przez Zamawiającego po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, jednak nie później niż w ciągu 90 dni od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo - odbiorczego. Strony wskazały w umowie, iż w razie odmowy przyjęcia przedmiotu umowy zwrot dokumentacji wraz z pisemnym uzasadnieniem powinien nastąpić przed podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego. Wnioskodawca w maju 2008r. wystawił fakturę VAT na rzecz Zamawiającego, powołując się przy tym na wyżej przedstawiony zapis umowny stanowiący o możliwości wystawienia faktury po wykonaniu danej części prac projektowych. Oryginał faktury został wysłany pocztą do Zamawiającego wraz z wykonaną częścią dokumentacji. Zamawiający nie przyjął jednak faktury, odsyłając ją Wnioskodawcy, w czerwcu 2008r., ze względu na wskazane błędy w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie podpisał też protokołu zdawczo - odbiorczego. Po analizie Wnioskodawca uznał stanowisko Zamawiającego za zasadne, tj. przesłana dokumentacja wymaga korekty, tak więc zgodnie z umową nie było możliwe wystawienie faktury gdyż dany etap prac nie został zakończony. W związku z powyższym Wnioskodawca wystawioną fakturę VAT anulował poprzez przekreślenie zarówno oryginału, jak i kopii oraz zamieszczenie adnotacji o anulowaniu. W związku z powyższym w/w faktura nie została wykazana w rejestrze sprzedaży prowadzonym dla celów podatku VAT, ani w rejestrach dotyczących podatku dochodowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej powstaje u Wykonawcy przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu częściowego wykonania usługi.

Zdaniem Spółki, nie ujęcie w/w faktury w żadnym z rejestrów podatkowych jest zgodne z przepisami prawa podatkowego, gdyż przedmiotowa faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego. Jak bowiem wskazuje orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych, poprzez wprowadzenie faktury do obrotu prawnego należy rozumieć przekazanie jej kontrahentowi i jego akceptację tej faktury (np. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 19 stycznia 2006r., 1471/NUR1/443-530/05/AP; Urząd Skarbowy w Nowym Targu, 24 listopada 2005r., PP/443/62/Int-98/05). W omawianym zaś przypadku element akceptacji nie występuje, gdyż faktura została odesłana, tak więc kontrahent nie dysponuje ani oryginałem ani kopią w/w faktury. Nie powstał więc przychód podlegający opodatkowaniu. Ponieważ zwrot faktury nastąpił przed dokonaniem rozliczenia podatku dochodowego i podatku VAT za maj 2008r., było możliwe dokonanie jej anulowania i nie ujęcie faktury w rejestrach podatkowych. Natomiast w przypadku braku informacji od kontrahenta o jej nie przyjęciu do czasu konieczności rozliczenia się z obowiązków podatkowych za miesiąc maj 2008r. nastąpiłaby konieczność ujęcia i rozliczenia tejże faktury w rejestrach podatkowych za maj 2008r., co następnie po otrzymaniu zwrotu faktury, zostałoby skorygowane poprzez wyżej opisane anulowanie tejże faktury oraz korektę zapisów w księgach ze znakiem minus.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Stosownie do treści art. 12 ust. 3 w/w ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Zgodnie z 12 ust. 3a w/w ustawy za datę powstania przychodu należnego uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (częściowego wykonania usługi), nie później jednak niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności. Jak wynika z powyższego, powstanie przychodu uzależnione jest od wystąpienia jednej z trzech okoliczności, a mianowicie: wykonanie usługi lub częściowe wykonanie usługi, wystawienie faktury lub uregulowanie należności. Jeżeli zatem w przedstawionym stanie faktycznym nie miała miejsca żadna z tych okoliczności należy przyjąć, że przychód nie wystąpił. Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, moment powstania przychodów, powstanie przychodu, wykonanie usługi
Data aktualizacji: 06/01/2013 18:00:01

Jak ewidencjonować kwoty otrzymywane na poczet opłat pocztowych przy sprzedaży towarów prz...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani XXX o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Możliwość wystawiania faktur VAT w obcej walucie na terenie kraju oraz sposób przeliczania...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób należy udokumentować otrzymany bonus od klienta holenderskiego?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazywany na faktu...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...

Komu syndyk wystawia fakturę i czy do przyznanego wynagrodzenia dolicza podatek VAT?

Na podstawie: art. 14a 1, 2 i 4, art. 216, 217 i 236 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 stycznia 2005r. oraz uzupełnienia do wniosku z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dokumentowanie kosztów związanych z wynajmem lokalu użytkowegoPodatek od towarów i usług w zakresie wystawiania fakturPrawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących udzielone bonusy z tytułu rezygnacji z prawa do zwrotu towarówPytanie dotyczy złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług i prawidłowości wystawiania faktur VAT przez osobę fizycznąW którym momencie powstanie przychód podatnika z tytułu najmu - czy wg daty wystawienia faktur, czy wg określonych w fakturach terminach zapłaty ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.