Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w sytuacji, gdy małżonkowie prowadzą odrębne działalności gospodarcze mogą po podpisaniu umowy o współpracy wystawiać sobie wzajemnie rachunki?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. Z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm. /, art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm./, art. 31 ustawy z dnia 25.02.1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy / Dz. U. nr 9, poz. 59 z późn. zm./ w związku z wnioskiem z dnia 07.11.2005r. /data wpływu do tut. Organu ? 21.11.2005r./ w sprawie kształtowania zobowiązań w ramach umowy współpracy pomiędzy małżonkami prowadzącymi działalność gospodarczą jako niezależni przedsiębiorcy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie potwierdza Pani stanowisko i uznaje je za prawidłowe .

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny sprawy przedstawiony przez wnioskodawcę:

Wnioskodawca prowadzi Liceum Ogólnokształcące w ramach działalności gospodarczej. Mąż wnioskodawcy jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie nauczania. Obie strony podpisały umowę współpracy, na mocy której mąż wykonując usługi nauczania matematyki na rzecz szkoły żony będzie wystawiał dla żony w tym zakresie rachunki, które dla niego będą stanowiły przychód, zaś dla żony koszty uzyskania przychodów. Czy takie postępowanie jest zgodne z przepisami podatkowymi?

Stanowisko w sprawie:

Zdaniem wnioskodawcy małżonkowie prowadzący odrębne działalności gospodarcze mogą wystawiać sobie nawzajem rachunki.

Ocena prawna stanowiska:

Jakkolwiek podmioty stosunków gospodarczych mogą dowolnie i na swobodnie określonych warunkach kształtować łączące je stosunki zobowiązaniowe, to jednakże warunkiem koniecznym musi być ich zgodność m. in. z przepisami prawa podatkowego.

W sytuacji, gdy np. żona prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia męża to zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm. / kosztem uzyskania przychodów w jej działalności nie może być wartość pracy własnej małżonka niezależnie od tego, w jakiej formie jest wykonywana/ czy to bez umownie, czy też na podstawie umowy o pracę, czy też umowy zlecenia lub umowy o dzieło/. Wynagrodzenie wypłacane mężowi przez żonę nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów z uwagi na specyfikę wspólności małżeńskiej, o której mowa w art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego . Zgodnie z art. 31ustawy z dnia 25.02.1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy / Dz. U. nr 9, poz. 59 z późn. zm./ z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich / majątek wspólny/. Do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

Ustawa z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ingeruje natomiast w związki dwóch niezależnych od siebie jednostek gospodarczych, które mogą kształtować swoje związki dowolnie np. na podstawie zawartej umowy o współpracy, o ile takie działanie znajdzie swe gospodarcze uzasadnienie. Nie ma na to wpływu fakt, iż współpracujące firmy prowadzone są przez małżonków. Jeżeli każdy z małżonków uzyskał stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i każdy osiąga przychody w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku od osób fizycznych ustawodawca nie ogranicza im możliwości współpracy wyrażające się m. in. w świadczeniu usług w zakresie nauczania przez męża na rzecz szkoły prowadzonej przez żonę.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy w zakresie braku przeszkód do wystawiania rachunków pomiędzy małżonkami.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, ul. Felińskiego 2b za pośrednictwem tut. Organu w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia / art. 236 i art. 223 § 1 w zw. z art. 239 Ordynacji podatkowej/.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, małżonek
Data aktualizacji: 20/01/2013 18:00:01

Kwestie różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnychw walutach obcych

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka Jawna . jest zobowiązana do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodniez zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r.w...

Dotyczy momentu zaliczenia do przychodów podatkowych faktur VAT wystawionych z tytułu bonu...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654...

Czy sprzedaż na allegro monet i znaczków pocztowych z kolekcji własnej podlega opodatkowan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak wybrać najlepsze biuro rachunkowe?

W Gliwicach jest wiele podmiotów gospodarczych, a nie wszyscy ich właściciele mają czas lub ochotę zajmować się prowadzeniem księgowości. Nic więc dziwnego, że dobra księgowa z Gliwic jest na wagę złota. Ilość skomplikowanych dokumentów, wymogów...

Wystawienie kopii faktury różniącej się pod względem wizualnym od oryginału

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Termin rozliczenia podwyższonego podatku należnego wynikającego z wystawionej faktury korygującejJakie warunki muszą być spełnione aby wystawić fakturę VAT marża w przypadku sprzedaży samochodów ciężarowych i przyczep kempingowych ?Czy podatek VAT naliczony w fakturach zakupu na etapie ponoszenia kosztów inwestycji jest możliwy do odzyskania przez Gminę?Z jaką stawką podatku należy wystawić fakturę na zaliczkę z tytułu eksportu towarów - wg stanu prawnego obowiązującego po 01.06.2005r.?Czy Podatnik właściwie wystawił dokumenty (tj. faktury) i zastosował 0% stawkę podatku VAT przy dostawie towarów z Niemiec na Słowację?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.