Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w sytuacji opisanej we wniosku Spółka może skorygować podatek VAT należny w bieżącym miesiącu na podstawie nie podpisanej faktury korygującej?

Na podstawie art 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.08.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu ) uzupełnionego w dniu 05.09.2005r. ( data wpływu do tut. Urzędu) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie art.106 ust.8 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz.535 z późn. zmianami) w związku z § 19 ust. 1 i ust. 3, § 19 ust. 4 oraz § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971). Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

1)Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący: W grudniu 2004r. Spółka wystawiła fakturę sprzedaży VAT i wydała towar kontrahentowi, w styczniu 2005r. towar w całości został Spółce zwrócony w wyniku czego została wystawiona faktura korygująca, która została wysłana kontrahentowi do podpisania. Do dnia sporządzenia wniosku Spółka nie otrzymała podpisanej faktury korygującej, a w trakcie wyjaśnienia przyczyny okazało się, że kontrahent nie posiada a tym samym nie zaksięgował i nie wykazał w rejestrze VAT zarówno faktury z 2004r. jak i faktury korygującej z 2005r.

2)Pytanie Podatnika: Czy w sytuacji opisanej powyżej Spółka może skorygować podatek VAT należny w bieżącym miesiącu na podstawie nie podpisanej faktury korygującej?

3) Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego: W ocenie Podatnika nie ma możliwości uzyskania podpisu od kontrahenta, ponieważ nie zaksięgował on faktury w 2004r. i dlatego też nie może zaksięgować i podpisać faktury korygującej z 2005r. W związku z tym faktem fakturę korygującą należy potraktować jako anulowanie faktury sprzedaży z 2004r. i skorygować VAT należny w miesiącu, w którym uzyskano informację od kontrahenta, że nie posiada on faktury pierwotnej z 2004r. i nie podpisze faktury korygującej.

4) Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym:

Kwestie dotyczące faktur, w tym również zasady wystawiania faktur korygujących zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).Zarówno treść faktury korygującej, przypadki w których jest ona wystawiana jak i jej skutki podatkowe wynikają z § 19 i § 20 rozporządzenia w sprawie faktur. W myśl § 19 ust. 1 i ust. 3 oraz § 20 ust. 1 w/w rozporządzenia, faktury korygujące wystawia się w przypadku: udzielenia rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej, zwrotu sprzedawcy towarów, zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu, podwyższenia ceny po wystawieniu faktury pierwotnej, stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub w kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Na podstawie § 19 ust. 2 cytowanego rozporządzenia faktura korygująca zawierać powinna co najmniej: 1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia, 2) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca : a) określone w § 12 ust. 1 pkt 1-3, b) nazwę towaru lub usługi objętych rabatem lub podwyżką ceny, 3) kwotę i rodzaj udzielonego rabatu lub podwyższenia ceny (bez podatku), 4)kwotę zmniejszenia lub podwyższenia podatku należnego,

Zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur oraz listy towarów usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 971), sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 14 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia (tj. w przypadkach dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, rozprowadzania wody, gospodarki ściekami, wywozu i unieszkodliwiania odpadów oraz usług sanitarnych i pokrewnych), wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Z powyższego wynika, że w pozostałych przypadkach wystawienia przez sprzedawcę faktury korygującej, sprzedawca jest bezwzględnie obowiązany do otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenia takiego dokonuje nabywca towarów i usług jako adresat faktury korygującej. Faktura korygująca musi zatem dotrzeć do nabywcy, a ten musi potwierdzić ten fakt. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi (u sprzedawcy) podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami). Ze złożonego pisma wynika, że Spółka w grudniu 2004r. w związku z wydaniem towaru wystawiła na rzecz kontrahenta fakturę VAT i czynność tą opodatkowała podatkiem VAT wg właściwej stawki. Następnie w styczniu 2005r. towar został w całości zwrócony. W świetle powołanych wyżej przepisów rozporządzenia Ministra Finansów wskazać należy, iż zwrot towarów przez nabywcę stanowił sytuację uprawniającą Spółkę do wystawienia faktury korygującej powyższy zwrot. Zdaniem Spółki nie ma możliwości uzyskania podpisu od kontrahenta, ponieważ nie zaksięgował on faktury w 2004r. i dlatego też nie może zaksięgować i podpisać faktury korygującej z 2005r. Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego stanowisko zaprezentowane przez Spółkę jest nieprawidłowe, gdyż dostawa towarów miała miejsce w grudniu 2004r. i została udokumentowana fakturą VAT, a w takim przypadku podstawą do zmiany jest wyłącznie faktura korygująca wystawiona w trybie § 19 ust. 1 i ust. 3 z zachowaniem § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).Fakt nie zaksięgowania faktury pierwotnej przez kontrahenta Spółki nie jest podstawą do odmowy potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że kontrahent Spółki w żaden sposób nie potwierdził odbioru faktury korygującej, zatem jeżeli sprzedawca nie otrzyma potwierdzenia odbioru faktury korygującej od nabywcy, nie będzie miał prawa pomniejszyć podatku należnego o kwotę podatku VAT wynikającego z faktury korygującej.
Słowa kluczowe: akceptacja faktury, faktura, faktura korygująca, korekta faktury, potwierdzenie odbioru
Data aktualizacji: 10/01/2013 09:00:01

Według jakiego kursu należy dokonać przeliczenia faktur wystawionych w walutach obcych?

POSTANOWIENIE W dniu 10.01.2005r. Pani Barbara ...., , wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się...

Czy powstanie domniemany przychód z tytułu korzystania z programu księgowego dla biur rach...

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie po rozpatrzeniu wniosku Pani złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 13 czerwca...

Proces wymiany i archiwizowania e-faktur spełnia wymogi o których mowa w § 4 pkt 2 w związ...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach dokumentujących wydatki po...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W deklaracji za jaki miesiąc Spółka powinna wykazać fakturę korygującą dotyczącą korekty części odsetkowej opłat leasingowych?Czy podawanie na fakturze zakupowej adresu zamieszkania zamiast adresu firmy powoduje utratę prawa do odliczenia?Wniosek dotyczy sposobu rozliczenia reklamacji towaru w przypadku gdy nie następuje przywóz towarów na teren Polski ze względów ekonomicznychTermin odliczenia podatku z faktur VAT dokumentujących raty leasingoweMożliwości anulowania faktury VAT w przypadku braku wprowadzenia jej do obrotu na skutek braku doręczenia przesyłki
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.