Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w zaistniałej sytuacji można wystawić faktury korygujące?

Urząd Miejski w X w latach 2005 i 2006 wystawił na rzecz X S. A. faktury VAT zawierające 22% stawkę podatku za użytkowanie wieczyste gruntu. Nabywca dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z przedmiotowych faktur. Zgodnie z uchwałą NSA z dnia 8 stycznia 2007r. roczna opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntu (umowy zawarte przed 1 maja 2004r.) nie podlega opodatkowaniu.

Strona zwraca się z zapytaniem czy w tej sytuacji może wystawić faktury korygujące za lata 2005 i 2006, a następnie złożyć korekty deklaracji VAT-7 za marzec 2005r. i marzec 2006r.? Podatnik pyta również czy S. A. X winna także, po otrzymaniu faktur korygujących, dokonać korekt deklaracji VAT-7?

Podatnik uważa, iż może wystawić faktury korygujące za lata 2005 i 2006 dla S. A. X. Następnie po otrzymaniu potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez spółkę, Urząd Miejski w X może dokonać korekty deklaracji VAT-7 za marzec 2005r. i marzec 2006r. Jednocześnie S. A. X powinna dokonać korekt deklaracji VAT-7 za ww okres.

Organ podatkowy stwierdza, że zgadza się ze stanowiskiem podatnika w części dotyczącej wystawienia faktur korygujących za użytkowanie wieczyste gruntu i nie zgadza się ze stanowiskiem podatnika w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Za towary, w świetle art. 2 pkt 6 rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Przez dostawę towarów, o której mowa powyżej, na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.

Stosownie do ustawy o gospodarce nieruchomościami z czynnością oddania gruntu w użytkowanie wieczyste związane są pierwsza opłata oraz opłaty roczne wnoszone przez użytkownika wieczystego przez okres trwania użytkowania na rzecz właściciela nieruchomości.Należy zauważyć, że użytkowanie wieczyste stanowi wprawdzie prawo na rzeczy cudzej, ale daje użytkownikowi wieczystemu uprawnienia do dysponowania rzeczą w sposób zbliżony do właściciela, czym w istotny sposób różni się od ograniczonych praw rzeczowych, stanowiąc tym samym pośrednie ogniwa pomiędzy tymi prawami, a własnością.

Użytkownik wieczysty może w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w użytkowanie wieczyste korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać. Przepisy kodeksu cywilnego kształtujące uprawnienia użytkownika wieczystego na wzór uprawnień właściciela, jak również długi czas trwania użytkowania wieczystego przemawiają za uznaniem, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania tym gruntem jak właściciel.

Wobec powyższego, mając na uwadze pojęcie przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a także uwzględniając fakt, że definicja towaru, zawarta w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT obejmuje grunty, należy opowiedzieć się za stanowiskiem, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy, a nie świadczenie usług, do którego odnosi się art. 8 ust. 1 bowiem w wyniku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dochodzi do przeniesienia władztwa nad gruntem na rzecz użytkownika wieczystego, co pozwala mu rozporządzać nim jak właściciel.

Konsekwencją stanowiska, że oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów, będzie stwierdzenie, że w przypadku gdy taka czynność nastąpiła przed dniem 1 maja 2004r. (tj. przed tym dniem dokonano wpisu prawa użytkowania wieczystego w księdze wieczystej na podstawie zawartej w formie aktu notarialnego umowy o ustanowienie tego prawa) nie podlega ona obecnie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W przypadku dostawy towarów zasadą jest bowiem, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru - art. 19 ustawy o VAT. W tym przypadku w chwili wydania towaru, tj. w momencie ustanowienia użytkowania wieczystego ta czynność nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - tym samym opłaty dotyczące czynności niepodlegającej opodatkowaniu nie mogą być objęte podatkiem od towarów i usług po wejściu w życie nowej regulacji prawnej. Ustanowienie użytkowania wieczystego nastąpiło w momencie dokonania wpisu do księgi wieczystej. Okoliczność, że oprócz pierwszej opłaty z takim ustanowieniem wiążą się opłaty roczne, nie oznacza, że ustanawianie użytkowania wieczystego trwa przez cały okres, na jaki zostało zawarte i w którym wnoszone są opłaty. W chwili bowiem, gdy dokonano tej czynności, nie była ona objęta obowiązkiem podatkowym. Dlatego też sposób dokonania za nią zapłaty nie będzie miał znaczenia z punktu widzenia nowego prawa, nawet jeżeli zapłata nie została zakończona w czasie obowiązywania ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Stosownie do ust. 3 faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa powyżej zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej.

Mając na uwadze fakt, iż w omawianym przypadku do kwoty opłaty za użytkowanie wieczyste nie należy doliczać podatku od towarów i usług, gdyż użytkowanie wieczyste zostało ustanowione i wpisane do księgi wieczystej przed 1 maja 2004r., Urząd Miejski w X winien wystawić faktury korygujące za marzec 2005r. i marzec 2006r. z tyt. użytkowania wieczystego gruntu na rzecz S. A. X.

Jednocześnie na podstawie § 16 ust. 4 cytowanego powyżej rozporządzenia, sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.

Wobec powyższego Strona, poprzez uwzględnienie wystawionych faktur korygujących za użytkowanie wieczyste gruntu, ma prawo do obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzyma potwierdzenie odbioru przedmiotowych dokumentów przez S. A. X.

Równocześnie zaznacza się, iż w zakresie udzielenia odpowiedzi dot. S. A. X, firma ta winna zwrócić się do właściwego miejscowo organu podatkowego celem uzyskania odpowiedzi w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa.

Interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego.

Interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej wydania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, opłata za użytkowanie wieczyste, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 03/01/2013 12:00:01

Opodatkowanie hali magazynowej przy likwidacji działalności gospodarczej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co...

Sposób skorygowania podatku należnego i naliczonego wynikającego z faktury wewnętrznej wys...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy opłatę wstępną inicjalną można zaliczyć jednorazowo w koszty podatkowe w momencie zapł...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupionych na fakturze...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość odliczenia podatku VAT wynikających z faktur oraz dokumentów celnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie i dokumentowanie wypłacanych premii pieniężnych oraz odliczenie podatku naliczonegoStosowanie na fakturach NIP gminyJak autoryzowany dealer samochodów osobowych powinien udokumentować odstąpienie potencjalnego kupującego od umowy zakupu samochodu?Czy na osobę zmarłą można wystawić fakturę VAT?Ewidencjonowanie przy pomocy kasy rejestrującej usług świadczonych na rzecz pracowników oraz wystawianie faktur do każdej transakcji
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.