Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w związku z częściowym zwrotem kosztów przysługuje nam w całości odliczenie naliczonego podatku VAT zawartego w fakturze zakupu?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 11.05.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 11.05.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

postanawia

znać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 11.05.2005r. w zakresie pytania: czy w związku z częściowym zwrotem kosztów przysługuje nam w całości odliczenie naliczonego podatku VAT zawartego w fakturze zakupu. za prawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż w ramach zawartej z głównym dostawcą umowy, kontrahent zobowiązuje się do pokrycia części wydatków związanych z modernizacją lokalu będącego siedzibą Spółki. Całkowity koszt prac wyniósł ok. 20000 zł netto. Kontrahent zobowiązał się do pokrycia ww. wydatków w kwocie 9400 zł netto. Zdaniem Podatnika otrzymanie dotacji nie pozbawia prawa do odliczenia całości VAT zawartego na fakturze zakupu.

Przepis art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) stanowi, iż podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Biorąc pod uwagę powyższe oraz stan faktyczny należy więc stwierdzić, iż jeżeli zakupy udokumentowane fakturą wykorzystane będą do wykonywania czynności opodatkowanych, podatek naliczony związany z fakturą zakupową podlegać będzie odliczeniu bez względu na częściowy zwrot kosztów w postaci otrzymanej dotacji.

W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. W myśl § 2 w/w artykułu interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Pouczenie

Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: faktura, odliczenie podatku od towarów i usług, zwrot kosztów
Data aktualizacji: 22/01/2013 15:00:01

Możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentując...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zasady wystawienia faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

CIT - w zakresie określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu świadczenia usług serwi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktu...

Działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86, art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535...

Fakturowanie online szybko, bezbłędnie i zgodnie z prawem

Posiadanie działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie wymaga od właściciela przedsiębiorstwa systematycznego prowadzenia dokumentacji finansowo-podatkowej, która stanowi podstawę do corocznych rozliczeń z fiskusem i kontroli urzędowych...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kiedy komornik sądowy obowiązany jest wystawić fakturę VAT ?Zwolnienie podmiotowe dla świadczenia usług w ramach biura rachunkowegoCzy składki plantatorskie podlegają wliczeniu do obrotu zwolnionego z VAT? Jakie skutkie dla podatku VAT wywoła potrącenie ww. składek na fakture RR?Czy faktura wystawiona przez firmę wspomnianego pracownika dla Spółki może być kosztem uzyskania w Spółce?Terminy obniżania podatku należnego z faktur VAT oraz faktur korygujących
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.