Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wartość sprzedaży z refaktur na bilety lotnicze wystawione osobą fizycznym wpływa na wysokość obrotu obligujących podatnika do stosowania kasy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta, działając na podstawie art. 14a, § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 kwietnia 2006r. (data wpływu do U.S. - 07.06.2006 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta działając na podstawie w/w przepisów, w odpowiedzi na zapytanie doręczone do tut. Urzędu w dniu 07.06.2006r. wyjaśnia co następuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie działalności agentów turystycznych", polegającą m.in. na pośrednictwie w sprzedaży biletów lotniczych, promowych i autokarowych oraz w pośredniczeniu w sprzedaży ofert biur podróży. Sprzedaż biletów lotniczych na loty rejsowe odbywa się w następujący sposób:

Bilety są drukowane oraz sprzedawane przez inny współpracujący z wnioskodawcą podmiot gospodarczy. Podmiot ten wystawia dla wnioskodawcy fakturę, dokumentującą zakup biletów. Przychodem dla Wnioskodawcy są opłaty transakcyjne pobierane bezpośrednio od pasażerów. Wartość zakupionych przez pasażerów biletów lotniczych jest refakturowana przez wnioskodawcę.

W przedmiotowym wniosku Podatnik zwrócił się o wyjaśnienie czy wartość wynikająca z refaktur na bilety lotnicze wystawianych osobom fizycznym wpływa na wysokość obrotów obligujących podatnika do zainstalowania kasy fiskalnej.Zdaniem podatnika obroty z tego tytułu nie są wliczane do obrotu, o którym mowa w par. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2006r. (Dz. U. Nr 51, poz. 375 ).Zgodnie z art. 111, ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.W myśl par. 3, ust. l, pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375) - do 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają pojęcia refakturowanie." Jednak w praktyce przyjmuje się, że refakturowanie polega na zafakturowaniu odsprzedaży usług bez doliczania jakiejkolwiek marży. Celem refakturowania jest przeniesienie włożonych kosztów przez podmiot refakturujący, na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał, mimo że podmiot refakturujący fizycznie danej usługi nie świadczył.

Zgodnie z zasadą sformułowaną w art. 6(4) VI Dyrektywy (cyt.)" w przypadku, w którym podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby, bierze udział w świadczeniu usług uznaje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi." Tak więc podmiot refakturujący daną usługę nabytą we własnym imieniu i na własny rachunek traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jaka usługodawca tej samej usługi. W takiej sytuacji należy przyjąć, że wszystkie zasady wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług jak i z rozporządzeń wykonawczych będą mieć również zastosowanie do sprzedaży objętej refakturowaniem".

Zatem przy wyliczeniu obrotu, obligującego podatnika do zainstalowania kasy fiskalnej winna być uwzględniona również sprzedaż ujęta w refakturach.Podkreślić należy, że zgodnie z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375) - do 31 grudnia 2006r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W poz. 49 w/w załącznika do rozporządzenia wyszczególniona została sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów. Zatem opisana w przedmiotowym piśmie działalność prowadzona przez wnioskodawcę może korzystać ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej do 31.12.2006 r. w oparciu o przytoczony powyżej przepis.

W świetle powyższego prezentowane przez wnioskodawca stanowisko w sprawie objatej wnioskiem nie jest prawidłowe.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na dzień wydania niniejszego postanowienia wobec wnioskodawcy nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

POUCZENIE:Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia - zgodnie z art. 236 ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: działalność, kasa rejestrująca, obrót
Data aktualizacji: 20/01/2013 15:00:01

Opodatkowanie premii wypłacanych otrzymanych kontrahenta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy dodatnie różnice kursowe powstałe przy kompensacie rozrachunków są przychodem podatkowym?

Na podstawie art. 216 . art. 14 a. 4 i art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 17.01.2005r. wpływ do Urzędu 18.01.2005r. o udzielenie interpretacji podatkowej...

Art. 226 dyrektywy Rady 2006/112/WE nie nakazuje określenia w fakturze kwoty należności og...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób należy udokumentować wypłacane na rzecz Podatnika odszkodowanie otrzymane z...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 22.09.2006 r. (data wpływu do...

Ostrów Wielkopolski - gdzie szukać księgowej?

W przypadku dużych miast, jak Poznań, Warszawa lub Kraków praktycznie możemy przebierać w ofercie biur księgowych. Co jednak zrobić w przypadku miejscowości takiej jak nasza? Czy można znaleźć tu firmy księgowe z Ostrowa Wielkopolskiego? Czy ich...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Anulowanie faktury VATPrawo do obniżenia podatku należnego w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującejCzy fakturę VAT można uznać jako dokument stanowiący podstawę zaliczenia wydatku z niej wynikającego do kosztów uzyskania przychodów?Prawidłowe rozliczenie wystawionej faktury korygującej wewnątrzwspólnotową dostawę i eksportCzy prowadzenie działalności w raju podatkowym jest dobre?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.