Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy właściciel wynajmując kwatery prywatne do kosztów uzyskania przychodów może ujmować faktury etyliny?

Na podstawie art. 14 a § 1i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup paliwa do samochodu prywatnego używanego w działalności gospodarczej w zakresie wynajmu kwater,

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania wydatków na zakup paliwa do prywatnego samochodu wykorzystywanego w prowadzonej działalności polegającej na wynajmie kwater.

UZASADNIENIE

Podatnik wynajmuje kwatery prywatne, jest podatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Pytanie Podatnika:czy właściciel wynajmując kwatery prywatne do kosztów uzyskania przychodów może ujmować faktury etyliny?

Stanowisko Podatnika: używanie własnego samochodu osobowego i z tym ponoszonych kosztów zakupu etyliny ma związek przyczynowo-skutkowy ze źródłem przychodu .

Dokonując wnikliwej analizy przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego jak i obowiązujących w tym zakresie źródeł prawa, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie zważył, co następuje:

Pojęcie kosztów uzyskania przychodu zostało zdefiniowane przez ustawodawcę w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Nie jest więc znany zamknięty katalog wydatków, które mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. I tak koszt poniesiony przez podatnika może być brany pod uwagę przy ustalaniu dochodu jedynie wówczas, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:służy osiągnięciu przychodu, czyli został poniesiony w celu jego osiągnięcia oraznie zostały wymienione przez ustawodawcę w katalogu kosztów ( wydatków) wyłączonych przez niego spośród kosztów uzyskania przychodów - art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.W sytuacji gdy w działalności gospodarczej używany jest samochód osobowy, który nie stanowi składnika majątku firmy (jest prywatną własnością) - do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko wartość poniesionych wydatków związanych z używaniem tego pojazdu, do wysokości wyliczonej zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 23 ust. 1 pkt. 46 cyt. w. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art.23 ust.1 pkt.46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych : " Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

46) poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt.36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika- w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, ."

Na podstawie wyżej przytoczonego przepisu, do kosztów można zaliczyć poniesione wydatki jedynie do wysokości kwoty wynikającej z pomożenia ilości kilometrów przejechanych na potrzeby wykonywanej działalności i obowiązującej stawki za 1 km przebiegu pojazdu. W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu, podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Zgodnie z brzmieniem art. 23 ust. 4 cyt. w. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych " Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się przez to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio pojemność silnika"

W 2006r. obowiązują następujące stawki za 1 km przebiegu dla samochodów osobowych:o pojemności skokowej silnika do 900 cm3- 0, 4984 zł.o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3- 0, 7846 zł.Stosownie do treści art. 23 ust.5 cyt. w. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przebieg pojazdu powinien być udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone z tytułu używania samochodu na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Minimalny zakres informacji, jaki powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu ustawodawca zawarł w art. 23 ust. 7 cyt. w. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie:nazwisko, imie i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, data i cel wyjazdu, opis trasy (skąd -dokąd), liczba faktycznie przejechanych kilometrów, stawka za 1 km przebiegu, kwota wynikająca z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu, podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.Należy podkreślić, że prowadzenie ewidencji jest warunkiem koniecznym zaliczenia wydatków związanych z eksploatacją samochodu niestanowiącego środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów, a brak tej ewidencji lub nieprawidłowe prowadzenie pozbawia podatnika tej możliwości.

Kwota wynikająca z ewidencji, ustalona w oparciu o iloczyn przejechanych kilometrów w danym miesiącu i odpowiedniej stawki za kilometr przebiegu, wyznacza limit wydatków, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Ustalony w ten sposób limit nie oznacza jeszcze, ze można go odnieść w takiej wysokości do kosztów uzyskania przychodu. Do kosztów można zaliczyć tylko faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki w związku z używaniem w działalności gospodarczej prywatnego samochodu osobowego Zatem co miesiąc należy porównywać kwotę wynikającą z ewidencji przebiegu pojazdu z faktycznymi wydatkami. Jeśli okaże się, ze poniesione wydatki są wyższe od kwoty wynikającej z ewidencji, to nadwyżka ponad tę kwotę nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w danym miesiącu. Jeśli zaś poniesione wydatki są niższe od ustalonego limitu lub równe, to koszty uzyskania przychodów należy obciążyć kwotą poniesionych wydatków.

Rozliczenia limitu z wydatkami faktycznie poniesionymi dokonuje się narastająco od początku roku tzn. porównuje się iloczyn ilości przejechanych kilometrów i stawki przebiegu z wysokością poniesionych wydatków od początku roku do końca miesiąca, za który dokonywane jest rozliczenie. Mniejsza wartość wynikająca z powyższego porównania, po odjęciu kwoty, która została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w poprzednich miesiącach będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu w danym miesiącu.

Aby wydatek poniesiony na eksploatację samochodu uznać za koszt uzyskania przychodu, musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tym wydatkiem a osiągniętym przychodem. Przykładowymi wydatkami, które mogą spełniać ten warunek są wydatki na zakup paliwa, wymiana oleju itp.

Ponadto, zgodnie z treścią ust.14 zdanie trzecie i czwarte objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów- Rozporządzenie Ministra Finansów 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) " wydatki z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu, który nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe oraz którego dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika, należy wpisywać w tej kolumnie po zakończeniu miesiąca na podstawie miesięcznego zestawienia poniesionych wydatków wynikających z faktur zawierających numer rejestracyjny tego pojazdu. Suma wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w poszczególnych miesiącach, ustalona od początku roku podatkowego, nie może przekraczać kwoty wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu za ten sam okres, to jest kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach przez właściwego ministra."

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny jak i prawny znajdujący zastosowanie w przedmiotowej sprawie tut. Organ podatkowy zgadza się z Pana stanowiskiem, że zakup etyliny mający związek przyczynowo-skutkowy ze źródłem przychodów, udokumentowany fakturami rozliczony wyżej opisany sposób stanowi koszt uzyskania przychodu w prowadzonej przez Pana działalności.

Ponadto, tut. Organ podatkowy informuje, iż przepisy podatkowe nie regulują kwestii zamieszczania ogłoszeń w internecie, książce telefonicznej czy też w biurach reklamowych, nie zawierają też postanowień, które by tej formy zabraniały.
Słowa kluczowe: koszt, kwatera, paliwo
Data aktualizacji: 13/01/2013 21:00:01

Urząd Skarbowy Łomża 18-400 ul. Polowa 47

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Łomża gminy Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Zbójna powiaty łomżyński województwo podlaskie Konta bankowe CIT 05101010490009702221000000 VAT...

Pytanie dotyczy kwestii skorygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług po otrzyman...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 21.02.2007r. (wpływ do tut. organu podatkowego 22.02.2007r.) uzupełniony pismem złożonym w...

Dotyczy opodatkowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Biuro księgowe z Siedlec - obowiązkowe ubezpieczenie OC w Polsce

Ubezpieczenie OC to świadczenie, które wielu osobom kojarzy się tylko ze świadczeniem komunikacyjnym. Niewiele osób wie, że w Polsce obowiązek posiadania ubezpieczenia OC posiadają także inne osoby. Najczęściej są to różne grupy zawodowe, które...

Możliwe jest uzyskanie oświadczeń o przeznaczeniu oleju od jego nabywców przed datą sprzed...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie dostawy towarów wykonywanej przez pokrzywdzonego w wyniku doprowadzenia go do niekorzystnego rozporządzenia mieniemPremia produkcyjna ma charakter dostawy towarów. Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawienia faktur korygujących, dotyczących ceny sprzedaży towarówPrawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze dokumentującej udzielenie przez Spółkę premii pieniężnejCzy spółka cywilna może być rolnikiem ryczałtowym i jakimi danymi ma posługiwać się na fakturach VAT RR?CIT w zakresie określenia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.