Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących udzielone premie pieniężne od obrotu?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2009r. (data wpływu 20 lipca 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 września 2009r. (data wpływu 4 września 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących udzielone premie pieniężne od obrotu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2009r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących udzielone premie pieniężne od obrotu.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 września 2009r. (data wpływu 4 września 2009r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 25 sierpnia 2009r. Nr IBPP1/443-745/09/AL.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka planuje podpisać umowę z kontrahentem X na sprzedaż swoich produktów. Kontrahent X zobowiązuje się do dokonywania zakupów produktu Y będącego w ofercie handlowej Spółki. Cena za towar będzie określona jako cena bazowa, ustalona w formie pisemnego zawiadomienia przesłanego od Kontrahenta X przed rozpoczęciem kolejnego kwartału kalendarzowego. Dostawy będą realizowane wieloma partiami w okresie kwartału.

Po zakończeniu kwartału i zrealizowaniu określonej ilości obrotu Kontrahentowi X przysługuje premia od obrotu, która naliczana jest od ceny bazowej w następującej wysokości, uzależnionej od ilości zakupionego towaru np. :48t - 72 t premia 1% względem ceny, 73t - 144t premia 2% względem ceny, powyżej 145t premia 3% względem ceny.Z tytułu premii kontrahentowi X będzie wypłacona premia od obrotu przez Spółkę do końca pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Płatność dokonywana będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez kontrahenta X i zaakceptowanej przez Spółkę.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 2 września 2009r. Wnioskodawca wskazał, iż jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Dostawy będą realizowane partiami w okresie kwartału.

Po zakończeniu kwartału i zrealizowaniu określonej ilości obrotu kontrahentowi X przysługuje premia od obrotu, która naliczana jest od ceny bazowej w następującej wysokości, uzależnionej od ilości zakupionego towaru np. :48t - 72 t premia 1% względem ceny, 73t - 144t premia 2% względem ceny, powyżej 145t premia 3% względem ceny.Ponadto pomiędzy Wnioskodawcą z Kontrahentem X będzie zawarta umowa. Wypłacana premia będzie zależna od zrealizowania określonej ilości obrotu. Jeżeli w danym kwartale Kontrahent X nie zrealizuje określonej wielkości obrotu, premia nie zostanie mu wypłacona.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie:

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących udzielone premie pieniężne od obrotu.

Zdaniem Wnioskodawcy, (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 2 września 2009r.), udzielone premie pieniężne od zrealizowanego obrotu w określonym czasie należy traktować jako czynności opodatkowane podatkiem VAT i dokumentować fakturami VAT. Z faktur otrzymanych od kontrahenta X (odbiorcy) Spółki z tytułu wypłacanych premii zdaniem Spółki można odliczać podatek VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (.).

W celu intensyfikacji sprzedaży towarów, podatnicy podejmują różnorodne działania, w efekcie których, wypłacane są tzw. premie pieniężne.

W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet, jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawianej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r.

Zgodnie z § 13 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą, która - zgodnie z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia - powinna zawierać co najmniej:1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia; 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:a. określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, b. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem; 3. kwotę i rodzaj udzielonego rabatu; 4. kwotę zmniejszenia podatku należnego.Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług planuje podpisać umowę z kontrahentem X na sprzedaż swoich produktów. Kontrahent X zobowiązuje się do dokonywania zakupów produktu Y będącego w ofercie handlowej Spółki. Cena za towar będzie określona jako cena bazowa, ustalona w formie pisemnego zawiadomienia przesłanego do Kontrahenta X przed rozpoczęciem kolejnego kwartału kalendarzowego.

Dostawy będą realizowane wieloma partiami w okresie kwartału.

Po zakończeniu kwartału i zrealizowaniu określonej ilości obrotu Kontrahentowi X przysługuje premia od obrotu, która naliczana jest od ceny bazowej w następującej wysokości, uzależnionej od ilości zakupionego towaru np. :48t - 72 t premia 1% względem ceny, 73t - 144t premia 2% względem ceny, powyżej 145t premia 3% względem ceny.Kontrahentowi X będzie wypłacona premia uzależniona od określonej ilości obrotu przez Spółkę do końca pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Płatność dokonywana będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez kontrahenta X i zaakceptowanej przez Spółkę.

Jeżeli w danym kwartale Kontrahent X nie zrealizuje określonej wielkości obrotu, premia nie zostanie mu wypłacona.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy, należy uznać, że opisane przez Wnioskodawcę premie pieniężne (bonusy) wypłacane odbiorcom stanowią w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych fakturami - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT - zmniejszający podstawę opodatkowania, bowiem premia wypłacana przez Wnioskodawcę przysługuje od obrotu i naliczana będzie od ceny bazowej produktów. Tym samym jej wypłacenie spowoduje w efekcie obniżenie ceny. Zatem na podstawie powołanego wyżej przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r., Wnioskodawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury korygującej uwzględniającej wymogi wynikające z § 13 ust. 2 tego rozporządzenia.

Korekcie podlegać będzie wartość obrotu i kwoty podatku należnego ustalona w fakturze (fakturach) VAT pierwotnej dokumentującej dokonanie dostawy produktu Y na rzecz kontrahenta X.

Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego uregulowane zostały w dziale IX ustawy o VAT. Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zostało zawarte w art. 86 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi co do zasady suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do tego obniżenia powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Prawo to wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT.

W świetle powyższego, jeśli w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z rabatem, którego udzielenie jest zobowiązany udokumentować Wnioskodawca poprzez wystawienie faktury korygującej, to nie ma podstaw do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych od Kontrahenta X.

Zgodnie bowiem z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że z faktur otrzymanych od Kontrahenta X z tytułu wypłacanych mu przez Spółkę premii pieniężnych, Wnioskodawca będzie mógł odliczyć podatek VAT należało, uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: premia pieniężna, rabaty, rabaty premiowe
Data aktualizacji: 13/01/2013 12:00:01

Sposób wystawienia faktury VAT dopuszczalny przez polskie prawo podatkow

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 27.09.2005r. (data złożenia pisma do...

Jak należy rozliczyć VAT naliczony z otrzymanych faktur dotyczących budowy kanalizacji san...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług związanych ze sprzed...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy opodatkowania sprzedaży usług dzierżawy gruntów rolnych oraz budowli znajdujących...

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotycz acych wydatków związa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, zawartego w fakturach dotyczących zakupów i usług w ramach ww. projektu?Sposób rozliczania kosztówOpodatkowanie przychodu uzyskanego w drodze ugody zawartej z xSpółka ma prawo do dokumentowania opisanych czynności poprzez wystawianie faktur VAT marża, na podstawie art. 119 ust. 1, 2, 3 ustawy o VATUstalenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT oraz wystawienia faktury dla czynności wniesienia nieruchomości do spółki osobowej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.