Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury dokumentującej wniesienie aportu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. A. przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2009r. (data wpływu 2 lutego 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 kwietnia 2009r. (data wpływu 17 kwietnia 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury dokumentującej wniesienie aportu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury dokumentującej wniesienie aportu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca otrzyma w formie aportu zabudowane nieruchomości wraz z wyposażeniem budynków (meble, komputery, rzutniki multimedialne, sprzęt audiowizualny). Jednostka, która będzie wnosiła aport do Wnioskodawcy, najprawdopodobniej wystawi na rzecz Wnioskodawcy fakturę VAT z 22% stawką podatkową.

W uzupełnieniu z dnia 17 kwietnia 2009r. Wnioskodawca wskazał, iż na obszarze, który zostanie wniesiony aportem będzie wykonywać czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, iż przedmiotem działalności Wnioskodawcy są również szkolenia Wnioskodawca nie wyklucza, iż na terenie, który otrzyma w formie aportu będzie wykonywać zarówno czynności opodatkowane jak i zwolnione.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury dokumentującej wniesienie aportu, a w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym będzie wyższa od kwoty podatku należnego wystąpić o zwrot różnicy na rachunek bankowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Aport, który będzie wnoszony przez podatnika VAT do Wnioskodawcy, w jego ocenie, stanowi odpłatną dostawę towarów. Wniesienie wkładu niepieniężnego oznacza przeniesienie na Wnioskodawcę prawa ich własności w zamian za udziały. Zdaniem Wnioskodawcy istnieje bezpośredni związek między dostawą towarów, a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych w pieniądzu udziałów.

Ponadto, fakt, iż Minister Finansów w § 38 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, przejściowo umożliwił zastosowanie zwolnienia od podatku świadczy, iż aport jest czynnością odpłatną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zdarzeniem uprawniającym do obniżenia podatku należnego - co wprost wynika z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT - jest przy tym zazwyczaj otrzymanie faktury lub dokumentu celnego, a ewentualne późniejsze rozliczenie podatku jest konsekwencją już nabytego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz nie wykonywał czynności poza terytorium kraju kwotę podatku naliczonego może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 19 ustawy).

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył więc podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W treści art. 88 ww. ustawy, ustawodawca wskazał przypadki, w których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W myśl art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić inne niż określone w art. 43-81 zwolnienia od podatku, a także określić szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień.

Stosownie do przepisu § 38 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), w okresie do dnia 31 marca 2009r. w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego i cywilnego może być stosowane zwolnienie od podatku.

Należy zauważyć, iż wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółek prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów - następuje tutaj przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w zamian za udziały. Stąd też kwestie prawa do odliczenia podatku naliczonego faktur VAT dokumentujących taką czynność należy rozpatrywać tak jakby faktury te dokumentowały właśnie dostawę towarów.

Trzeba ponadto zauważyć, że w przypadku gdy podatnik dokonuje zakupów związanych zarówno z czynnościami zwolnionymi z podatku jak i opodatkowanymi zastosowanie znajdują przepisy art. 90 ustawy o VAT, mające na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

Przepis art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o VAT stanowi, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku, do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1. podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 i 4 ustawy o VAT proporcję tę ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Reasumując, prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną (przy spełnieniu warunków określonych w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca otrzyma w formie aportu zabudowane nieruchomości wraz z wyposażeniem budynków (meble, komputery, rzutniki multimedialne, sprzęt audiowizualny). Jednostka, która będzie wnosiła aport do Wnioskodawcy najprawdopodobniej wystawi na rzecz Wnioskodawcy fakturę VAT z 22% stawką podatkową.

Aport, który będzie wnoszony przez podatnika VAT do Wnioskodawcy, stanowi, w ocenie Wnioskodawcy, odpłatną dostawę towarów. Wniesienie wkładu niepieniężnego oznacza przeniesienie na Wnioskodawcę prawa ich własności w zamian za udziały.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż na obszarze, który zostanie wniesiony aportem będzie wykonywać czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, iż przedmiotem działalności Wnioskodawcy są również szkolenia Wnioskodawca nie wyklucza, iż na terenie, który otrzyma w formie aportu będzie wykonywać zarówno czynności opodatkowane jak i zwolnione.

Zatem, w sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzyma w formie aportu zabudowane nieruchomości wraz z wyposażeniem budynków (meble, komputery, rzutniki multimedialne, sprzęt audiowizualny), przy czym będą one służyły wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, to w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury dokumentującej wniesienie aportu, pod warunkiem jednak iż:nie wystąpią wyłączenia, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT oraz wnoszone aportem rzeczy ruchome nie są towarami używanymi w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, natomiast nieruchomości nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ustawy o VAT.Trzeba też wskazać, że w sytuacji gdyby w przyszłości (a zatem po dokonaniu przez Wnioskodawcę odliczenia ww. podatku naliczonego) zmieniło się przeznaczenie powyższego aportu, tj. służyłby on, jak sugeruje we wniosku sam Wnioskodawca, zarówno czynnościom opodatkowanym jak też zwolnionym, wówczas Wnioskodawca winien dokonać, w trybie art. 91 ustawy o VAT, korekty odliczonego podatku naliczonego.

Należy zauważyć, iż w przedmiotowej sprawie kwestia związana z właściwym stosowaniem stawek podatku od towarów i usług przez sprzedawcę, nie może być przedmiotem interpretacji indywidualnej wnioskowanej przez nabywcę, gdyż nie dotyczy jego sprawy indywidualnej - obowiązki podatkowe sprzedawcy stanowią sprawę indywidualną sprzedającego - w rozumieniu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - nie stanowią one sprawy indywidualnej kupującego.

Tym samym tut. organ nie odniósł się do kwestii, czy do opisanych we wniosku, zabudowanych nieruchomości wraz z wyposażeniem budynków (mebli, komputerów, rzutników multimedialnych, sprzętu audiowizualnego) należy zastosować stawkę 22%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej.
Słowa kluczowe: aport, korekta podatku naliczonego, podatek naliczony
Data aktualizacji: 29/01/2013 00:00:01

Możliwość przechowywania kopii faktur wyłącznie w formie elektronicznej- pliku PDF

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak prawidłowo wystawić faktury VAT marża za całą usługę turystyczną?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 07.09.2005r. w sprawie udzielenia...

Moment obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wystawienia faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wydatki w walutach obcych przelicza się na złote wg kursu na dzień wystawienia faktury...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalnośćgospodarczą, której przedmiotem między innymi jest eksport usług budowlanych, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach przy...

Kiedy dokonać obniżenia podatku należnego o podatek zawarty w fakturze RR?

Urząd Skarbowy w Limanowej w związku z pismem z dnia 04.07.2003 r w sprawie interpretacji przepisów podatkowych działając na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie usług turystycznych - zasady ogólne/zasady szczególne, dokumentacja i prawo do odliczenia podatku naliczonegoCzy czynności zarządzania spółką są opodatkowane podatkiem VAT i czy dokumentuje się je fakturą VAT?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup samochodu oraz zakup paliwaPrawo do odliczenia przez spółkę cywilną podatku z faktury dokumentującej zakup nieruchomościTrzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście Warszawa 02-013 ul. Lindleya 14
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.