Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu dokumentującej nabycie usług zakwaterowania i wyżywienia?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2009 r. (data wpływu 10 lutego 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu dotyczącej zakwaterowania i wyżywienia - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 10 lutego 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu dotyczącej zakwaterowania i wyżywienia.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.W ramach wykonywanej działalności gospodarczej Wnioskodawca, będąc podatnikiem VAT i posiadając stosowne kwalifikacje, świadczy usługi w zakresie prowadzenia i doskonalenia nauki pływania dla dzieci i dorosłych oraz nauki nurkowania dla dzieci i dorosłych.

W okresie wakacji Wnioskodawca organizuje obóz nurkowy dla dzieci w miejscowości wypoczynkowej nad jeziorem. Podstawowym celem obozu jest realizacja programu nauki nurkowania. Organizacja obozu jest zgłoszona w Kuratorium Oświaty. Jako organizator, Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za sprawy bytowe i wychowawcze dzieci (ubezpieczenie, edukację, rekreację). Wynajmuje odpowiedni obiekt w celu zakwaterowania i wyżywienia uczestników obozu. Zawarte będą również umowy z kadrą pedagogiczną.

Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, w odpowiedzi na pismo Wnioskodawcy w sprawie zakwalifikowania świadczonych usług do właściwego grupowania PKWiU, sklasyfikował usługę organizacji obozu dla dzieci w grupowaniu 55.23.11-00.00 Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci, jako usługi organizowania kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży obejmujące transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, część rekreacyjną, sportową lub edukacyjną, przy czym organizator jest odpowiedzialny za sprawy bytowe i wychowawcze dzieci, zatrudnienie personelu pedagogicznego, zgłoszenie w kuratorium oświaty.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu dokumentującej nabycie usług zakwaterowania i wyżywienia.Zdaniem Wnioskodawcy, podatek naliczony zawarty w fakturze dokumentującej nabycie usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników nie będzie podlegał odliczeniu od podatku należnego. Wartość brutto z faktury zakupu będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu. Art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług określa, że obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie stosuje się do nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe, jednak w oparciu o inne, niż wskazane we wniosku przepisy prawa podatkowego.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Ogólna zasada wskazuje, że odliczenie przysługuje w stosunku do podatku naliczonego, który jest bezpośrednio związany z wykonywanymi przez podatnika czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Natomiast zastrzeżenie odnosi się do przypadków stosowania szczególnych procedur opodatkowania, w ramach których zostało wyłączone to prawo, mimo że związek ze sprzedażą opodatkowaną istnieje.

Przykładem takiego wyjątku są usługi turystyki opodatkowane zgodnie z art. 119 ustawy, w przypadku których podstawą opodatkowania jest kwota marży pomniejszona o kwotę podatku należnego. W myśl przepisu art. 119 ust. 4 ustawy, podatnikom, o których mowa w ust. 3, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty.

Nabywane przez Wnioskodawcę usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników, zgodnie z treścią art. 119 ustawy, są usługami rozliczanymi na zasadach szczególnych, tj. opodatkowaniu podlega różnica między kwotą należności, którą płaci nabywca usługi turystyki, a kwotą za którą podatnik nabywa od innych podatników usługi dla bezpośredniej korzyści klienta.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, w ramach świadczonej usługi turystyki Wnioskodawca dokonuje nabycia usług zakwaterowania i wyżywienia dla bezpośredniej korzyści uczestnika organizowanego obozu.

Zatem, przy świadczeniu usług opodatkowanych na zasadach szczególnych, prawo do odliczenia podatku naliczonego Wnioskodawcy nie przysługuje, zgodnie z art. 119 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poruszanego zagadnienia w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż nie było to przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: marża, odliczanie podatku naliczonego, odliczenia, podatek naliczony, procedura uproszczona, usługi turystyczne
Data aktualizacji: 01/01/2013 21:00:01

Zasady wystawiania faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...

Czy właściciel firmy jednoosobowej może wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż samoch...

Na podstawie przepisu art. 14 a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w podanym stanie faktycznym sprawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli na wniosek z dnia 13.09.2005 r...

Podstawa opodatkowania z tytułu transakcji na kontraktach terminowych, instrumentach pocho...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć podatek VAT naliczony zawarty w fakturach dokumentujących leasing opera...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 20 kwietnia 2005r. zawarł Pan umowę leasingu operacyjnego, którego przedmiotem jest motocykl. W następstwie tego został Pan obciążony fakturą na czynsz inicjalny oraz w dalszej...

Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jakim terminie należy odliczyć podatek od towarów i usług z duplikatów faktur gdy oryginał faktury w ogóle nie wpłynął do Spółki ?Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez PKS, PKP, MZK, dokumentującej sprzedaż biletów miesięcznychCzy Wnioskodawcy należy się zwrot podatku VAT od tej faktury? Czy Urząd Skarbowy miał prawo odrzucić tą fakturę?Poprawność wystawienia faktury korygującej od udzielonego skontaCzy można odliczyć podatek VAT z faktur od usług i zakupów przy wymianie nawierzchni na placu wokół Teatru?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.