Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu dokumentującej nabycie usług zakwaterowania i wyżywienia?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2009 r. (data wpływu 10 lutego 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu dotyczącej zakwaterowania i wyżywienia - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 10 lutego 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu dotyczącej zakwaterowania i wyżywienia.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.W ramach wykonywanej działalności gospodarczej Wnioskodawca, będąc podatnikiem VAT i posiadając stosowne kwalifikacje, świadczy usługi w zakresie prowadzenia i doskonalenia nauki pływania dla dzieci i dorosłych oraz nauki nurkowania dla dzieci i dorosłych.

W okresie wakacji Wnioskodawca organizuje obóz nurkowy dla dzieci w miejscowości wypoczynkowej nad jeziorem. Podstawowym celem obozu jest realizacja programu nauki nurkowania. Organizacja obozu jest zgłoszona w Kuratorium Oświaty. Jako organizator, Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za sprawy bytowe i wychowawcze dzieci (ubezpieczenie, edukację, rekreację). Wynajmuje odpowiedni obiekt w celu zakwaterowania i wyżywienia uczestników obozu. Zawarte będą również umowy z kadrą pedagogiczną.

Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, w odpowiedzi na pismo Wnioskodawcy w sprawie zakwalifikowania świadczonych usług do właściwego grupowania PKWiU, sklasyfikował usługę organizacji obozu dla dzieci w grupowaniu 55.23.11-00.00 Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci, jako usługi organizowania kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży obejmujące transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, część rekreacyjną, sportową lub edukacyjną, przy czym organizator jest odpowiedzialny za sprawy bytowe i wychowawcze dzieci, zatrudnienie personelu pedagogicznego, zgłoszenie w kuratorium oświaty.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu dokumentującej nabycie usług zakwaterowania i wyżywienia.Zdaniem Wnioskodawcy, podatek naliczony zawarty w fakturze dokumentującej nabycie usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników nie będzie podlegał odliczeniu od podatku należnego. Wartość brutto z faktury zakupu będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu. Art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług określa, że obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie stosuje się do nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe, jednak w oparciu o inne, niż wskazane we wniosku przepisy prawa podatkowego.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Ogólna zasada wskazuje, że odliczenie przysługuje w stosunku do podatku naliczonego, który jest bezpośrednio związany z wykonywanymi przez podatnika czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Natomiast zastrzeżenie odnosi się do przypadków stosowania szczególnych procedur opodatkowania, w ramach których zostało wyłączone to prawo, mimo że związek ze sprzedażą opodatkowaną istnieje.

Przykładem takiego wyjątku są usługi turystyki opodatkowane zgodnie z art. 119 ustawy, w przypadku których podstawą opodatkowania jest kwota marży pomniejszona o kwotę podatku należnego. W myśl przepisu art. 119 ust. 4 ustawy, podatnikom, o których mowa w ust. 3, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty.

Nabywane przez Wnioskodawcę usługi zakwaterowania i wyżywienia uczestników, zgodnie z treścią art. 119 ustawy, są usługami rozliczanymi na zasadach szczególnych, tj. opodatkowaniu podlega różnica między kwotą należności, którą płaci nabywca usługi turystyki, a kwotą za którą podatnik nabywa od innych podatników usługi dla bezpośredniej korzyści klienta.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, w ramach świadczonej usługi turystyki Wnioskodawca dokonuje nabycia usług zakwaterowania i wyżywienia dla bezpośredniej korzyści uczestnika organizowanego obozu.

Zatem, przy świadczeniu usług opodatkowanych na zasadach szczególnych, prawo do odliczenia podatku naliczonego Wnioskodawcy nie przysługuje, zgodnie z art. 119 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poruszanego zagadnienia w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż nie było to przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: marża, odliczanie podatku naliczonego, odliczenia, podatek naliczony, procedura uproszczona, usługi turystyczne
Data aktualizacji: 01/01/2013 21:00:01

Stawka podatku za wykonanie usługi projektu architektonicznego i wykazanie na fakturze VAT...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wypłacone

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikajacego z faktur za uż...

W związku z art. 86 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie skorzystania z...

Czy istnieje możliwość zaliczenia poniesionego wydatku na zakup towaru w ciężar kosztów uz...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17 listopada 2006 r. wniesionego przez .na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w...

Urząd Skarbowy Będzin 42-500 ul. I Armii Wojska Polskiego 1

Zasięg terytorialny miasta Będzin, Czeladź, Sławków, Wojkowice gminy Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz powiaty będziński województwo śląskie Konta bankowe CIT 48101012123050332221000000 VAT 95101012123050332222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy słusznie skorygowano sprzedaż własną dla ostatecznego nabywcy?VAT - w zakresie otrzymania premii pieniężnychPrawo do odliczenia 7% podatku naliczonego z faktur zakupu, gdy dalsza sprzedaż zostanie opodatkowana stawką 22Czy dodatnie różnice kursowe powstałe przy kompensacie rozrachunków są przychodem podatkowym?Czy podatnikowi przysługuje prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy paliwa?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.