Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT z faktur za paliwo służące do napędu motocykla, wykorzystywanego do działalności opodatkowanej?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2009 r. (data wpływu 3 sierpnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do motocykla - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 3 sierpnia 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do motocykla.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.W ramach umowy leasingu użytkuje Pan motocykl. Motocykl ten, jest przez Pana wykorzystywany do działalności opodatkowanej.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy ma Pan prawo do odliczenia VAT z faktur za paliwo służące do napędu motocykla, wykorzystywanego do działalności opodatkowanej.Pana zdaniem, zgodnie z generalną zasadą wynikającą z treści z treści art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego (z zastrzeżeniem, które nie dotyczą rozpatrywanej sprawy). Prawo określone w art. 86 ust. 1 powołanej ustawy, nie jest jednakże prawem nieograniczonym, ulega ono ograniczeniom wskazanym w art. 86 ust. 3 i ust. 7 oraz w art. 88 ustawy. Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 7 powołanej ustawy, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3 (w tych przepisach mowa jest o samochodach osobowych i innych pojazdach samochodowych, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony), na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotyczącą jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł. Natomiast zgodnie, z treścią art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. We wnioskowanej sprawie, chodzi o motocykl, który jest wykorzystywany do działalności na podstawie umowy leasingowej. Ustawa o podatku od towarów i usług, nie zawiera własnej definicji samochodu osobowego, ani pojazdu samochodowego, nie odwołuje się także do definicji zawartych w przepisach ustawy z 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) z których to przepisów wynika, że motocykl jest pojazdem samochodowym. Natomiast zgodnie z treścią art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, towary identyfikuje się na podstawie przepisów o statystyce publicznej. W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w dziale 34 zatytułowanym Pojazdy mechaniczne przyczepy i naczepy, gdzie m.in. wyszczególnione są wszelkiego rodzaju samochody, motocykli nie wymienia się. Motocykle, które posiadają symbol PKWiU 35.41, zaklasyfikowano w odrębnym dziale zatytułowanym Sprzęt transportowy pozostały (wśród m.in. statków, lokomotyw, rowerów, itp.) W świetle powyższego postawił Pan tezę, iż motocykle w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, a także w potocznym znaczeniu są innymi niż samochody i pojazdy samochodowe środkami transportu. Zatem, w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, uważa Pan, iż ograniczenia dotyczące odliczenia podatku naliczonego wynikające z treści art. 86 ust. 7 w związku z ust. 3 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie dotyczą motocykli, o ile wykorzystywane są do działalności opodatkowanej.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisuz uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki wynikające z ww. artykułu: odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Podstawową zasadą dla realizacji prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jest istnienie związku tego podatku z czynnościami opodatkowanymi.

Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 czyli samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczajacej 3, 5 tony.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż ma Pan wątpliwości dotyczące możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa do napędu motocykla, który wykorzystywany jest przez Pana do działalności opodatkowanej.

Wskazać w tym miejscu należy, iż w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 23 października 2009 r. Nr ITPP1/443-729a/09/MS przesądzono, iż przedmiotowy motocykl nie jest samochodem osobowym oraz innym pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczajacej 3, 5 tony, o którym mowa w powołanym wyżej art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku okoliczności, stwierdzić należy, iż przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach VAT dokumentujących zakup paliwa służącego do napędu motocykla, o ile motocykl ten służy wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych i nie zachodzą inne przesłanki wykluczające to prawo, określone w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: odliczenia od podatku, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 16/10/2013 03:00:01

Czy można pomniejszyć należny podatku VAT o kwotę wynikającą z niezapłaconej faktury?

Na podstawie art. 216 1, art.14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j. t Dz. U z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm) w odpowiedzi na Pana pisma z dnia 18.04.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.04.2006r.) uzupełnione pismami...

Możliwość rozliczenia podatku naliczonego w miesiącu otrzymania faktury leasingowej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy danych, które powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni z dnia. o udzielenie...

Czy wymagany na fakturze adres sprzedawcy może być adresem oddziału, bez podawania adresu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w związku ze sprzedażą działki przeznaczonej pod drogę Wnioskodawca musi wystawić fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jakim celu wystawia się fakturę Pro Forma?Dotyczy dokumentowania i ewidencjonowania sprzedaży na rzecz podmiotów gospodarczychKiedy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z duplikatu faktury dokumentującej pobranie zaliczkiOkreślenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług budowlanych, za które otrzymano częściową zapłatęPrawo do wystawienia faktury VAT korekta
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.