Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy Wnioskodawca miał możliwość odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach wystawionych przez wykonawców tej inwestycji?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 16 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.W przedmiotowym wniosku, przedstawiono następujący stan faktyczny.W latach 2004-2006 Wnioskodawca, będący podatnikiem podatku od towarów i usług realizował zadanie inwestycyjne pod nazwą:

Budowa cmentarza komunalnego w S.;Wyposażenie budynku pogrzebowego;Budowa drogi dojazdowej do cmentarza.

Zadanie realizowane było z własnych środków finansowych i kredytu. We wszystkich wystawianych na Wnioskodawcę fakturach wykonawcy naliczali podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek. Po zakończeniu realizacji ww. zadania, powierzono zarządzanie cmentarzem spółce ze 100% udziałem Gminy Miasta R.Na tę okoliczność zawarto w dniu 20 września 2006 r. umowę, w której określono następujące zasady finansowania:

zarządzanie cmentarzem komunalnym finansowane będzie z pobieranych opłat cmentarnych i wpływów z najmu pomieszczeń w domu pogrzebowym;Gmina Miasta R. (w rzeczywistości Urząd w R.) zwracać będzie zarządzającemu uzasadnione różnice między poniesionymi kosztami wykonywania powierzonego zadania, a wpływami z opłat za usługi cmentarne;Zwrot uzasadnionych kosztów następował będzie na podstawie faktur wystawianych przez zarządzającego w miesięcznym cyklu rozliczeniowym, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

W składanych deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT-7 Wnioskodawca nie odliczał naliczonego podatku od towarów i usług uważając, że jeżeli nie zarządza bezpośrednio sam cmentarzem komunalnym, lecz powierzył prowadzenie działalności usługowej spółce komunalnej, pokrywając różnicę kosztów jej prowadzenia, to zrealizowana inwestycja służy działalności nieopodatkowanej. W uzupełnieniu przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał ponadto, iż spółka we własnym imieniu zawiera umowy cywilnoprawne, wystawia faktury związane ze sprzedażą usług cmentarnych oraz odprowadza należny podatek od towarów i usług do urzędu skarbowego.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy Wnioskodawca miał możliwość odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach wystawionych przez wykonawców tej inwestycji.Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do odliczenia podatku od towarów i usług przysługiwało, bowiem utrzymanie cmentarzy komunalnych należy do zadań Gminy, wybudowany cmentarz jest własnością Gminy, usługi pogrzebowe i pokrewne (PKWiU 93.03) są opodatkowane (zał. nr 3 poz. 160 do ustawy o podatku od towarów i usług) oraz z uwagi na to, że wprawdzie powierzenie zadania spółce komunalnej jest nieodpłatne, lecz Wnioskodawca pokrywa różnice kosztów nad przychodami.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku czy też niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego, Wnioskodawca powierzył nieodpłatne zarządzanie cmentarzem spółce komunalnej, która z tego tytułu rozlicza się z budżetem państwa z podatku od towarów i usług.

Uwzględniając powyższe a także przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż z uwagi na to, że nabywane towary i usługi, związane z realizacją przedmiotowego zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym u Wnioskodawcy - bowiem nieodpłatnie przekazany obiekt służy wykonywaniu czynności opodatkowanych przez spółkę, która jest odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług rozliczającym ten podatek z właściwym organem podatkowym - Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją tej inwestycji.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.Interpretacja ta dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, prawo do odliczenia, przekazanie nieodpłatne
Data aktualizacji: 29/01/2013 18:00:01

Czy usługi księgowe świadczone na rzecz firmy mającej siedzibę na terenie Niemiec należy o...

Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.06.2006r...

Czy księgując koszty metodą kasową, księguje się je z datą wyciągu bankowego, czy z datą w...

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60.) po rozpatrzeniu Pani...

Umowa przelewu wierzytelności oraz umowy kompensaty

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

W odpowiedzi na zapytanie - jak prawidłowo należy wystawiać fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - zawarte w pismach z dnia 02.06.2004 r. i 04.06.2004 r. złożonych w dniu 07.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w...

Czy za skapitalizowane odsetki bankowe Wspólnota jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Uznanie premii pieniężnych za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług wraz z ich dokumentowaniem oraz prawa do obniżenia podatku należnegoMożliwość odliczenia w części lub w całości kwoty podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn.: Żak 2004-2006Czy można odliczyć od podatku wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet?W zakresie sposobu określenia nabywcy na fakturach VAT umożliwiających odliczenie podatku naliczonegoSposób potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.