Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy Wnioskodawca powinien wystawić faktury korygujące do duplikatów brakujących faktur

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S. przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2009r. (data wpływu 7 stycznia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy Wnioskodawca powinien wystawić faktury korygujące do duplikatów brakujących faktur - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2009r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy Wnioskodawca powinien wystawić faktury korygujące do duplikatów brakujących faktur.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w okresie od dnia 5 września 2008r. do dnia 10 października 2008r. świadczył na rzecz swojego kontrahenta Spółki Akcyjnej usługi marketingowe.

Z informacji uzyskanych przez Wnioskodawcę wynika, że w dniu 31 października 2008r. kontrahent ten (S.A.) (dalej Spółka dzielona) dokonał wydzielenia składników majątkowych i niemajątkowych działu marketingu i sprzedaży oraz przeniesienia ich do innej istniejącej Spółki z o.o. (dalej Spółka przejmująca).

Podział Spółki dzielonej został przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 2000r. Kodeks spółek handlowych. W konsekwencji podziału przez wydzielenie majątek Spółki dzielonej oraz majątek Spółki przejmującej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa a Spółka przejmująca jest sukcesorem wszystkich przewidzianych w przepisach podatkowych praw i obowiązków. Spółka przejmująca przesłała Wnioskodawcy listę wystawionych przez niego faktur, jakie zostały zarejestrowane i zaksięgowane w księgach kontrahenta Spółki Akcyjnej (Spółki dzielonej), z prośbą o sprawdzenie czy jest w posiadaniu wszystkich faktur, a w przypadku stwierdzenia braku jakichkolwiek faktur o wystawienie do nich duplikatów brakujących faktur oraz o wystawienie faktur korygujących do duplikatów brakujących faktur, które będą korygowały nazwę i numer NIP właściwy dla Spółki dzielonej (S.A.) na nazwę i numer NIP właściwy dla Spółki przejmującej (Spółka z o. o.).

Wnioskodawca stwierdził brak posiadania przez Spółkę dzieloną kilku faktur i wystawił w dniu 20 listopada 2008r. duplikaty faktur VAT (zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca powinien wystawić faktury korygujące do duplikatów brakujących faktur.

Wnioskodawca nie widzi podstaw do wystawienia faktur korygujących do duplikatów brakujących faktur, które będą korygowały nazwę i numer NIP właściwy dla nabywcy. Wnioskodawca uważa, że nie popełnił błędu w pozycji nazwa i numer NIP ani żadnej innej pozycji faktury a w chwili wystawiania faktur nabywcą usługi, zgodnie ze stanem faktycznym, była Spółka Akcyjna - Spółka dzielona.

Wnioskodawca uważa swoje stanowisko dotyczące odmowy wystawienia faktur korygujących za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zapisami art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) podatnicy mają obowiązek wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Zasady wystawiania faktur VAT i innych dokumentów z nimi zrównanych uregulowane zostały szczegółowo w przepisach, obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

Na podstawie § 20 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ww. rozporządzenia jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz DUPLIKAT oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury i faktury korygującej wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.

Powyższe zagadnienia były uregulowane w § 22 ust. 1 i ust. 2, obowiązującego do dnia 30 listopada 2008r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

Oznacza to, że duplikat taki jest ponownie wystawioną na wniosek nabywcy fakturą, zawierającą dane zawarte w kopii faktury, której oryginał uległ zniszczeniu albo zaginął, opatrzoną wyrazem "duplikat". Duplikat faktury jak i faktury korygującej, ma moc prawną równą fakturze pierwotnej, dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie gospodarcze, co faktura pierwotna i stanowi na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

Reasumując, duplikat faktury VAT wystawia sprzedawca na wniosek nabywcy wyłącznie w przypadku gdy jej oryginał ulegnie zniszczeniu bądź zaginie.

Tak więc przesłanką do wystawienia duplikatu faktury VAT jest spełnienie łącznie wszystkich określonych poniżej przesłanek tj:oryginał faktury bądź faktury korygującej zaginął lub uległ zniszczeniu, nabywca musi się zwrócić z wnioskiem o wystawienie duplikatu faktury do sprzedawcy, dane zawarte w duplikacie faktury VAT muszą być zgodne z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej będącej w posiadaniu sprzedawcy ponownie wystawiona faktura musi posiadać dodatkowo wyraz DUPLIKAT oraz datę jej wystawieniaPodkreślenia w tym miejscu wymaga fakt, iż duplikat faktury stanowi powtórzenie danych zawartych w fakturze pierwotnej.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że w dniu 31 października 2008r. Kontrahent Wnioskodawcy S.A. (dalej Spółka dzielona) dokonała wydzielenia składników majątkowych i niemajątkowych działu marketingu i sprzedaży oraz przeniesienia ich do innej istniejącej Spółki z o.o. (dalej Spółka przejmująca). Podział Spółki dzielonej został przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 2000r. Kodeks spółek handlowych. W konsekwencji podziału przez wydzielenie majątek Spółki dzielonej oraz majątek Spółki przejmującej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa a Spółka przejmująca jest sukcesorem wszystkich przewidzianych w przepisach podatkowych praw i obowiązków.

Spółka przejmująca przesłała Wnioskodawcy listę wystawionych przez niego faktur, jakie zostały zarejestrowane i zaksięgowane w księgach S.A. (Spółki dzielonej), z prośbą o sprawdzenie czy jest w posiadaniu wszystkich faktur, a w przypadku stwierdzenia braku jakichkolwiek faktur o wystawienie do nich duplikatów brakujących faktur oraz o wystawienie faktur korygujących do duplikatów brakujących faktur, które będą korygowały nazwę i numer NIP właściwy dla S.A. (Spółki dzielonej) na nazwę i numer NIP właściwy dla Spółka z o. o. (Spółki przejmującej).

Zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy zawartym we wniosku duplikaty faktur VAT Wnioskodawca wystawił w dniu 20 listopada 2008r. Z sytuacji przedstawionej we wniosku nie wynika w sposób jednoznaczny, co się stało z oryginałami faktur.

Wnioskodawca nie widzi podstaw do wystawienia faktur korygujących do duplikatów brakujących faktur, które będą korygowały nazwę i numer NIP właściwy dla nabywcy. Wnioskodawca uważa, że nie popełnił błędu w pozycji nazwa i numer NIP ani żadnej innej pozycji faktury, a w chwili wystawiania faktur nabywcą usługi, zgodnie ze stanem faktycznym, była Spółka Akcyjna (Spółka dzielona).

W myśl § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r., obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r., faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11

Powyższe uregulowanie zawarte było w przepisie § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, obowiązującego do dnia 30 listopada 2008r., również powołanego wcześniej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r.

W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów ww. rozporządzeń, faktury VAT są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

W praktyce, przy dokumentowaniu przez podatników obrotu gospodarczego, zdarzają się jednak pomyłki.

W związku z tym, ustawodawca przewidział dwie możliwości korygowania błędów w fakturach VAT, za pomocą faktury korygującej lub noty korygującej.

Zgodnie z § 13 ust. 1, obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku (.) w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Jak stanowi § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:a) określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem; kwotę i rodzaj udzielonego rabatu; kwotę zmniejszenia podatku należnego.Przepisy ust. 1 i 2 - w oparciu o ust. 3 wskazanego wyżej paragrafu - stosuje się również w przypadku:zwrotu sprzedawcy towarów lub zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.Zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Zgodnie z § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia, faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:a) określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny; kwotę podwyższenia ceny bez podatku; kwotę podwyższenia podatku należnego.W tym miejscu podkreślić należy, że prawo do wystawiania faktury korygującej przysługuje wyłącznie sprzedawcy.

Zauważa się, iż powyższa kwestia wystawiania faktur korygujących, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 listopada 2008r., była uregulowana w § 16 ust. 1-3 oraz § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku (.).

Przepisy powyższe enumeratywnie wyliczają sytuacje, w których można wystawić fakturę korygującą.

Zatem jeżeli po wystawieniu faktury VAT wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Tak więc faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu.

Prawo korygowania faktur przysługuje także nabywcy. Zgodnie z § 15 ust. 1 obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu (.) nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 6 - 12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

Powyższa kwestia, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 listopada 2008r., była uregulowana w § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku (.) zgodnie z którym nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 9 ust. 1 pkt 5 - 12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

Przy czym zwrot: jakakolwiek informacja wiążąca się z nabywcą, oznacza możliwość korygowania pomyłek w sposobie określenia nabywcy, np. błąd w nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym, itp.

Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż w tym trybie mogą być prostowane jedynie pomyłki dotyczące tego konkretnego podatnika. Nie można natomiast poprzez wystawienie noty korygującej zmienić podmiotu umowy sprzedaży.

Wyżej wymienione przepisy wyraźnie określają sytuacje, w których w tym trybie mogą być prostowane (korygowane) błędy w fakturach VAT za pomocą faktury korygującej lub noty korygującej.

Natomiast w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wystawiając duplikaty faktur, do pierwotnych faktur VAT wystawionych na rzecz nabywcy tj. Spółki Akcyjnej (Spółki dzielonej), zobowiązany był powtórzyć dane zawarte w fakturach pierwotnych tj nazwę nabywcy i numer NIP właściwy dla tego właśnie kontrahenta.

W świetle powyższego jeżeli przedmiotowe duplikaty faktur do pierwotnych faktur VAT wystawionych na rzecz nabywcy tj. Spółki Akcyjnej (Spółki dzielonej), zawierają nazwę tego właśnie nabywcy i numer NIP właściwy dla tej Spółki Akcyjnej, należy stwierdzić, iż zostały one, w świetle ww. przepisów, wystawione w sposób prawidłowy, co skutkuje brakiem podstaw wystawienia przez Wnioskodawcę faktur korygujących do przedmiotowych duplikatów faktur VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: duplikat faktury, faktura, treść faktury, zmiana nazwy
Data aktualizacji: 13/01/2013 21:00:01

Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce Poznań 60-823 ul. Słowackiego 22

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Poznań pod nazwą Jeżyce gminy Rokietnica, Tarnowo Podgórne powiaty województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 32101014690026262221000000 VAT 79101014690026262222000000 PIT...

Kiedy pracodawca może uznać fakturę jako koszt uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Otrzymanie premii pieniężnej jest w rozumieniu przepisów ustawy usługą, którą należy opoda...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Z jaką stawką podatku VAT mają być wystawiane przez Stowarzyszenie - Szkołę, faktury na re...

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca w ramach posiadanych 8 własnych placówek realizuje działalność statutową, Zdaniem wnioskodawcy, prowadzona działalność statutowa wymieniona jest w poz. 10 załącznika nr...

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług wy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dot. podania na fakturach adresu zarejestrowania nabywcyNazwa sprzedawcy i nabywcy na fakturzeW jaki sposób powinno być dokumentowane otrzymanie rabatu retrospektywnego?Dotyczy prawa do zmniejszenia obrotu o rabaty udokumentowane notami obciążeniowymiOpodatkowanie bonusów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.