Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił wystawiając korekty do refaktur i skorygował in minus VAT należny w trakcie realizacji projektu?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2009 r. (data wpływu 27 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia korekty do refaktur - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia korekty do refaktur.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. jest jednostką realizującą projekt dotyczący Systemu . finansowanego w 55% kosztów kwalifikowanych z Funduszu Spójności. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta, która ma 100% udziałów w spółce. Realizacja projektu została przekazana spółce przez Gminę Miasto. W wyniku realizacji projektu powstanie majątek trwały w postaci kanalizacji sanitarnej, którego operatorem i właścicielem będzie Wnioskodawca oraz powstanie majątek trwały w postaci kanalizacji deszczowej, którego właścicielem będzie Urząd Miasta.

Zainteresowany jako spółka realizująca projekt wystawiła w trakcie realizacji refaktury dotyczące poniesionych nakładów na kanalizację deszczową bez protokołów odbioru robót budowlanych.

Gmina Miasto zakwestionowała ww. refaktury twierdząc, że zgodnie z Umową o przekazanie realizacji projektu przekazała spółce wybudowanie kanalizacji deszczowej, która po zakończeniu zostanie przekazana Gminie Miastu. Wykonanie usługi nastąpi więc po wybudowaniu, a nie w trakcie ponoszenia nakładów. Wnioskodawca wystawił korekty do ww. refaktur.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił wystawiając korekty do refaktur i korygując in minus VAT należny w trakcie realizacji projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, Fv (refaktury) w trakcie ponoszenia nakładów były błędnie wystawione. Faktura powinna być wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót po zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jednocześnie, w myśl art. 19 ust. 4 ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, iż podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Od powyższej ogólnej zasady, ustawodawca określił w sposób odmienny szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.

W oparciu o art. 19 ust. 11 ustawy, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

W myśl art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy, obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania tych usług.

Oznacza to, że z tytułu wykonania usługi budowlanej dla powstania obowiązku podatkowego znaczenie ma termin zapłaty, ale tylko wówczas, gdy kontrahent dokona płatności za wykonaną na jego rzecz usługę przed upływem 30 dni od dnia jej wykonania, gdyż 30 dnia obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od tego, czy zapłaty dokonano, czy nie.

Poza terminem zapłaty istotne jest także zidentyfikowanie momentu, w którym usługi zostały wykonane.

Na mocy art. 19 ust. 14 ustawy, zasady, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d mają zastosowanie do usług przyjmowanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

Pojęcie protokoły odbiorów częściowych i końcowych występuje w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), jako jeden z elementów dokumentacji budowy. Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji wykonania usługi, dlatego w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych, za datę wykonania usługi powszechnie przyjmuje się dzień odbioru technicznego robót, potwierdzony stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym lub innym dokumentem stwierdzającym przyjęcie wykonanej usługi. Zatem, dzień wykonania usługi - to dzień podpisania protokołu.

Ustawodawca określił, kiedy w przypadku świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych należy wystawić fakturę. Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10, ust. 13 pkt 1-5 i 7-11, ust. 16a oraz ust. 16b ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Jednakże faktury, o których mowa powyżej, nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (§ 11 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Z powyższego wynika, iż ostateczny termin wystawienia faktury, to data powstania obowiązku podatkowego, czyli 30. dzień od dnia wykonania usługi, a jeśli płatności dokonano wcześniej, wówczas będzie to dzień dokonania zapłaty.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Spółka (Wnioskodawca) realizuje projekt polegający na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej przekazany jej przez Gminę Miasto. Właścicielem i operatorem wybudowanej kanalizacji sanitarnej będzie Spółka, natomiast właścicielem powstałej kanalizacji deszczowej będzie Urząd Miasta. Zainteresowany realizując projekt wystawia w trakcie trwania robót refaktury dotyczące poniesionych nakładów odnośnie budowy kanalizacji deszczowej bez protokołów odbioru robót budowlanych. Gmina Miasto zakwestionowała wystawione refaktury twierdząc, że zgodnie z Umową - przekazała Spółce wybudowanie kanalizacji deszczowej, która po zakończeniu zostanie przekazana Gminie Miastu. Wnioskodawca podaje, iż wykonanie usługi nastąpi po wybudowaniu przedmiotowej kanalizacji deszczowej, a nie w trakcie ponoszenia nakładów.

Biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż zgodnie z przepisem art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d i ust. 14 ustawy, faktury należało wystawić w momencie zaistnienia obowiązku podatkowego, który powstał 30. dnia od dnia wykonania usługi potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym lub innym dokumentem stwierdzającym przyjęcie wykonanej usługi. Jednakże jeżeli płatności za wykonaną usługę dokonano wcześniej, wówczas obowiązek podatkowy powstał w dniu dokonania zapłaty, który w tym przypadku powinien być udokumentowany fakturą.

W świetle art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy, w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Ust. 3 powołanego wyżej przepisu stanowi, iż przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.W myśl § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku, gdy stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, należy wystawić fakturę korygującą.

Zatem wystawione przez Wnioskodawcę refaktury dokumentujące wydatki ponoszone w trakcie realizacji robót bez stosownych protokołów zdawczo-odbiorczych, które oznaczają wykonanie usługi, powinny zostać skorygowane.

Natomiast, jeżeli Spółka otrzymywała w trakcie wykonywania robót budowlanych część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, to z chwilą jej otrzymania powstał obowiązek podatkowy w tej części i wówczas należało wystawić fakturę VAT.

Ponadto, w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: korekta, moment powstania obowiązku podatkowego, obowiązek podatkowy, protokół zdawczo-odbiorczy, refundacja, usługi budowlane
Data aktualizacji: 06/01/2013 18:00:01

Dotyczy wystawienia korekty faktury VAT dot. podatku naliczonego oraz faktury VAT-marża i...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami. W dniu 17.02.2005 r. podatnik nabył samochód osobowy Peugeot 406 na postawie faktury VAT wystawionej przez Komornika Sądowego, a następnie rozliczył podatek naliczony w...

Sposób opodatkowania i udokumentowania czynności zamiany nieruchomości oraz zwrotu poniesi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie dotyczy kwestii ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji zdepo...

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.04.2007r. (data wpływudo tut. organu podatkowego 16.04.2007r.) w sprawie udzielenia...

W sprawie sposobu rozliczenia faktur korygujących zwiększających podatek należny od dokona...

We wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pełni funkcję nadzoru budowlanego na kontrakcie (.) W trakcie realizacji kontraktu, nastąpiła zmiana warunków realizacji tego kontraktu -...

Urząd Skarbowy Giżycko 11-500 ul. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki 15

Zasięg terytorialny miasta Giżycko gminy Giżycko, Kruklanki, Miłki, Ryn, Wydminy, Budry, Pozezdrze, Węgorzewo powiaty giżycki, węgorzewski województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 77101013970010102221000000 VAT 27101013970010102222000000...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży przez internetOkreślenie stawki podatku VAT, z jaką powinna być wystawiona faktura dot. sprzedaży samochoduUrząd Skarbowy Chodzież 64-800 ul. Ofiar Gór Morzewskich 1Czy do wartości faktury wystawianej najemcy na comiesięczną ratę podatku od nieruchomości zasadne jest doliczanie 22% VAT?Pytanie dotyczy określania kosztów uzyskania przychodów z tytułu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w walutach obcych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.