Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy Wnioskodawcy należy się zwrot podatku VAT od tej faktury? Czy Urząd Skarbowy miał prawo odrzucić tą fakturę?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 06.02.2009 r. (data wpływu 10.02.2009 r.) oraz piśmie nadanym 03.04.2009 r. data wpływu 08.04.2009 r.) uzupełniającym podpis Wnioskodawcy na wezwanie Nr IPPB2/415-93/09-4/AK z dnia 26.03.2009 r. (data nadania 26.03.2009 r., data doręczenia 01.04.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie możliwości uzyskania zwrotu niektórych wydatków związanych z budową budynku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.02.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącego zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie możliwości uzyskania zwrotu niektórych wydatków związanych z budową budynku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w roku 2006 prowadził działalność gospodarczą - cegielnie. Dnia 27.10.2006 r. fakturą Nr 25/2006 sprzedał sobie i żonie cegłę i pustaki na budowę domu jednorodzinnego niezwiązanego z podatkiem VAT tylko i wyłącznie dla celów prywatnych. Tą fakturę ujął w rejestrze sprzedaży VAT jak i w przychodach w książce przychodów i rozchodów. Od niej odprowadził do urzędu zarówno VAT ze stawką 22% tj. 1.491, 76 zł, jak również podatek dochodowy od przychodu z działalności (kwota netto faktury 6.780, 74 Zł).

W roku 2008 r. wypełnił wniosek o zwrot VAT w budownictwie, jako osoba fizyczna, ponieważ dom ten wybudował razem z żoną chcąc poprawić swoje warunki mieszkaniowe i ujął, ww. fakturę w tymże wniosku. Urząd Skarbowy odrzucił ją twierdząc, iż nie należy się Wnioskodawcy zwrot VAT, ponieważ jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą - sprzedawcą jak również kupującym. W takim przypadku byłby stratny, ponieważ gdyby kupił materiały budowlane od innej firmy bez problemu otrzymałby ten zwrot.

Pismem z dnia 26.03.2009 r. Nr IPPB2/415-93/09-2/AK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem, iż elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta, co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, poprzez wypełnienie części I wniosku ORD-IN poz. 56.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie (data wpływu uzupełnienia 06.04.2009 r.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy Wnioskodawcy należy się zwrot podatku VAT od tej faktury.Czy Urząd Skarbowy miał prawo odrzucić tą fakturę.Zdaniem Wnioskodawcy:

Według oceny Wnioskodawcy zwrot VAT z tej faktury należy się, ponieważ jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Podatki związane z tą sprzedażą (PIT i VAT) zapłacił do Urzędu Skarbowego a zakup materiałów budowlanych od konkurencji byłby dla Wnioskodawcy, co najmniej dziwny skoro miał możliwość zakupu z własnej firmy. Wnioskodawca uważa, że Urząd Skarbowy nie miał prawa odrzucić tej faktury.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1468 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz.138 i Nr 192, poz.1382) reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:budową budynku mieszkalnego; nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w okresie od dnia 01 maja 2004 r., które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004 r. są opodatkowane 22% podatkiem VAT. Ponadto zwrot dotyczy jedynie wydatków udokumentowanych fakturami VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), wystawionymi od dnia 01 maja 2004 r.

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Stosownie do art. 4 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Prawo do zwrotu przysługuje również pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, Ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3; pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.Z treści powołanych wyżej przepisów wynika jednoznacznie, iż prawo do ubiegania się o zwrot części podatku VAT zawartego w cenie materiałów przysługuje m.in. pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Jak wskazują uregulowania art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowiznyjeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.Przepis art. 106 ust. 7 ww. ustawy brzmi: W przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

W związku z powyższym Wnioskodawca niezasadnie wystawił fakturę sprzedaży VAT w stosunku do dokonanej czynności. W niniejszym przypadku Wnioskodawca winien wystawić fakturę wewnętrzną, bowiem materiały budowlane zostały przekazane na cele osobiste.

Sprzedaż towaru sam - sobie jest czynnością prawnie bezskuteczną, a zatem była to czynność przekazania towaru na potrzeby osobiste podatnika i tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot części podatku VAT od zakupu materiałów związanych z budownictwem mieszkaniowym z przedmiotowej faktury.

Odnośnie kwestii dotyczącej uznani lub odrzucenia przez Urząd Skarbowy przedmiotowej faktury należy stwierdzić, iż rolą postępowania w sprawie wydawania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest ustalanie, jakie czynności zostaną podjęte przez organy podatkowe i czy są one właściwe. Stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: budowa budynków, faktura VAT, wydatek, zwrot
Data aktualizacji: 19/01/2013 00:00:01

Urząd Skarbowy Otwock 05-400 ul. Matejki 4

Zasięg terytorialny miasta Józefów, Otwock gminy Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Wiązowna powiaty otwocki województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 22101010100167372221000000 VAT 69101010100167372222000000 PIT...

Urząd Skarbowy Hrubieszów 22-500 ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11

Zasięg terytorialny miasta Hrubieszów gminy Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice powiaty hrubieszowski województwo lubelskie Konta bankowe CIT 29101013390239952221000000 VAT 76101013390239952222000000 PIT...

Możliwość odliczenia od dochodu tytułem ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych przez...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki dokument stanowi podstawę skorygowania podatku naliczonego, w przypadku odmowy wystaw...

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż w dniu 9 czerwca 2004 r. dokonał przedpłaty w kwocie 17.506, 35 zł, na zakup oprogramowania. Natępnie wystawiła fakturę VAT na określoną kwotę netto i należny podatek od towarów i...

Odpowiedzialność karna za nie wystawienie faktury

Zgodnie z art. 62 kodeksu karnego skarbowego 1 kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Zachowanie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Szamotuły 64-500 ul. B. Chrobrego 17AOpodatkowanie otrzymanej kwoty stanowiącej zabezpieczenie przystąpienia przez kupującego do umowy przedwstępnej, mającej formę kary umownejOkreślenia momentu dostawy nieruchomości oraz udokumentowania i ewidencji tejże dostawyCzy Spółka ma prawo do odliczania podatku wynikającego z faktur dokumentujących otrzymane przez dystrybutorów premie pieniężne?Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dotyczącej zakupu fotela z funkcją masażu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.