Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2009 r. (data wpływu 17 września 2009 r.), uzupełnionym w dniu 19 listopada 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 17 września 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Posiada Pani uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od listopada 2008 r. prowadzi Pani działalność w tym zakresie. W ramach prowadzonej działalności, zawierane są umowy z klientami biura na kompleksowe usługi księgowe wraz z wypełnieniem i składaniem deklaracji podatkowych na podstawie zawartej z klientem umowy oraz odpowiedniego upoważnienia do przesyłania dokumentów drogą elektroniczną (UPL-1). A zatem, przygotowuje Pani deklaracje podatkowe oraz wysyła je drogą elektroniczną, opatrzone podpisem, jaki został nadany dla biura rachunkowego (przez K. S.A.). Deklaracje roczne podatnicy podpisują indywidualnie. Nie udziela Pani porad, opinii i wyjaśnień podatnikom, płatnikom i inkasentom. Z klientami zawiera Pani umowy na świadczenie usług księgowych, mających na celu poprawne zaksięgowanie dokumentacji księgowej. Podatnicy korzystający z usług biura, którzy pragną uzyskać porady indywidualne umawiają się z doradcami podatkowymi, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia. Nie jest Pani uprawniona do wykonywania usług w zakresie doradztwa podatkowego. Wykonywane usługi, zostały sklasyfikowane przez GUS jako 6920Z (wg PKD z 2007 r.) i odpowiednio 7412Z (wg klasyfikacji PKD z 2004 r.). Usługi świadczone przez Panią mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.12.14 Usługi w zakresie rachunkowości pozostałe oraz PKWiU 74.12.20 Usługi w zakresie księgowości, z wyjątkiem deklaracji podatkowych.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przysługuje Pani prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.Pani zdaniem, czynności polegające na sporządzeniu deklaracji podatkowych mają charakter techniczny, a nie prawny i są ściśle powiązane z prowadzeniem ksiąg i ewidencji podatkowych (wyrok z dnia 15 lutego 2008 r., syg. akt I SA/LU 710/07). Podatnik świadczący usługi, co do zasady zobowiązany jest do właściwego wskazania klasyfikacji statystycznej świadczonych usług. Usługi świadczone przez Panią mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.12.14 Usługi w zakresie rachunkowości pozostałe i korzystają z prawa do zwolnienia podmiotowego z tytułu podatku VAT (art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług). Według Pani, usług księgowych, polegających również na sporządzaniu deklaracji, nie należy zaliczać do usług doradczych, a zatem sporządzanie deklaracji podatkowych, powinno również korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Ponadto uważa Pani, iż źródłem prawa dla podatnika VAT, jest ustawa o podatku od towarów i usług, a nie ustawa o doradztwie podatkowym.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, w oparciu o art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosowanie do art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Należy wskazać, iż w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207 poz. 1293 ze zm.) - dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42 poz. 264 ze. zm).

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 113 ust. 9 ww. ustawy podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Zauważyć należy, iż na mocy art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.

W wykonaniu delegacji ustawowej zawartej w art. 113 ust. 14 pkt 2 ww. ustawy Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337). W § 28 ww. rozporządzenia Minister Finansów określił listę towarów i usług, - stanowiącą załącznik do ww. rozporządzenia - do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku, określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy. Pod poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia (bez względu na symbol PKWiU), wymieniono doradztwo, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Obydwa powołane przepisy odnosząc się do usług w zakresie doradztwa, nie powołują się na klasyfikacje wydane na podstawie przepisów o statystyce publicznej i jednocześnie nie definiują usług doradztwa.

Jednym z rodzajów doradztwa jest doradztwo podatkowe.

Czynności doradztwa podatkowego, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443) obejmują:

1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych;

2a. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Z kolei ust. 2 powołanego artykułu stanowi, iż zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.

Natomiast podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, są: osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych; adwokaci i radcowie prawni; biegli rewidenci.

Treść przytoczonego wyżej przepisu art. 2 ust. 1 cyt. ustawy o doradztwie podatkowym wskazuje, że aby zaliczyć określone czynności do doradztwa podatkowego muszą się one mieścić w zakresie czynności wymienionych we wskazanym artykule, a w ramach poszczególnych punktów wymienione tam elementy muszą wystąpić łącznie. Oznacza to, że w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych, musi się to odbywać w imieniu i na rzecz podatników wraz z udzielaniem pomocy w tym zakresie. Podobnie rzecz się ma przy sporządzaniu deklaracji i zeznań podatkowych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, iż posiada Pani uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a usługi świadczone przez Panią mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.12.14 Usługi w zakresie rachunkowości pozostałe oraz PKWiU 74.12.20 Usługi w zakresie księgowości, z wyjątkiem deklaracji podatkowych. Ponadto w ramach prowadzonej działalności przygotowuje Pani deklaracje oraz wysyła je drogą elektroniczną, opatrzone podpisem, na podstawie uzyskiwanego od klientów, pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

W tym miejscu, należy zauważyć, że o wyłączeniu ze zwolnienia podmiotowego decyduje kwalifikacja, bądź istota wykonywanych czynności. A zatem jedynie w sytuacji świadczenia usług rachunkowo-księgowych (przy założeniu, że nie są to usługi w zakresie doradztwa), podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług regulowanego przepisami art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Skoro z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż poza wykonywaniem wyłącznie usług rachunkowo-księgowych, sporządza i podpisuje Pani również deklaracje podatkowe, które to usługi uznaje się za czynności doradztwa podatkowego, w tym przypadku będzie miało zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że nie ma Pani możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Końcowo należy zauważyć, iż brak uprawnień do wykonywania usług w zakresie doradztwa podatkowego, nie przesądza o faktycznym charakterze wykonywanych usług.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: biuro rachunkowe, doradztwo podatkowe, utrata prawa do zwolnienia, warunki zwolnienia, zgłoszenie rejestracyjne, zwolnienia podmiotowe
Data aktualizacji: 21/01/2013 00:00:01

Wpływ przeniesienia ryzyk na nabywcę (Incoterms) na termin powstania obowiązku podatkowego...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie dokumentowania zwrotów zakupionego sprzętu elektronicznego oraz prawa do odlicz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy dokonanie korekty faktury może być w sensie ekonomicznym bonifikatą?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona przejęła spółkę (dalej: Wykonawca), występując z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, będącej wykonawcą hotelu, którego budowa została zakończona w...

Urząd Skarbowy Łęczyca 99-100 ul. al. Jana Pawła II 17

Zasięg terytorialny miasta Łęczyca gminy Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Piątek, Świnice Warckie, Witonia powiaty łęczycki województwo łódzkie Konta bankowe CIT 83101013710105172221000000 VAT 33101013710105172222000000 PIT...

Opodatkowanie bonusów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka powinna odliczyć podatek VAT od faktury korygującej w momencie otrzymania faktury, czyli w roku 2006 ?Jaką stawką podatku VAT podlega opodatkowaniu refaktura za usługi transportowe?Brak prawa do stosowania w stosunku do marży stawki podatku od towarów i usług obowiązującej dla poszczególnych nabywanych usługCzy istnieje obowiązek wystawiania faktury za sprzedaż towaru, w przypadku gdy otrzymano zaliczkę w wysokości 100% należności?Dot. odliczania kwoty podatku VAT z faktur za najem samochodu o masie całkowitej nie przekraczającej 3.500 kg?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.