Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług wykazanego w fakturach VAT wystawionych przez kontrahenta?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 września 2008 r. (data wpływu 29 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze dokumentującej obciążenie z tytułu premii pieniężnej, jako wynagrodzenia za świadczoną usługę - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 28 lipca 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 24 września 2008 r. (data wpływu 29 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze dokumentującej obciążenie z tytułu premii pieniężnej, jako wynagrodzenia za świadczoną usługę.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Wnioskodawca jest czynnym podatkiem podatku od towarów i usług, niekorzystającym ze zwolnienia podmiotowego. Dokonuje odpłatnych dostaw towarów na rzecz swojego kontrahenta. Kontrahent zawarł z Wnioskodawcą umowę ramową regulującą zasady współpracy w zakresie dostaw towarów. Umowa ta zawiera postanowienie, zgodnie z którym, w przypadku, gdy łączna wartość netto towarów nabywanych przez kontrahenta od Wnioskodawcy w pewnym okresie rozliczeniowym będzie równa lub wyższa, niż kwota wskazana w umowie, Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty kontrahentowi tzw. premii pieniężnej. Wysokość premii stanowi iloczyn łącznej wartości netto towarów nabytych przez kontrahenta w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz stawki procentowej przewidzianej w zawartej przez strony umowy ramowej.

Zdaniem kontrahenta Wnioskodawcy, otrzymana premia pieniężna stanowi należność za wykonaną usługę. Wobec powyższego, kontrahent dokumentuje swoje roszczenia o zapłatę kwoty premii pieniężnych fakturami VAT, doliczając do wymagającej zapłaty kwoty premii podatek od towarów i usług naliczony wg stawki 22%. Kwota premii pieniężnej jest wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W piśmie z dnia 24 września 2008 r. Wnioskodawca oświadczył, że premia pieniężna została przyznana kontrahentowi w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Z przyjętych przez strony transakcji warunków przyznawania oraz sposobu obliczania premii pieniężnej wynika, że premia jest związana ze wszystkimi dostawami towarów Wnioskodawcy dla kontrahenta w okresie rozliczeniowym, za który jest wypłacana.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług wykazanego w fakturach VAT wystawionych przez kontrahenta.Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego w poz. 45 złożonego wniosku art. 8 ust. 1 i art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ma On prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług. W opisanym powyżej stanie faktycznym nabycie towarów w ilości określonej w umowie ramowej jest usługą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Za tę usługę przysługuje kontrahentowi wynagrodzenia, a zatem jest to usługa odpłatna.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, podatek, premia pieniężna, przeliczanie
Data aktualizacji: 31/01/2013 18:00:01

Rozliczenie zaliczki wypłacanej dla rolnika ryczałtowego na poczet przyszłej dostawy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dla rozliczenia refundacji otrzymywanej przez aptekę z NFZ konieczne jest wystawienie fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur VAT z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2007r. (data wpływu do tut. organu 16.04.2007r.),uzupełniony pismem z...

Moment ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodu związanych z prowadzoną pozarolniczą d...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kto powinien wystawić fakturę VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzek...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 23.01.2006 r. (data wpływu 27.01.2006 r.), uzupełnionego w dniu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy w opisanej sytuacji wydatek potwierdzony fakturą VAT można odliczyć w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wypłacone premie pieniężnePytanie podatnika-dotyczy sposobu rozliczenia faktury korygującej zwiększającej podatek należnyDokumentowanie kosztów uzyskania przychodówPrawnik i księgowy w jednym miejscu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.