Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za energię elektryczną w tej części?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2008 r. (data wpływu 28 listopada 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 stycznia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od zakupów energii elektrycznej - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 28 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 27 stycznia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od zakupów energii elektrycznej.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Wnioskodawca - rolnik rozliczający się na zasadach ogólnych, prowadzi produkcję trzody chlewnej (150 szt.) i bydła opasowego (30 szt.) w gospodarstwie rolnym o powierzchni ogólnej 35 ha, w którym zainstalowany jest jeden licznik mierzący pobór energii elektrycznej, przeznaczonej na dom mieszkalny oraz budynki inwentarskie i magazynowe. W domu nie posiada Pan żadnych urządzeń grzewczych i do tej pory nie korzystał z odliczeń podatku VAT od energii elektrycznej.

W uzupełnieniu wskazano, iż od dnia 1 marca 2006 r. jest Pan zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, dokonującym opodatkowanej sprzedaży towarów (trzody chlewnej, bydła rzeźnego, ziemniaków jadalnych) i usług (kombajnowanie). Przedmiotowe zakupy energii elektrycznej są wykorzystywane w 70% do czynności opodatkowanych w prowadzonej działalności rolniczej.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za energię elektryczną w tej części.Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy 70% energii elektrycznej jest zużywana na cele rolnicze (a pozostała część na dom), to w tej części przysługuje prawo do odliczenia podatku. Zużycie energii waha się w granicach 1.000 - 1.200 zł na okres 2 miesięcy, a założenie oddzielnego licznika poboru energii na budynki inwentarskie i magazynowe stanowi dla Pana duże obciążenie finansowe.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), podatnikami tego podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl postanowień ust. 2 powołanego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi iż, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest więc związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż jest Pan czynnym zarejestrowanym jako podatnik VAT, podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie opodatkowanej sprzedaży towarów (trzody chlewnej, bydła rzeźnego, ziemniaków jadalnych) i usług (kombajnowanie), który wykorzystuje w 70% (jak określono we wniosku) zakupioną energię elektryczną do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle przedstawionego wyżej stanu prawnego i stanu faktycznego stwierdzić należy, że jeśli wystąpi związek pomiędzy ponoszonymi wydatkami na energię elektryczną, a czynnościami opodatkowanymi i w 70% wykorzystuje Pan zakupioną energię elektryczną do wykonywania czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy przysługuje w tej części prawo do odliczenia podatku naliczonego z prawidłowo wystawionej na Pana rzecz faktury, na zasadach określonych w art. 86 ww. ustawy, o ile nie wystąpią wyłączenia tego prawa, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy ponadto wskazać, że Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości instalacji i lokalizacji liczników mierzących pobór energii elektrycznej.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: brak prawa do odliczenia, odliczenie częściowe, odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 01/01/2013 12:00:01

Czy należność objęta fakturą z dnia 19.03.2004r. wystawiona przez Spółkę W stanowi w Spółc...

W dniu 08.05.2001r. pomiędzy Spółką z o.o. A a Spółką z o.o. H została zawarta umowa o wykonanie robót na osiedlu mieszkaniowym w budynku 3a. W dniu 27.08.2001r. Spółka A zawarła z podwykonawcą Spółką z o.o. W umowę o wykonanie 12 kompletnych...

Opodatkowanie wypłacanych premii pieniężnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie wypłacanych bonusów (premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należy podpisać faktury VAT za usługi telekomunikacyjne przez wystawcę i odbiorcę?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03 kwietnia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Procedura gwarantująca zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności faktur elektronicznychCzy prawidłowym działaniem jest odstąpienie od naliczania podatku od towarów i usług od kwot wpływających z tytułu udzielonych premii pieniężnych?Czy fakturę na zakup paliwa może ująć w kosztach uzyskania przychodu?Dotyczy stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, tj. wystawiania faktur z tytułu najmu lokaluCzy import usług należy dokumentować fakturą wewnętrzną?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.