Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, zawartego w fakturach dotyczących zakupów i usług w ramach ww. projektu?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miasta i Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2010 r. (data wpływu: 1 marca 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 maja 2010 r. (data wpływu: 12 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji zadania: Projekt ekologiczny: Odnawialne źródła energii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji zadania: Projekt ekologiczny: Odnawialne źródła energii. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 7 maja 2010 r. (data wpływu: 12 maja 2010 r.) o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto i Gmina złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o udzielenie dofinansowania na zadanie: Projekt ekologiczny: Odnawialne źródła energii. Aspekt społeczny planowanego zadania ekologicznego polegał będzie na wzroście integracji społecznej, podniesieniu jakości i poziomu życia oraz świadomości ekologicznej i wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz popularyzacji mało znanych źródeł odnawialnych energii.

Projekt będzie się opierał na zaangażowaniu społeczności lokalnej, głównie młodzieży przy udziale przedstawicieli różnych instytucji. Ww. projekt będzie realizowany przez jednostkę organizacyjną Miasta i Gminy - Gimnazjum.

Z pisma uzupełniającego z dnia 7 maja 2010 r. wynikają następujące informacje:Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, Miasto i Gmina złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o udzielenie dofinansowania na zadanie: Projekt ekologiczny: Odnawialne źródła energii, planowany projekt nie jest objęty jednym z programów poakcesyjnych przewidzianych na lata 2007 - 2013, lecz dotyczy środków krajowych, zadanie objęte projektem pod nazwą: Odnawialne źródła energii należy do zadania własnego Gminy - podstawa prawna w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), ww. projekt realizowany będzie przez jednostkę organizacyjną Miasta i Gminy - Gimnazjum, która prowadzi działalność edukacyjną. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym podatek VAT z faktur dotyczących zakupów towarów i usług w ramach projektu nie może być odliczony od podatku należnego.Efekty związane z realizacją ww. projektu związane będą z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie będą służyły dalszej odsprzedaży. W końcowym efekcie zrealizowanie ww. projektu podniesie jakość i poziom życia poprzez wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat odnawialnych źródeł energii.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, zawartego w fakturach dotyczących zakupów towarów i usług w ramach ww. projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, Miastu i Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z faktur za towary i usługi dotyczące projektu.

Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Realizuje projekt w ramach zadań publicznych we własnym imieniu i na własny rachunek zgodnie z art. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Gimnazjum jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy i prowadzi działalność edukacyjną, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywanie w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilno - prawnych.

W związku z powyższym podatek VAT z faktur dotyczących zakupów i usług w ramach projektu nie może być odliczony od podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisunbspnbspnbsp - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy).

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem wskazanym w § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, ubiega się o dofinansowanie ze środków krajowych Projektu ekologicznego pn.: Odnawialne źródła energii. Aspekt społeczny planowanego zadania ekologicznego polegał będzie na wzroście integracji społecznej, podniesieniu jakości i poziomu życia oraz świadomości ekologicznej i wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz popularyzacji mało znanych źródeł odnawialnych energii. Projekt będzie się opierał na zaangażowaniu społeczności lokalnej, głównie młodzieży przy udziale przedstawicieli różnych instytucji. Ww. projekt będzie realizowany przez jednostkę organizacyjną Miasta i Gminy - Gimnazjum. Zadanie objęte projektem należy do zadania własnego Gminy. Efekty związane z realizacją ww. projektu związane będą z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie będą służyły dalszej odsprzedaży.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż Gmina będąca jednostką samorządu terytorialnego realizowała będzie zadania własne, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wobec powyższego Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do realizacji przedmiotowego projektu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: czynności niepodlegające opodatkowaniu, gmina, odliczenie podatku od towarów i usług, zadania publiczne
Data aktualizacji: 25/01/2013 03:00:01

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT refakturowanie kosztów eksploatacji budynków Wspól...

Działając na podstawie art.14a 1 i 4 oraz art.216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005r ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w...

Określenie momentu przychodu z działalności gospodarczej z tytułu płatności za określoną l...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących raty leasingowe?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dn. 17.08.2004 r. - w sprawie możliwości odliczania podatku VAT od rat leasingowych dotyczących samochodu osobowego Naczelnik Urzędu Skarbowego xxx działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29...

Dotyczy terminu wywozu towarów po wystawionych fakturach zaliczkowych na poczet WDT oraz k...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2006 r. o udzielenie pisemnej...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego dla wszystkich usług i towarów nabywanych w związk...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatek VAT zawarty na fakturach dotyczących zakupu matek i pakietów pszczelich można odliczyć od podatku należnego ?Obowiązek przechowywania kopii faktur VAT w wersji papierowej?Spółka pyta, czy prawidłowo odliczyła podatek VAT związany z zakupami na reprezentację i reklamę w deklaracji za styczeń 2007r.?Urząd Skarbowy Słupca 62-400 ul. Wspólna 1Czy faktury wysyłane pocztą elektroniczną do Wnioskodawcy za jego zgodą mogą być podstawą do odliczenia podatku VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.