Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wskazany sposób uwzględniania opustu przyznanego dla całego dokumentu jest prawidłowy?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2008r. (data wpływu 20 czerwca 2008r.), uzupełniony pismem z dnia 15 lipca 2008r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wystawiania faktur VAT uwzględniających przyznane upusty - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur VAT uwzględniających przyznane upusty. Ww. wniosek został uzupełniony pismem w dniu 15 lipca 2008r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest na etapie konfiguracji nowego systemu informatycznego, którego zadaniem będzie obsługa gospodarki magazynowej podmiotu, jak również wystawianie dokumentów, w tym faktur VAT. Wdrażany system ma możliwość wystawiania dokumentów, w których każda pozycja dokumentu posiada:nazwę towaru; jego ilość; wyliczoną cenę netto za jedną jednostkę miary towaru po uwzględnieniu opustu przyznanego odbiorcy dokumentu na dany towar; wyliczoną wartość netto towaru na podstawie ceny za jedną jednostkę miary i cenę netto za jednostkę po uwzględnieniu opustu; stawkę VAT; wartość podatku VAT; wartość brutto podatku VAT.Wartość wszystkich pozycji jest sumowana osobno dla każdej ze stawek VAT, po czym od sum w poszczególnych stawkach odliczany jest rabat przyznany dla całego dokumentu (upust od całości). Dokument podaje zarówno sumy netto dla poszczególnych stawek VAT przed jak i po upuście od całości.

Przedstawiony sposób liczenia upustu zdaniem Wnioskodawcy jest zgodny z obowiązującymi przepisami, pozwala również w sposób jasny i przejrzysty dla klienta naliczać upusty cenowe od całego dokumentu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy taki sposób uwzględniania opustu przyznanego dla całego dokumentu jest prawidłowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiony sposób liczenia upustu jest zgodny z obowiązującymi przepisami, pozwala również w sposób jasny i przejrzysty dla klienta naliczać upusty cenowe od całego dokumentu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 106 ust. 1 cyt. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

Zgodnie z § 9 ust. 1 cyt. powyżej rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; nazwę towaru lub usługi; jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.Zgodnie z ust. 6 § 9 cyt. rozporządzenia kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0, 5 grosza pomija się, a końcówki 0, 5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Na podstawie § 21 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. Oryginał faktury i faktury korygującej powinien zawierać wyraz "ORYGINAŁ", a kopia faktury i faktury korygującej - wyraz "KOPIA".

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wdraża nowy system informatyczny, którego zadaniem będzie obsługa gospodarki magazynowej, jak również wystawianie dokumentów, w tym faktur VAT. Wdrażany system ma możliwość wystawiania dokumentów, w których każda pozycja dokumentu posiada:nazwę towaru; jego ilość; wyliczoną cenę netto za jedną jednostkę miary towaru po uwzględnieniu opustu przyznanego odbiorcy dokumentu na dany towar; wyliczoną wartość netto towaru na podstawie ceny za jedną jednostkę miary i cenę netto za jednostkę po uwzględnieniu opustu; stawkę VAT; wartość podatku VAT; wartość brutto podatku VAT.Wartość wszystkich pozycji jest sumowana osobno dla każdej ze stawek VAT, po czym od sum w poszczególnych stawkach odliczany jest rabat przyznany dla całego dokumentu (upust od całości). Dokument podaje zarówno sumy netto dla poszczególnych stawek VAT przed jak i po upuście od całości.

W odniesieniu do powyżej przedstawionego stanu prawnego wystawione w powyżej wskazany przez Wnioskodawcę sposób faktury VAT dokumentujące sprzedaż spełniają warunki określone przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w powiązaniu z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto należy zauważyć, że wykorzystywane przez podatnika narzędzia techniczne (np. program komputerowy) winny zapewniać dokonanie prawidłowego rozliczenia podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Logicznym jest, że wykorzystywanie w tym celu określonych programów komputerowych jest suwerenną decyzją podatnika, w którą nie ingerują organy podatkowe. Jeżeli jednak wykorzystywany przez Wnioskodawcę program komputerowy nie daje pewności, iż emitowane przy jego pomocy faktury spełniają warunki określone przepisami podatku od towarów i usług, Wnioskodawca winien zmodyfikować ten program w taki sposób, aby emitowane przy jego zastosowaniu faktury spełniały przywołane powyżej przepisy prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura VAT, podatek od towarów i usług, upust, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 14/01/2013 18:00:01

Czy ze względu na nieduże jednorazowe wartości zakupu, gdzie płatność dokonana jest gotówk...

W dniu 30.09.2005r. do Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Pana o wydanie wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że będąc podatnikiem podatku VAT...

Wniesienie aportu do spółki komunalnej daje Gminie prawo do odliczenia podatku naliczonego...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przekazanie otrzymanych z importu próbek leków do polskiego oddziału dostawcy winno by...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktur dokumentujących udzielenie premii pienię...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy jeśli Spółka świadczy jedynie usługi zwolnione od podatku od towarów i usług to może w...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Poprawność wystawiania faktur. Zastosowanie skrótu nazwy WnioskodawcyCzy kwota 3.506.560 zł stanowi równowartość 800.000 EURO sumy przychodów netto, powodującej obligatoryjne prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2006 roku?Dotyczy momentu powstania obowiazku podatkowego z tytułu dostawy towarów dokonywanej w składzie konsygnacyjnym (magazyn typu "call off stockW jaki sposób dokonać korekty podatku należnego i jak tę korektę udokumentować?Jaki jest termin na wystawienie faktury VAT od daty sprzedaży towaru?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.