Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wstępną opłatę leasingową Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości w dacie poniesienia tego wydatku?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007 r. (data wpływu do tut. organu 25.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej w dacie jej poniesienia - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 25 września 2007 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 11 października 2007 r. (data wpływu do tut. organu 15.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej w dacie jej poniesienia.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.W marcu 2007 r. Spółka podpisała na 36 miesięcy umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy. Zgodnie z zawartą umową, firma leasingowa obciążyła Spółkę należnością z tytułu opłaty wstępnej w kwocie 3.295, 08 zł, wystawiając w marcu 2007 r. fakturę. Uiszczenie tej opłaty było warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy leasingu. Przedmiot umowy odebrano do użytkowania także w marcu 2007 r. Jak wskazano w uzupełnieniu do wniosku z dnia 11 października 2007 r. celem ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, Spółka prowadzi księgi rachunkowe.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy wstępną opłatę leasingową Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości w dacie poniesienia tego wydatku.Zdaniem Wnioskodawcy, opłata wstępna stanowi koszt pośredni, który jest potrącany w dacie poniesienia, ponieważ wysokość opłaty wstępnej nie jest uzależniona od okresu trwania umowy leasingowej. Ponadto uiszczenie opłaty wstępnej jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy leasingu. Zatem rozliczenie jej w czasie, proporcjonalnie do długości okresu zawartej umowy nie znajduje - wg Wnioskodawcy - uzasadnienia.Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.Zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z zm.) opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, orazsuma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z powyższym, jeżeli zawarta umowa spełnia określone w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunki oraz leasingobiorca w dniu jej zawarcia nie korzysta ze zwolnień wymienionych w art. 23b ust. 2 ww. ustawy, to może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie poniesione koszty związane z przedmiotem umowy leasingu, w tym także wydatki związane z uiszczeniem wstępnej opłaty leasingowej. Moment zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów nie jest sprecyzowany w art. 23b ust. 1 cyt. ustawy. W związku z tym rozstrzygając tę kwestię należy brać pod uwagę ogólne zasady potrącania kosztów uregulowane w art. 22 ust. 4 - 6 ustawy.

Z analizy złożonego wniosku oraz uzupełnienia do niego wynika, że Spółka prowadzi księgi rachunkowe, czego konsekwencją jest obowiązek zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 22 ust. 5 - 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przepisów tych wynika, iż moment zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów uzależniony jest od ich charakteru. Koszty - wydatki, dzielą się na koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty, których związek z przychodami jest pośredni.

Wstępna opłata leasingowa należy do tzw. kosztów pośrednich, których nie można w sposób bezpośredni przypisać do konkretnego przychodu. Stanowi ona integralną część umowy i opłat z tytułu korzystania z jej przedmiotu. Wprawdzie jest ona na ogół uiszczana jednorazowo, jednak ze względu na to że jej zapłata jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingowej, należy uznać, że dotyczy przychodów nie tylko roku podatkowego, w którym umowa została zawarta, ale całego okresu określonego w umowie, odnosi się więc do pełnego okresu trwania umowy leasingowej.

Konsekwencją zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów pośrednich jest zastosowanie przy jej ewidencjonowaniu art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów stosownie do art. 22 ust. 5d, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W świetle ww. przepisów oraz przedstawionego we wniosku oraz uzupełnieniu do niego stanu faktycznego, uzasadnionym jest, by koszty pośrednie do których zalicza się wstępną opłatę leasingową, dotyczącą ściśle określonego czasu trwania umowy leasingowej zawartej na czas oznaczony, Spółka zaliczała proporcjonalnie do długości trwania tej umowy, a nie tak jak wskazano we wniosku, jednorazowo w momencie poniesienia kosztu.

Jednocześnie, mając na uwadze, iż wniosek Spółki o udzielnie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczył stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaznacza się, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla poszczególnych wspólników Spółki. Uregulowania tej ustawy dotyczą bowiem podatników, którymi są osoby fizyczne. Wniosek natomiast złożyła Spółka jawna, która w świetle zawartych w niej przepisów nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnikami zaś są poszczególni wspólnicy.

Mając powyższe na uwadze informuje się, że uzyskanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez wszystkich wspólników możliwe jest poprzez złożenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej wraz z wypełnieniem wszystkich warunków określonych w art. 14b i art. 14f ustawy Ordynacja podatkowa przez poszczególne osoby fizyczne - wspólnikówInterpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, księgi rachunkowe, leasing, opłata leasingowa, opłata wstępna
Data aktualizacji: 25/12/2012 21:00:01

Określenie czy przychody z tytułu odsetek bankowych podlegają ustawie o podatku od towarów...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Data dostawy/wykonania usługi a data sprzedaży na fakturze w 2013 roku

Pytanie podatnika: Czy faktura, na której użyto określenia „data sprzedaży”, gdzie data sprzedaży jest tożsama z datą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo, tj. zgodnie z wymogami...

Opodatkowanie czynności biegłego sądowego. Obowiązek rejestracji i wystawianie faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przedmiotowe premie pieniężne powinny być dokumentowane fakturą VAT, czy też notą księ...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Włodawa 22-200 ul. Rynek 9

Zasięg terytorialny miasta Włodawa gminy Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki powiaty włodawski województwo lubelskie Konta bankowe CIT 23101013390004462221000000 VAT 70101013390004462222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w otrzymanych fakturach za usługi remontowe i zakup autobusu?Dotyczy wystawiania faktur VATCzy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wzywającej do zapłaty premii pieniężnej za zrealizowane zakupy?Urząd Skarbowy Zgorzelec 59-900 ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8BUrząd Skarbowy Limanowa 34-600 ul. Matki Boskiej Bolesnej 9
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.