Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wydanie opakowań po środkach niebezpiecznych, w wypadku braku ich zwrotu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2009 r. (data wpływu do Biura KIP w Płocku 8 czerwca 2009 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 16 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wydania opakowań zwrotnych oraz udokumentowania tej czynności fakturą VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wydania opakowań zwrotnych oraz udokumentowania tej czynności fakturą VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży preparatów chemicznych - środków niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze. zm.). Towar sprzedawany jest kontrahentom w opakowaniach, zwrotnych. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Spółka na ww. opakowania ma obowiązek ustalać kaucję, zaś na podstawie art. 10 ust. 3 tej ustawy jest obowiązana odebrać na własny koszt od sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych środkach.

Nie ma możliwości prawnej dokonania przeniesienia własności opakowań na odbiorcę. Umowny termin zwrotu opakowań określony jest na 180 dni. W wypadku nie zwrócenia opakowania, Spółka wystawia fakturę VAT dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez kontrahenta opakowania, lecz mimo to obowiązek odbioru opakowania nie zostaje uchylony, a własność opakowania nie przechodzi na kontrahenta.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy wydanie opakowań po środkach niebezpiecznych, w wypadku braku ich zwrotu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wobec braku prawnej możliwości przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a jeśli nie to czy możliwe jest nie wystawianie faktury VAT za niezwrócone opakowania, na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze. zm.), skoro wydanie opakowania po środkach niebezpiecznych nie stanowi odpłatnej dostawy towaru, nigdy nie następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a kaucja - to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania, tj. nie jest należnością za dostawę towarów.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydanie opakowań podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest co do zasady obrót, którym jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy, w tym za opakowanie. Przy czym, zgodnie z przepisem § 16 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług wynika, że jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie kaucję za to opakowanie, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż. Pobranie lub określenie kaucji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a ponadto na podstawie wskazanego przepisu przyjmuje się, że czynności polegających na wydawaniu opakowań za kaucją nie traktuje się jako sprzedaży podatnika. Czynności tych nie wykazuje się więc w ewidencji podatnika ani w składanych przez niego deklaracjach. Jednakże w sytuacji nie zwrócenia opakowań w terminie, koniecznym staje się wystawienie faktury dokumentującej kwotę należności z tytułu niezwrócenia opakowań, w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwana dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

Przez świadczenie usług natomiast, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Kaucja - według Słownika języka polskiego (PWN, W-wa 1996 r.), jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania.

W świetle powyższej definicji należy stwierdzić, iż wydanie opakowania zwrotnego w zamian za kaucję nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ustawy. Kaucja nie jest formą odpłatności, nie jest własnością otrzymującego, gdyż w przypadku wypełnienia zobowiązania podlega zwrotowi. Skoro więc wydanie opakowań zwrotnych w zamian za kaucję nie jest sprzedażą w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, zatem nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż.

W § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia postanowiono, iż fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań, o których mowa w ust. 1, wystawia się nie później niż 7 dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań, fakturę wystawia się nie później niż 60. dnia od dnia wydania opakowań.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega pobranie kaucji za opakowania, ale wydanie tych opakowań. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, w których opakowania nie zostaną zwrócone w określonym umową terminie. Opakowania te podlegają wówczas opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. tak jak dostawa towarów, a ich wydanie należy udokumentować fakturą VAT.

Wartość wydanych opakowań stanowi obrót zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, w myśl którego podstawą opodatkowania jest obrót (.), obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy (.).

W przypadku, gdy po objęciu opodatkowaniem (wystawieniu faktury) opakowań zwrotnych niezwróconych przez odbiorcę w terminie, czyli uznanych za sprzedane temu odbiorcy, opakowania te powrócą jednak - po terminie ich zwrotu - do sprzedawcy, wystawia on fakturę korygującą do faktury dokumentującej ich sprzedaż. Zastosowanie ma wówczas przepis art. 29 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży preparatów chemicznych. Towar sprzedawany jest kontrahentom w opakowaniach zwrotnych. Spółka na ww. opakowania - zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych - ma obowiązek ustalać kaucję, zaś na podstawie art. 10 ust. 3 tej ustawy, jest obowiązana odebrać na własny koszt opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych środkach. Termin zwrotu opakowań został umownie określony na 180 dni. W wypadku nie zwrócenia opakowania, Spółka wystawia fakturę VAT dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez kontrahenta opakowania, lecz mimo to obowiązek odbioru opakowania nie zostaje uchylony, a własność opakowania nie przechodzi na kontrahenta.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy Zainteresowany sprzedał towar w opakowaniach zwrotnych, pobierając za opakowania kaucję, a opakowania te nie zostały zwrócone przez nabywców w określonym umową terminie należy uznać, iż dla celów opodatkowania podatkiem VAT nastąpiła dostawa tych opakowań zwrotnych, przez którą zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Pobrana kaucja stanowi kwotę należną z tytułu dostawy towaru (opakowania), która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Niezwrócenie opakowań w terminie określonym umową, tj. 180 dni, nakłada na Wnioskodawcę obowiązek wystawienia faktury VAT, dokumentującej kwotę należności z tytułu niezwróconych opakowań, w terminie 7 dni od dnia, w którym umowa przewidywała ich zwrot.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura VAT, kaucje, obowiązek podatkowy, obrót, opakowania zwrotne
Data aktualizacji: 15/01/2013 03:00:01

Sposób potwierdzenia przez kontrahenta odbioru faktury korygującej

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 08.08.2005r...

Czy właściciel wynajmując kwatery prywatne do kosztów uzyskania przychodów może ujmować fa...

Na podstawie art. 14 a 1i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie...

Czy zasadne jest fakturowanie dostaw, które zostały opłacone z góry, co zostało udokumento...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Z 2005r. Nr 8 , poz.60 z póżn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.10.2005r. dotyczącego udzielenia pisemnej...

Czy można dokonać korekty niewłaściwie wystawionych faktur? Jeśli tak, to w jaki sposób i...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24.02.2006 r. (data wpływu do...

Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wypłat...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka ma płacić podatek dochodowy od osób prawnych od wystawianych faktur (wartość netto), czy też może go nie płacić w tej sytuacji ?Jak prawidłowo określić nabywcę w przypadku świadczenia usług turystycznych tzw. zielonej szkoły?Premia pieniężna wypłacona przez Wnioskodawcę stanowi w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych fakturamiTermin do obniżenia odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury korygującejTerminu rozliczenia faktury korygującej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.