Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet za pośrednictwem telefonu komórkowego podlegają odliczeniu od dochodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku działając na podstawie:art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)po rozpatrzeniu wniosku pani Krystyny O. z dnia 4.05.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do skorzystania z możliwości odliczenia od dochodu wydatków za korzystanie z sieci Internet za pomocą telefonu komórkowego, postanawia uznać stanowisko pani Krystyny O. w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W dniu 4.05.2006 r. wpłynął do Naczelnika tut. Urzędu wniosek pani Krystyny O. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Po dokonaniu analizy złożonego wniosku ustalono, że w sprawie będącej jego przedmiotem spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 14a § 1 i § 2 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa. Pani Krystyna O. przedstawiając stan faktyczny podała, że korzystała w 2005 r. z sieci Internet za pomocą telefonu komórkowego oraz że posiada faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki na ten cel wystawione na jej nazwisko i adres zamieszkania. Podatniczka pyta czy wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet za pośrednictwem telefonu komórkowego podlegają odliczeniu od dochodu. Podatniczka uważa, iż ma prawo do skorzystania z odliczenia od dochodu wydatków za korzystanie z sieci Internet za pomocą telefonu komórkowego, ponieważ ustawodawca nie określił rodzaju urządzenia za pomocą, którego należałoby korzystać w sieci Internet.

Tutejszy organ podatkowy przed wydaniem niniejszej interpretacji dokonał analizy przedstawionego w piśmie z dnia 4.05.2006 r. stanu faktycznego oraz dokonał oceny prawnej stanowiska podatnika i stwierdził jak niżej:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a wymienionej w sentencji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24 b ust. 1 i 2 lub art. 25 po odliczeniu kwoty wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Z treści ww. przepisu wynika, iż wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet podlegają odliczeniu pod warunkiem, że sieć ta użytkowana jest w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Skorzystanie z ulgi uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:wydatki muszą być poniesione przez podatnika, wydatki powinny być poniesione w związku z użytkowaniem sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, wydatki te muszą być potwierdzone fakturą VAT.W cytowanych wyżej przepisach nie zastrzeżono szczególnej formy dla łącza czy też urządzenia, za pośrednictwem którego ma odbywać się korzystanie z sieci Internet. W większości przypadków dostęp do Internetu odbywa się poprzez łącze stacjonarne (stałe łącze internetowe lub gniazdo telefonii stacjonarnej) jednak coraz powszechniejsze staje się również korzystanie z sieci Internet za pomocą telefonu komórkowego. Żaden z ww. sposobów nie stanowi przeszkody w korzystaniu z ulgi, jeżeli tylko użytkowanie sieci odbywa się w miejscu zamieszkania podatnika.
Słowa kluczowe: internet, odliczenie od dochodu, telefon
Data aktualizacji: 30/12/2012 15:00:01

Kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury VAT z tytułu pobierania opłat za wieczyste u...

W dniu 12.07.2006r. Podatnik wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe...

Badanie sprawozdań finansowych Legnica

Niektóre podmioty zobowiązane, by organizować coroczne badanie sprawozdań finansowych Legnica. Najczęściej, by je przeprowadzić należy poszukać osoby, która pracuje jako biegły rewident Legnica i posiada stosowne uprawnienia zawodowe. Do...

Jaki kurs należy stosować do przeliczenia faktur korygujących z tytułu obniżenia ceny, dot...

W dniu 19.06.2007r. ( wpływ do tut. Urzędu w dniu 22.06.2007r.) Podatnik wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której...

Czy Spółka postąpiła słusznie wystawiając fakturę z doliczonym podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy za usługi szkoleniowe można zastosować zwolnienie od podatku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Premia pieniężna udzielana pod warunkiem osiągnięcia danego obrotu, winna być dokumentowana fakturą VAT i rozliczana na zasadach ogólnychUrząd Skarbowy Siedlce 08-110 ul. Piłsudskiego 68W którym momencie należy dokonać pomniejszenia kosztów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?Dotyczy prawa do odliczenia kwoty podatku VAT z faktury dokumentującej usługę organizacji udziału w konferencji naukowejMozliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu sprzętu medycznego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.