Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wydatki w walutach obcych przelicza się na złote wg kursu na dzien wystawienia faktury wewnętrznej VAT ?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalnośćgospodarczą, której przedmiotem między innymi jest eksport usług budowlanych, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu ksiąg rachunkowych. W ramach prowadzonej działalności w dniu 24 kwietnia 2006 r. nabył Pan na terenie Szwecji materiały na kwotę 1.620 euro i na ten dzień wycenił je Pan wg średniego kursu NBP. Fakt ten został udokumentowany fakturą wewnętrzną VAT.

W związku z powyższym pyta Pan, czy prawidłowo postępuje ustalając wysokość kosztów uzyskania przychodu przeliczając poniesione wydatki w walutach obcych wg kursu średniego NBP z dnia poniesienia wydatku z tym, że za dzień poniesienia wydatku przyjmuje Pan dzień wystawie-nia dokumentu potwierdzającego nabycie towaru tj. faktury wewnętrznej VAT.

Pana zdaniem prawidłowo określa wysokość kosztów uzyskania przychodów.

Dokonując oceny prawnej przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grajewie stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodu z poszczegól-nego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote wg średnich kursów ogłaszanych przez NBP z dnia poniesienia kosztu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje jaki dzień należy uznać za dzień poniesienia kosztu czyli jego zarachowania. W związku z tym, iż pojęcie zarachowania nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym, należy odwołać się do jego potocznego znaczenia. Według słownika języka polskiego - "zarachować" znaczy tyle co: obliczyć, porachować, zaliczyć na poczet czegoś / "Słownik języka polskiego" pod redakcją M. Szymczaka, Warszawa 1981 /.Mając na uwadze powyższe, jeżeli zanana jest wielkość i rodzaj kosztu, koszt ten został poniesiony w celu uzyskania przychodów oraz jeżeli odnosi się do danego roku podatkowego, można taki koszt zarachować do kosztów uzyskania przychodów. Przy czym z uwagi na prowadzenie przez Pana ksiąg rachunkowych dokumenty dotyczące kosztów, mogące stanowić podstawę zapisów w urzą-dzeniach księgowych muszą odpowiadać dokumentom, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości /tj. Dz.U. z 2002 r Nr 76, poz. 694 ze zm. /.Zgodnie z art. 20 ust. 2-4 w/w ustawy o rachunkowości podstawą zapisów w księgach rachunko-wych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej "dowodami źródłowymi" :1/ zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów, 2/ zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom, 3/ wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki.Podstawą mogą być również sporządzone przez jednostkę dowody księgowe :1/ zbiorcze - służące do dokonywania łącznych zapisów zbiorów dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione, 2/ korygujące poprzednie zapisy, 3/ zastępcze - wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego, 4/ rozliczeniowe - ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródło-wych, kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji.Nie może to jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowa-ne podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności.

Z uwagi na fakt, iż dokonuje Pan wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy mieć również na względzie przepisy dotyczące podatku od towarów i usług. Zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług / Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm. / należności z tytułu wewnątrzwpólnotowej dostawy, jak i zobowiązania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia, wycenia się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiona w terminie. W przypadku natomiast, gdy kontrahent nie wystawił faktury pomimo upływu terminu do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według ustalonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego.Powyższe jest zbieżne z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w świetle którego wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, odpowiednio po kursie : 1/ kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka- w przy- padku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań, 2/ średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.

Określenie dnia zarachowania kosztów jest również realizacją przyjętych zasad rachunko-wości, spełniających warunki określone m.in. art. 4-8 ustawy o rachunkowości i zarachowanie czyli zaewidencjonowanie kosztu może nastąpić wtedy, gdy znane są dane wystawione w dokumencie księgowym. Dopiero otrzymanie faktury umożliwia dokonanie zapisu w księgach rachunkowych. Taki sposób ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych świadczy o rzetelności prowadzonej księgi rachunkowej.

Wobec powyższego, w sytuacji takiej jak opisana we wniosku, przez dzień zarachowania kosztów należy rozumieć dzień ujęcia danej faktury w prawidłowo prowadzonych księgach rachunkowych. Należy więc uznać, że Pana stanowisko dotyczące sposobu ustalenia dnia przeliczenia walut na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego nabycie towaru jest nieprawidłowe.
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, różnice kursowe, waluta obca
Data aktualizacji: 30/12/2012 09:00:01

Dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych na spółkę, które...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 10 stycznia 2005 r. (data wpływu 11 stycznia 2005r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w...

Czy za otrzymane premie pieniężne Wnioskodawca powinien wystawić fakturę VAT czy notę księ...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy sposobu postępowania z fakturami otrzymanymi od spółki G. Sp. z o.o., w tym z fakt...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 23.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Czy odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym podlegają opodatkowaniu podatkie...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lutego 2005 r. (data otrzymania 14...

Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej prze...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Choszczno 73-200 ul. 22 lipca 16Prawo do odliczenia 7% podatku naliczonego z faktur zakupu, gdy dalsza sprzedaż zostanie opodatkowana stawką 22Wystawianie not odsetkowych onlinePrawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem rejestracjiPierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa 00-052 ul. Mazowiecka 9
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.